Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

AKP’nin kabus senaryosu!..

31 Ekim 2013

Ha­ya­li çok es­ki­le­re da­ya­nı­yor­du.
Ama pro­je­len­di­ril­me­si ve ge­rek­li an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı, mer­hum Bü­lent Ece­vi­t'­in Baş­ba­kan ol­du­ğu 57. Hü­kü­met dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti.
Ka­rar 15 Şu­bat 2000 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de “Bo­zü­yük-Me­ke­ce Oto­yol Pro­je­si ve İs­tan­bul Bo­ğa­zı Tüp­ge­çit İn­şa­atı Pro­je­si'nin Fi­nans­ma­nı­” baş­lı­ğı al­tın­da ya­yım­lan­dı.
Ka­rar­da pro­je için Ja­pon Hü­kü­me­ti'y­le an­laş­ma­ya va­rıl­dı­ğı ve bu amaç­la De­ni­za­şı­rı Eko­no­mik İş­bir­li­ği Fo­nu'n­dan top­lam 41.831.000.000 Ja­pon Ye­ni tu­ta­rın­da kre­di sağ­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
De­mek ki ney­miş?
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'n­da açı­lı­şı ya­pı­lan ve pen­gu­en med­ya­sı ta­ra­fın­dan “as­rın pro­je­si­” ola­rak su­nu­lan Mar­ma­ra­y'­ın pro­je­si AK­P'­nin de­ğil­miş!
Pro­je, DSP, ANAP ve MHP'­den olu­şan ve Bü­lent Ece­vi­t'­in baş­ba­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı 57. Hü­kü­me­t'­in işiy­miş. Fi­nans­man so­ru­nu da o sü­reç­te çö­zül­müş. Sağ­lam an­laş­ma­la­ra bağ­lan­mış.
“CHP Ta­ban Ha­re­ke­ti­”n­ce ya­yın­la­nan bil­di­ri­de bu ger­çek­ler, bel­ge­ler­le ka­mu­oyu­nun dik­ka­ti­ne su­nul­du.
Bil­di­ri­de ay­rı­ca “Ro­man­ya, So­ma­li, Ja­pon­ya Baş­ba­kan­la­rı ile di­ğer se­kiz ül­ke­nin ba­kan­la­rı­nın ko­nuk edil­di­ği tö­ren­de pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­mek için za­ma­nın­da gö­rev­le­ri­ni ya­pan­la­ra şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yor, Baş­ta dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Bü­lent Ece­vi­t'­i rah­met­le anı­yor, sağ­la­ra sağ­lık­lar di­li­yo­ru­z” de­nil­di.

* * *

Pe­ki, AK­P'­nin mü­el­li­fi ol­du­ğu
baş­ka me­ga pro­je­ler yok mu?
Ol­maz olur mu?
Ta­bi­i ki var!..
Ör­ne­ğin Ya­vuz Sul­tan Se­lim Köp­rü­sü ve oto­yo­lu…
Köp­rü­nün ye­ri­ni ve oto­yo­lun gü­zer­ga­hı­nı biz­zat Baş­ba­kan Er­do­ğan be­lir­le­di.
İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gün­le­rin­de “3. Köp­rü ci­na­yet­tir. Ya­pı­lır­sa Ku­zey Or­man­la­rı mah­vo­lur. İn­şal­lah bu­na ka­rar ve­ren Çil­ler hü­kü­me­ti dü­şer!” di­ye­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu unut­tu­ğu­mu­zu dü­şü­ne­rek, Ku­zey Or­man­la­rı'nın ve su hav­za­la­rı­nın kat­li­am em­ri­ni biz­zat ver­di.
Gü­nün bi­rin­de he­li­kop­te­re at­la­dı ve eliy­le işa­ret ede­rek “yol şu­ra­dan ge­çe­cek, köp­rü­nün ayak­la­rı da şu­ra­la­ra di­ki­le­cek!” de­di.
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş'­ın iç­ten­lik­li da­ve­tiy­le 11 üni­ver­si­te­den ge­len yüz­ler­ce bi­lim ada­mı­nın oluş­tur­du­ğu İs­tan­bul Met­ro­po­li­tan Plan­la­ma ve Kent­sel Ta­sa­rım Mer­ke­zi'nin (İMP) kar­şı çık­ma­sı­na al­dı­rış bi­le et­me­di. Top­ba­ş'­ın iti­raz­la­rı­na ku­lak ver­me­di.
Her za­man­ki “de­di­ğim de­di­k”­çi tav­rı­nı sür­dür­dü.
Bu­nun üze­ri­ne mer­ke­zin ge­nel ko­or­di­na­tö­rü Prof. Kap­tan da oyu­nu AK­P'­ye at­mış ol­ma­sı­na kar­şın, ger­çek bir bi­lim ada­mı­nın yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­tı ve is­ti­fa­yı bas­tı!
Son­ra da ge­rek ARE­NA'ya, ge­rek­se Ne­dim Şe­ne­r'­e 2010'da yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la ge­le­cek ku­şak­la­ra şu no­tu bı­rak­tı:

