X
Kullanıcı Sözleşmesi

"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği/yorumu Site’de paylaşmamalı. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Sözcü Gazetesi, emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler’e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "

“Hata üstüne hata!”

Baş­ba­kan Er­do­ğan, dış ba­sın­da da il­gi gö­rü­yor. An­cak…
Dış Po­li­ti­ka­’da­ki ha­ta­lar art­tık­ça, Tür­ki­ye­’de­ki öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­dık­ça, Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne oran­tı­sız güç­le yak­la­şıl­dık­ça, bir za­man­lar ılım­lı olan bu il­gi, sert eleş­ti­ri­le­re dö­nüş­tü.
İn­gi­liz ya­yın ku­ru­lu­şu BBC “Ha­ta­y’­da çı­kan olay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ah­met Ata­ka­n’­ın ölü­mü­nü pro­tes­to et­mek is­te­yen halk hâ­lâ so­kak­lar­da hak arı­yo­r” di­yor.
Rus­ya­’nın Se­si Rad­yo­su­’nun si­ya­set yo­rum­cu­su Sta­nis­lav Ta­ra­sov “Tür­ki­ye­’de su­lar du­rul­mu­yor, yi­ne Baş­ba­ka­n’­ı pro­tes­to ve gös­te­ri ha­va­sı hâ­kim. Tep­ki­ler sü­rü­yor.” de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yor.
İn­gil­te­re­’nin dün­ya ça­pın­da­ki iki say­gın ga­ze­te­si The Gu­ar­di­an ve Fi­nan­ci­al Ti­me­s’­a gö­re:
-“Er­do­ğan, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da ha­ta üs­tü­ne ha­ta­lar ya­pı­yor! Bu yüz­den dün­ya­da yal­nız kal­dı!”
-“Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya faz­la odak­lan­dı ve oto­ri­ter­leş­ti ama hır­sı ters te­pi­yor!”
-“Va­him ha­ta­la­ra rağ­men -en azın­dan şim­di­lik- ‘Tür­ki­ye­’de Er­do­ğan dev­ri­nin ka­pan­mak­ta ol­du­ğu­’ söy­le­ne­mez!”
-“Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı için ya ke­na­ra çe­kil­mek, ya da Er­do­ğa­n’­ın de­ne­ti­min­de güç­süz bir baş­ba­kan ol­ma­yı ka­bul et­mek zo­run­da!”

* * *

Ya­ban­cı ba­sın Er­do­ğan ile Ab­dul­lah Gü­l’­ün du­rum­la­rı­nı ge­nel­lik­le böy­le gö­rü­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Ab­dul­lah Gü­l’­e faz­la şans ta­nı­mı­yor, Tür­ki­ye­’nin ise Av­ru­pa yo­lun­dan ay­rı­lıp, Arap ül­ke­le­ri­ne doğ­ru yö­nel­di­ği­ni ile­ri sü­rü­yor.

Sözcü.com.tr bu internet tarayıcısına destek vermemektedir. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Ya da başka bir tarayıcı edinebilirsiniz.
İNTERNET EXPLORER 11 CHROME MOZILLA
“Hata üstüne hata!”