Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Eğitimi cehalet yönetiyor!..

4 Ocak 2013

Baş­ba­kan Er­do­ğan, an­lı şan­lı su­nu­cu­lar­dan bi­le da­ha faz­la gö­rün­dü­ğü te­le­viz­yon ha­ber­le­rin­de ko­nu­şu­yor.
Yi­ne yük­sek ses­le, yi­ne ba­ğı­ra­rak!
“Bir ta­ne ço­cuk if­las, iki ço­cuk if­las, üç ço­cuk an­cak ye­rin­de say­mak!” di­yor.
Ai­le­ler­den dört, beş ço­cuk yap­ma­la­rı­nı is­ti­yor!
Baş­ba­ka­n'­ı din­ler­ken, gö­zü­mün önü­ne, bir giz­li ka­me­ra şa­ka­sı­nın gö­rün­tü­le­ri ge­li­yor.

* * *

TRT'­nin tek ka­nal­dan te­le­viz­yon ya­yı­nı yap­tı­ğı yıl­lar…
İs­tan­bu­l'­da bir has­ta­ne­nin do­ğum ser­vi­sin­de­yiz.
Bir ba­ba ada­yı, ken­di­si­ne ha­zır­la­dı­ğı­mız sür­priz­den ha­ber­siz, eşi­nin ikiz do­ğum yap­ma­sı­nı bek­li­yor.
İlk kez ba­ba ol­ma­nın he­ye­ca­nıy­la ko­ri­dor­da vol­ta atıp du­ru­yor.
Der­ken hem­şi­re­ler­den bi­ri, ku­ca­ğın­da ye­ni doğ­muş bir be­bek­le gö­rü­nü­yor:
“Müj­de… Nur to­pu gi­bi bir er­kek ço­cu­ğu­nuz ol­du!”
Adam ade­ta mut­lu­luk­tan ha­va­ya uçu­yor!
Bir­kaç da­ki­ka son­ra ikin­ci hem­şi­re, di­ğer be­bek­le ge­li­yor.
“Müj­de­ler ol­sun… Ar­tık bir de dün­ya­lar gü­ze­li kı­zı­nız var!”
Ba­ba­nın yü­zü se­vinç gü­lü­cük­le­riy­le do­lu­yor.
Giz­li ka­me­ra­lar da bu unu­tul­maz an­la­rı sa­ni­ye sa­ni­ye kay­de­di­yor.
Ama o da ne…
Bir hem­şi­re da­ha yak­la­şı­yor. Üs­te­lik bu kez ku­ca­ğın­da­ki iki be­bek­le…
“Sür­pri­ze ba­kın, Al­lah dör­düz ver­di! Ne mut­lu si­ze!..”
İkiz bek­ler­ken bir an­da dör­düz ço­cu­ğa sa­hip olan ba­ba­nın tüm se­vin­ci uçup gi­di­yor.
Gü­lü­cük­le­rin ye­ri­ni şaş­kın­lık ifa­de­si alı­yor.
“A­ma na­sıl olur? Bi­ze ikiz ço­cu­ğu­mu­zun ola­ca­ğı söy­len­miş­ti, biz de tüm ha­zır­lık­la­rı­mı­zı bu­na gö­re yap­mış­tık!” der­ken, ku­ca­ğın­da be­bek­le bir baş­ka hem­şi­re çı­ka­gel­mez mi!..
“Mu­ci­ze! Mu­ci­ze! Ar­tık be­şiz ba­ba­sı­sı­nız!..”
Ba­ba öy­le­si­ne şaş­kın ki, gö­rü­nü­mü ke­li­me­ler­le an­la­tı­la­cak gi­bi de­ğil.
Dün­ya­sı ka­rar­dı­ğın­dan, be­bek­le­rin yüz­le­ri­ne bi­le ba­ka­mı­yor.
Ke­ke­le­ye­rek “Ben bun­la­ra na­sıl ba­ka­ca­ğım?” di­ye­bi­li­yor.
Son­ra da Al­la­h'­a yal­va­rı­yor:
“Bu ço­cuk­la­rı ver­di­ğin gi­bi, bun­la­rın rız­kı­nı da sağ­la yü­ce Rab­bim…”
İş­te o an­da bu­nun bir giz­li ka­me­ra şa­ka­sı ol­du­ğu, sa­de­ce ikiz be­bek­le­ri­nin dün­ya­ya gel­di­ği söy­le­ni­yor.
Ba­ba bun­la­rı du­yun­ca, bay­ram he­di­ye­si al­mış ço­cuk­lar gi­bi se­vi­ni­yor.
Boy­nu­mu­za sa­rı­lıp öpü­yor.
“Al­lah siz­den ra­zı ol­sun!” di­yor!
Giz­li ka­me­ra şa­ka­sı da bu mut­lu son­la bi­ti­yor.

