Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İktidar sarhoşluğu!

2 Ocak 2013

2013 yı­lı­nın tak­vim yap­rak­la­rı ar­tık bi­rer bi­rer iler­le­me­ye baş­la­dı.
Ge­çen yı­la gö­re de­ği­şen ne var?
Dü­şü­nü­yo­ruz da, ül­ke­miz­de de­ği­şen hiç­bir şey yok gi­bi…
Sa­de­ce bir yıl da­ha yaş­lan­dık, o ka­dar!
İyi­lik bek­ler­ken tam ter­si­ne du­rum her ge­çen gün bi­raz da­ha ka­rı­şı­yor!
İş­ler arap­sa­çı! İk­ti­da­rın “Biz şöy­le ba­şa­rı­lı­yız, böy­le ba­şa­rı­lı­yı­z” di­ye bö­bür­len­me­le­ri ba­lon gi­bi sön­müş va­zi­yet­te…
Geç­ti­ği­miz yıl, içe­ri­de de dı­şa­rı­da da hep dar­be ye­dik!
* Ge­mi­mi­zi vur­du­lar!
* İn­san­la­rı­mı­zı öl­dür­dü­ler!
* Uça­ğı­mı­zı dü­şür­dü­ler!
* Ba­ka­nın uça­ğı­nı ters­yüz ede­rek ge­ri çe­vi­rip, ül­ke­le­ri­ne ka­bul et­me­di­ler!
* Te­rör des­tek­çi­le­ri azıt­tık­ça azıt­tı, vs…
Her­kes bir şa­mar in­dir­di. Fa­kat hâ­lâ iç­te ve dış­ta­ki ba­şa­rı­lar­dan, hay­si­yet­li po­li­ti­ka­lar­dan söz edi­yor­lar!
Hay­si­yet­li­si bu ise, hay­si­yet­si­zi na­sıl olur­du aca­ba?
İç­te de, dış­ta da iş­ler kö­tü­ye gi­der­ken bey­ler di­zi film­ler­le, Os­man­lı sul­tan­la­rıy­la, pa­di­şah­lık öz­lem­le­riy­le uğ­ra­şı­yor­lar!
Bun­lar son dö­nem­de, iç­ki iç­me­den sar­hoş ol­du­lar…
Adı: İk­ti­dar sar­hoş­lu­ğu!
Di­le­riz bu yıl ayı­lır­lar!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more