Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Hata üstüne hata!”

21 Eylül 2013

Baş­ba­kan Er­do­ğan, dış ba­sın­da da il­gi gö­rü­yor. An­cak…
Dış Po­li­ti­ka'da­ki ha­ta­lar art­tık­ça, Tür­ki­ye'de­ki öz­gür­lük­ler as­kı­ya alın­dık­ça, Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne oran­tı­sız güç­le yak­la­şıl­dık­ça, bir za­man­lar ılım­lı olan bu il­gi, sert eleş­ti­ri­le­re dö­nüş­tü.
İn­gi­liz ya­yın ku­ru­lu­şu BBC “Ha­ta­y'­da çı­kan olay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ah­met Ata­ka­n'­ın ölü­mü­nü pro­tes­to et­mek is­te­yen halk hâ­lâ so­kak­lar­da hak arı­yo­r” di­yor.
Rus­ya'nın Se­si Rad­yo­su'nun si­ya­set yo­rum­cu­su Sta­nis­lav Ta­ra­sov “Tür­ki­ye'de su­lar du­rul­mu­yor, yi­ne Baş­ba­ka­n'­ı pro­tes­to ve gös­te­ri ha­va­sı hâ­kim. Tep­ki­ler sü­rü­yor.” de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yor.
İn­gil­te­re'nin dün­ya ça­pın­da­ki iki say­gın ga­ze­te­si The Gu­ar­di­an ve Fi­nan­ci­al Ti­me­s'­a gö­re:
-“Er­do­ğan, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da ha­ta üs­tü­ne ha­ta­lar ya­pı­yor! Bu yüz­den dün­ya­da yal­nız kal­dı!”
-“Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya faz­la odak­lan­dı ve oto­ri­ter­leş­ti ama hır­sı ters te­pi­yor!”
-“Va­him ha­ta­la­ra rağ­men -en azın­dan şim­di­lik- ‘Tür­ki­ye'de Er­do­ğan dev­ri­nin ka­pan­mak­ta ol­du­ğu' söy­le­ne­mez!”
-“Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Er­do­ğa­n'­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı için ya ke­na­ra çe­kil­mek, ya da Er­do­ğa­n'­ın de­ne­ti­min­de güç­süz bir baş­ba­kan ol­ma­yı ka­bul et­mek zo­run­da!”

* * *

Ya­ban­cı ba­sın Er­do­ğan ile Ab­dul­lah Gü­l'­ün du­rum­la­rı­nı ge­nel­lik­le böy­le gö­rü­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Ab­dul­lah Gü­l'­e faz­la şans ta­nı­mı­yor, Tür­ki­ye'nin ise Av­ru­pa yo­lun­dan ay­rı­lıp, Arap ül­ke­le­ri­ne doğ­ru yö­nel­di­ği­ni ile­ri sü­rü­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more