* * *

Ai­le­ler­den beş ço­cuk is­te­yen Baş­ba­ka­n'­ı din­ler­ken ba­sit bir he­sap yap­tım.
Üç ço­cuk­la “ye­rin­de sa­ya­n” bir ai­le­yi gö­zü­mün önü­ne ge­tir­dim!
Bu ai­le­nin ka­li­te­li eği­tim al­dı­ra­bil­mek için ço­cuk­la­rı­nı özel okul­la­ra gön­der­di­ği­ni dü­şün­düm.
Özel okul­la­rın yıl­lık üc­re­ti, şim­di­lik 25 bin li­ra ci­va­rın­da.
Bu üç ço­cu­ğun özel okul­la­ra git­me­le­ri ha­lin­de, in­ti­hal­ci (bi­lim­sel aşır­ma­cı) Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r'­in da­hi­ya­ne (!) bu­lu­şu olan 4+4+4'ün ma­li­ye­ti ai­le­ye 900 bin li­ra­yı bu­lu­yor.
Ra­ka­ma her yıl ya­pı­lan zam­la­rı ila­ve et­miş de­ği­lim.
Bu­nun bir de üni­ver­si­te­si var!
O za­man ne ola­cak?
Bı­ra­kın dar ve or­ta ge­lir­li­le­ri, Tür­ki­ye'de kaç ai­le bu mas­ra­fı gö­ze ala­bi­lir?
Her­kes Baş­ba­kan Er­do­ğan gi­bi şans­lı de­ğil ki, üni­ver­si­te­yi oku­ta­bil­mek için
ço­cuk­la­rı­na iş adam­la­rın­dan burs bu­la­bil­sin!
Baş­ba­kan beş ço­cuk is­ter­ken, 10 yıl­dır yö­net­ti­ği ül­ke­de as­ga­ri üc­re­tin 774 li­ra, 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin aç­lık sı­nı­rı­nın ise 985 li­ra ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­muş gi­bi gö­rü­nü­yor.

* * *

“Ne­den dev­let oku­lu de­ğil de özel okul?” de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim.
Ana­do­lu ve Fen li­se­le­ri­nin dı­şın­da ka­lan dev­let okul­la­rı­nın ço­ğun­da bı­ra­kın ka­li­te­yi, eği­ti­min ken­di­si yer­ler­de sü­rü­nü­yor!
He­men her gün eği­tim­de çağ­daş dün­ya­nın ne ka­dar ge­ri­si­ne düş­tü­ğü­mü­zü gös­te­ren olay­lar ya­şa­nı­yor.
Ör­ne­ğin ön­ce­ki gün İz­mir İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ve­fa Bar­dak­çı, yıl­lar­dır li­se­ler­de oku­tu­lan “100 Te­mel Ese­r”­den bi­ri olan John Ste­in­bec­k‘­in “Fa­re­ler ve İn­san­la­r” ad­lı ro­ma­nı­nın ba­zı bö­lüm­le­ri­nin ah­la­ki ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le sa­kın­ca­lı bu­lun­du­ğu­nu açık­la­dı.
İs­tan­bul Bah­çe­li­ev­le­r'­de­ki bir okul­da da Bre­zil­ya­lı ya­zar Jo­se Mau­ro de Vas­con­ce­lo­s'­un Şe­ker Por­ta­ka­lı ro­ma­nı­nı oku­tan öğ­ret­men hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­dı.

* * *

Biz de kalk­mış dev­let okul­la­rın­da eği­ti­min ka­li­te­si­ni sor­gu­lu­yo­ruz.
Ne eği­ti­mi, ne ka­li­te­si?
Eği­ti­mi ce­ha­let yö­ne­ti­yor, ce­ha­let!..

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more