X
Kullanıcı Sözleşmesi

Sözcü sadece şikayet edilen/şikayete konu olabilecek yorumları gerek gördüğünde kaldırmakla yükümlüdür. Okuyucu / Kullanıcılarımız yazdıkları tüm yorumlardan Facebook ve diğer tüm sosyal medya hesaplarında olduğu gibi yasal olarak sorumludurlar. Otomatik olarak yayınlanmış yorumlardan Sözcü sorumlu tutulamaz.

"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği/yorumu Site’de paylaşmamalı. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Sözcü Gazetesi, emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler’e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "

AKP’nin kabus senaryosu!..

Uğur Dündar

Ha­ya­li çok es­ki­le­re da­ya­nı­yor­du.
Ama pro­je­len­di­ril­me­si ve ge­rek­li an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı, mer­hum Bü­lent Ece­vi­t’­in Baş­ba­kan ol­du­ğu 57. Hü­kü­met dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti.
Ka­rar 15 Şu­bat 2000 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de “Bo­zü­yük-Me­ke­ce Oto­yol Pro­je­si ve İs­tan­bul Bo­ğa­zı Tüp­ge­çit İn­şa­atı Pro­je­si­’nin Fi­nans­ma­nı­” baş­lı­ğı al­tın­da ya­yım­lan­dı.
Ka­rar­da pro­je için Ja­pon Hü­kü­me­ti­’y­le an­laş­ma­ya va­rıl­dı­ğı ve bu amaç­la De­ni­za­şı­rı Eko­no­mik İş­bir­li­ği Fo­nu­’n­dan top­lam 41.831.000.000 Ja­pon Ye­ni tu­ta­rın­da kre­di sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
De­mek ki ney­miş?
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da açı­lı­şı ya­pı­lan ve pen­gu­en med­ya­sı ta­ra­fın­dan “as­rın pro­je­si­” ola­rak su­nu­lan Mar­ma­ra­y’­ın pro­je­si AK­P’­nin de­ğil­miş!
Pro­je, DSP, ANAP ve MHP’­den olu­şan ve Bü­lent Ece­vi­t’­in baş­ba­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı 57. Hü­kü­me­t’­in işiy­miş. Fi­nans­man so­ru­nu da o sü­reç­te çö­zül­müş. Sağ­lam an­laş­ma­la­ra bağ­lan­mış.
“CHP Ta­ban Ha­re­ke­ti­”n­ce ya­yın­la­nan bil­di­ri­de bu ger­çek­ler, bel­ge­ler­le ka­mu­oyu­nun dik­ka­ti­ne su­nul­du.
Bil­di­ri­de ay­rı­ca “Ro­man­ya, So­ma­li, Ja­pon­ya Baş­ba­kan­la­rı ile di­ğer se­kiz ül­ke­nin ba­kan­la­rı­nın ko­nuk edil­di­ği tö­ren­de pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­mek için za­ma­nın­da gö­rev­le­ri­ni ya­pan­la­ra şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yor, Baş­ta dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Bü­lent Ece­vi­t’­i rah­met­le anı­yor, sağ­la­ra sağ­lık­lar di­li­yo­ru­z” de­nil­di.

* * *

Pe­ki, AK­P’­nin mü­el­li­fi ol­du­ğu
baş­ka me­ga pro­je­ler yok mu?
Ol­maz olur mu?
Ta­bi­i ki var!..
Ör­ne­ğin Ya­vuz Sul­tan Se­lim Köp­rü­sü ve oto­yo­lu…
Köp­rü­nün ye­ri­ni ve oto­yo­lun gü­zer­ga­hı­nı biz­zat Baş­ba­kan Er­do­ğan be­lir­le­di.
İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gün­le­rin­de “3. Köp­rü ci­na­yet­tir. Ya­pı­lır­sa Ku­zey Or­man­la­rı mah­vo­lur. İn­şal­lah bu­na ka­rar ve­ren Çil­ler hü­kü­me­ti dü­şer!” di­ye­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu unut­tu­ğu­mu­zu dü­şü­ne­rek, Ku­zey Or­man­la­rı­’nın ve su hav­za­la­rı­nın kat­li­am em­ri­ni biz­zat ver­di.
Gü­nün bi­rin­de he­li­kop­te­re at­la­dı ve eliy­le işa­ret ede­rek “yol şu­ra­dan ge­çe­cek, köp­rü­nün ayak­la­rı da şu­ra­la­ra di­ki­le­cek!” de­di.
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın iç­ten­lik­li da­ve­tiy­le 11 üni­ver­si­te­den ge­len yüz­ler­ce bi­lim ada­mı­nın oluş­tur­du­ğu İs­tan­bul Met­ro­po­li­tan Plan­la­ma ve Kent­sel Ta­sa­rım Mer­ke­zi­’nin (İMP) kar­şı çık­ma­sı­na al­dı­rış bi­le et­me­di. Top­ba­ş’­ın iti­raz­la­rı­na ku­lak ver­me­di.
Her za­man­ki “de­di­ğim de­di­k”­çi tav­rı­nı sür­dür­dü.
Bu­nun üze­ri­ne mer­ke­zin ge­nel ko­or­di­na­tö­rü Prof. Kap­tan da oyu­nu AK­P’­ye at­mış ol­ma­sı­na kar­şın, ger­çek bir bi­lim ada­mı­nın yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­tı ve is­ti­fa­yı bas­tı!
Son­ra da ge­rek ARE­NA­’ya, ge­rek­se Ne­dim Şe­ne­r’­e 2010’da yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la ge­le­cek ku­şak­la­ra şu no­tu bı­rak­tı:

