Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

AKP ik­ti­da­rı, pa­zar­lık ma­sa­sı­na na­sıl otur­du?..

11 Ocak 2013

Ya­rım as­ra yak­la­şan mes­lek ha­ya­tım­da, bir ben­ze­ri­ne film­ler ve ro­man­lar­da rast­la­nı­la­bi­le­cek müt­hiş olay­la­ra ta­nık ol­dum.
Bun­lar­dan iki­si­ni, Pe­ru ve El Sal­va­do­r'­da ya­şa­dım.
“Ne işin var­dı ora­lar­da?” de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim.
He­men söy­le­ye­yim, 1982 yı­lın­da, Gü­neş Ga­ze­te­si'n­de ça­lı­şır­ken, Ek­va­tor çev­re­sin­de tam bir tur ata­rak “Dün­ya­yı Sa­ran San­cı­lı Ku­şa­k” baş­lı­ğıy­la di­zi rö­por­taj­lar yap­tım.
Bu amaç­la Ek­va­tor ku­şa­ğın­da­ki bir­çok ül­ke­yi do­laş­tım.
Pe­ru'da bu­lun­du­ğum sı­ra­da, San­de­ro Lu­mi­no­so (Par­lak Yol) Te­rör Ör­gü­tü, Baş­kent Li­ma ya­kın­la­rın­da­ki bir ce­za­evi­ne bas­kın dü­zen­le­di!
Ce­za­evi yö­ne­ti­mi­ni et­ki­siz ha­le ge­ti­ren te­rö­rist­ler, sa­de­ce ken­di ar­ka­daş­la­rıy­la uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­la­rı­nı ser­best bı­ra­ka­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı!
Bu bas­kın, te­rör ör­gü­tü­nün uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­la­rıy­la bağ­lan­tı­sı­nı göz­ler önü­ne ser­me­si ba­kı­mın­dan çok önem­liy­di.
Pe­ru'dan, Or­ta Ame­ri­ka'da­ki El Sal­va­do­r'­a geç­tim.
İç sa­va­şın tüm deh­şe­tiy­le ya­şan­dı­ğı ül­ke, ade­ta kan gö­lü­ne dön­müş­tü.
Si­lah­lı FMLN (Fa­ra­bun­do Mor­ti Ulu­sal Kur­tu­luş Cep­he­si) ör­gü­tü, Ame­ri­kan­cı fa­şist yö­ne­ti­me kar­şı sa­va­şı­yor­du.
Her ta­raf­ta kan ve göz­ya­şı var­dı.
Bir­kaç gün ön­ce 4 Hol­lan­da­lı ga­ze­te­ci, kim vur­du­ya ge­ti­ri­le­rek öl­dü­rül­müş­tü.
Kal­dı­ğım sü­re için­de ya­ban­cı ga­ze­te­ci­ler­le bir­lik­te hem ik­ti­dar­da­ki fa­şist par­ti­nin ba­sın top­lan­tı­la­rı­nı iz­le­dim, hem de Ulu­sal Kur­tu­luş Cep­he­si Ör­gü­tü'nün li­der­le­rin­den bi­riy­le rö­por­taj yap­tım…
Ölüm teh­li­ke­le­riy­le do­lu bir se­rü­ve­nin ar­dın­dan dağ ba­şın­da gö­rüş­tü­ğüm ör­güt men­su­bu, “Si­lah­la­rı sos­ya­list ül­ke­ler­den mi sağ­lı­yor­su­nuz?” so­ru­su kar­şı­sın­da Baş­kent San Sal­va­do­r'­dan bi­le du­yu­la­bi­le­cek bir kah­ka­ha pat­lat­tı!
Uzun uzun gül­dük­ten son­ra, ha­fı­za­ma ade­ta mıh gi­bi ça­kı­lan şu ce­va­bı ver­di:
“E­li­niz­de­ki do­lar­la­rı gös­te­rin, dün­ya­nın her ta­ra­fın­dan sa­tı­lık si­lah­la­rın si­ze doğ­ru uza­tıl­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz!”

* * *

O yıl­lar­da La­tin Ame­ri­ka'da­ki te­rör, uyuş­tu­ru­cu­dan sağ­la­nan ka­ra pa­ray­la fi­nan­se edi­li­yor­du.
Tıp­kı PKK gi­bi!
PKK'­nın uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı bağ­lan­tı­sı­nı iki gün ön­ce­ki ya­zım­da, çar­pı­cı bir ör­nek­le an­lat­tım.
Te­rör ör­gü­tü­nü fi­nan­se eden bir baş­ka ka­ra pa­ra kay­na­ğı da si­ga­ra ka­çak­çı­lı­ğı…
PKK si­ga­ra ka­çak­çı­lı­ğın­dan yüz­ler­ce mil­yon li­ra­lık pay alı­yor.
Te­rör ör­gü­tü­ne sa­de­ce ka­çak si­ga­ra­dan yıl­da yak­la­şık 500 mil­yon li­ra akı­yor!
Si­ga­ra­ya ya­pı­lan her zam, te­rör ör­gü­tü­nün ge­li­ri­ni bi­raz da­ha art­tı­rı­yor!
Şim­di sı­kı du­run…
Ka­çak si­ga­ra­lar ne ya­zık ki, ser­best böl­ge­le­ri­miz­den tran­sit TI­R'­lar­la ba­zı kom­şu ül­ke­le­re, ora­dan da Ku­zey Ira­k‘­a gi­di­yor.
Ku­zey Ira­k'­tan da Gü­ney­do­ğu'ya gi­riş ya­pı­yor!
Du­run bit­me­di!
Can­dan dos­tu­muz (!) Bar­za­ni güç­le­ri­nin hi­ma­ye­sin­de Ku­zey Ira­k'­ta fa­ali­yet gös­te­ren 2 ka­çak si­ga­ra fab­ri­ka­sı­nın ma­ki­ne­le­ri­nin, Mer­sin Ser­best Böl­ge­si'n­den ge­çi­ri­le­rek ora­ya gö­tü­rül­dü­ğü, res­mi ma­kam­lar­ca da bi­li­ni­yor!

* * *

Tür­ki­ye te­rör­le mü­ca­de­le sü­re­cin­de PKK'ya en bü­yük dar­be­yi, uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra, akar­ya­kıt ve in­san ka­çak­çı­lı­ğıy­la sağ­la­nan fi­nans kay­nak­la­rı­nı çö­ker­tip, ka­ra pa­ra­sı­na el ko­ya­rak vu­ra­bi­lir­di.
Böy­le­ce ör­gü­tün eli ko­lu bağ­la­nıp, en azın­dan dev­le­tin öner­di­ği çö­zü­mü ka­bul et­me­ye zor­la­na­bi­lir­di.
Ama ol­ma­dı, ya­pı­la­ma­dı.
Bu­na kar­şı­lık ne ol­du?
AK­P'­nin çe­liş­ki­li po­li­ti­ka­la­rı so­nu­cu, kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti, te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­yı ka­bul et­ti!
Da­ha ne ol­sun?

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more