* * *

“Na­sıl ‘2. Köp­rü­” su hav­za­la­rı­nın ol­du­ğu nok­ta­lar­dan geç­tiy­se ‘3. Köp­rü' de su hav­za­la­rın­dan ge­çe­cek. 20 se­ne ön­ce­si­ne dö­ne­lim, Geb­ze'den yo­la çı­kın, Üm­ra­ni­ye'yi ge­çin, Üs­kü­dar sır­tı­na ka­dar ge­lin, tüm gü­zer­gah su hav­za­sı ve ta­ma­mı or­man­lık alan­dı.
…Şim­di ya­pı­la­ra ba­kın! Bun­lar ma­sum ge­ce­kon­du­lar mı? Ha­yır de­ğil. Bi­ri­le­ri or­ga­ni­ze et­miş. Bir de fab­ri­ka­la­ra ba­kın… İS­Kİ'nin yö­net­me­li­ği­ne ay­kı­rı ya­pı­lar de­ğil mi? ‘3. Köp­rü' de ay­nı­sı­nı ya­pa­cak…”
Prof. Dr. Kap­tan, mer­ke­zi yö­ne­tim­den kay­nak­la­nan gö­rüş ay­rı­lık­la­rı­nı ve is­ti­fa sü­re­ci­ni şöy­le an­lat­tı:
“An­laş­maz­lık­la­rı­mız ula­şım­la il­gi­li ko­nu­lar­da or­ta­ya çık­tı. Biz tü­nel­le­re de kar­şıy­dık. Ta­ri­hi ya­rı­ma­da­nın al­tın­dan ge­çe­cek olan tü­nel­le­ri ‘3. Köp­rü'den da­ha teh­li­ke­li bu­lu­yo­ruz. O böl­ge­yi sa­kın­mak is­ti­yo­ruz. Ama şim­di o böl­ge­nin al­tın­dan tü­nel ge­çin­ce, ya­rı­ma­da­ya bü­yük za­rar ve­re­cek­tir. Hay­dar­pa­şa'da­ki gök­de­len­le­re, Ga­la­ta­port pro­je­si­ne, Le­ven­t'­te­ki Du­ba­i ku­le­le­ri­ne de kar­şı­yız. Bi­zim plan­la­ma bi­çi­mi­miz, mer­ke­zi hü­kü­me­tin pro­je­le­riy­le çe­li­şi­yor­du. İş­te o za­man ora­da dur­ma­mak ge­re­ki­yor­du.”

* * *

Ta­raf­sız bi­lim in­san­la­rı­na gö­re “2.Köp­rü­”nün gü­zer­ga­hın­da ya­şa­nan ka­nun­suz­luk­la­rın ay­nı­sı, ka­çı­nıl­maz ola­rak “3.Köp­rü­”den son­ra da ya­şa­na­cak.
Or­man­lar ve su hav­za­la­rı yok ola­cak.
İs­tan­bu­l'­un nü­fu­su 25 mil­yo­na çı­ka­cak, kent ya­şan­maz ha­le ge­le­cek.
İş­te bu rant ta­la­nı ger­çek­leş­ti­ğin­de ta­rih, “yol me­de­ni­yet­ti­r” di­yen Er­do­ğa­n'­dan “3. Köp­rü pro­je­siy­le Ku­zey Or­man­la­rı ile su hav­za­la­rı­nı mah­ve­den ve ka­nun­suz ya­pı­laş­ma­la­ra da­ve­ti­ye çı­ka­ran Baş­ba­ka­n” di­ye­rek söz ede­cek.
NOT: Bu ak­şam Halk TV'­de ek­ra­na ge­le­cek “Hal­kın Are­na­sı­”n­da “3. Köp­rü­” son­ra­sı ya­şa­na­cak­la­rı ve İs­tan­bu­l'­da­ki çar­pık TO­Kİ uy­gu­la­ma­la­rı­nı ek­ra­na
ge­ti­re­ce­ğiz.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more