* * *

“Na­sıl ‘2. Köp­rü­” su hav­za­la­rı­nın ol­du­ğu nok­ta­lar­dan geç­tiy­se ‘3. Köp­rü­’ de su hav­za­la­rın­dan ge­çe­cek. 20 se­ne ön­ce­si­ne dö­ne­lim, Geb­ze­’den yo­la çı­kın, Üm­ra­ni­ye­’yi ge­çin, Üs­kü­dar sır­tı­na ka­dar ge­lin, tüm gü­zer­gah su hav­za­sı ve ta­ma­mı or­man­lık alan­dı.
…Şim­di ya­pı­la­ra ba­kın! Bun­lar ma­sum ge­ce­kon­du­lar mı? Ha­yır de­ğil. Bi­ri­le­ri or­ga­ni­ze et­miş. Bir de fab­ri­ka­la­ra ba­kın… İS­Kİ­’nin yö­net­me­li­ği­ne ay­kı­rı ya­pı­lar de­ğil mi? ‘3. Köp­rü­’ de ay­nı­sı­nı ya­pa­cak…”
Prof. Dr. Kap­tan, mer­ke­zi yö­ne­tim­den kay­nak­la­nan gö­rüş ay­rı­lık­la­rı­nı ve is­ti­fa sü­re­ci­ni şöy­le an­lat­tı:
“An­laş­maz­lık­la­rı­mız ula­şım­la il­gi­li ko­nu­lar­da or­ta­ya çık­tı. Biz tü­nel­le­re de kar­şıy­dık. Ta­ri­hi ya­rı­ma­da­nın al­tın­dan ge­çe­cek olan tü­nel­le­ri ‘3. Köp­rü­’den da­ha teh­li­ke­li bu­lu­yo­ruz. O böl­ge­yi sa­kın­mak is­ti­yo­ruz. Ama şim­di o böl­ge­nin al­tın­dan tü­nel ge­çin­ce, ya­rı­ma­da­ya bü­yük za­rar ve­re­cek­tir. Hay­dar­pa­şa­’da­ki gök­de­len­le­re, Ga­la­ta­port pro­je­si­ne, Le­ven­t’­te­ki Du­ba­i ku­le­le­ri­ne de kar­şı­yız. Bi­zim plan­la­ma bi­çi­mi­miz, mer­ke­zi hü­kü­me­tin pro­je­le­riy­le çe­li­şi­yor­du. İş­te o za­man ora­da dur­ma­mak ge­re­ki­yor­du.”

* * *

Ta­raf­sız bi­lim in­san­la­rı­na gö­re “2.Köp­rü­”nün gü­zer­ga­hın­da ya­şa­nan ka­nun­suz­luk­la­rın ay­nı­sı, ka­çı­nıl­maz ola­rak “3.Köp­rü­”den son­ra da ya­şa­na­cak.
Or­man­lar ve su hav­za­la­rı yok ola­cak.
İs­tan­bu­l’­un nü­fu­su 25 mil­yo­na çı­ka­cak, kent ya­şan­maz ha­le ge­le­cek.
İş­te bu rant ta­la­nı ger­çek­leş­ti­ğin­de ta­rih, “yol me­de­ni­yet­ti­r” di­yen Er­do­ğa­n’­dan “3. Köp­rü pro­je­siy­le Ku­zey Or­man­la­rı ile su hav­za­la­rı­nı mah­ve­den ve ka­nun­suz ya­pı­laş­ma­la­ra da­ve­ti­ye çı­ka­ran Baş­ba­ka­n” di­ye­rek söz ede­cek.
NOT: Bu ak­şam Halk TV’­de ek­ra­na ge­le­cek “Hal­kın Are­na­sı­”n­da “3. Köp­rü­” son­ra­sı ya­şa­na­cak­la­rı ve İs­tan­bu­l’­da­ki çar­pık TO­Kİ uy­gu­la­ma­la­rı­nı ek­ra­na
ge­ti­re­ce­ğiz.

Sözcü.com.tr bu internet tarayıcısına destek vermemektedir. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Ya da başka bir tarayıcı edinebilirsiniz.
İNTERNET EXPLORER 11 CHROME MOZILLA
AKP’nin kabus senaryosu!..