Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Hoşgörü isteyerek

7 Ocak 2013

 

Za­man za­man okur­la­rı­mı­zın iç­ten­lik­li so­ru­la­rıy­la kar­şı­la­şı­yor, ya­nıt ver­me di­lek­le­ri­ni, ki­şi­sel ko­nu­lar­la il­gi­li ol­du­ğun­dan, ye­ri­ne ge­ti­re­me­me üzün­tü­sü­nü ya­şı­yo­ruz. Ki­mi ko­nu­lar­da o ka­dar çok is­tek olu­yor ki kar­şı­lık­sız bı­rak­ma­nın bi­ze ya­kış­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ay­rı­ca, okur­la­rı­mı­zın bi­lin­ci­ne gü­ve­ni­yor, ger­çek olan­la ol­ma­ya­nı ayı­ra­cak­la­rı inan­cıy­la içi­mi­zi se­rin tu­tu­yo­ruz.
Bu­gün “Ne­den siz­le­re ça­tı­yor, ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ve ne­den ses­siz ka­lı­yor­su­nuz?” so­ru­suy­la özet­le­ne­cek bek­len­ti­le­re de­ğin­mek is­ti­yo­ruz. Ki­şi­sel sa­yı­la­cak ama as­lın­da bel­li ki­şi ve ku­ru­luş­la­rı il­gi­len­dir­di­ği için söz-söy­len­ti ko­nu­su du­rum­lar ne­de­niy­le bu ya­zı­yı ya­zı­yo­ruz. Her sö­ze al­dır­mak, her­ke­se önem ver­mek doğ­ru de­ğil. Ka­rak­ter de­ğiş­ti­rip onun bu­nun ara­cı du­ru­mu­na dü­şen­le­re ya­nıt ver­mek yan­lış olur. De­mok­ra­si­nin er­de­mi­ne inan­mış ki­şi­ler ola­rak açık­lı­ğı, say­dam­lı­ğı sa­vun­du­ğu­muz­dan var­sa bir boş­lu­ğu­muz, sa­kın­ca­lı iliş­ki­miz, hak­sız var­lı­ğı­mız ka­nıt­la­rıy­la or­ta­ya ko­nul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ya­lan­la, de­di­ko­duy­la, da­ya­nak­sız ve ka­nıt­sız ka­ra­la­ma ve suç­la­may­la kim­se­nin ki­şi­li­ği­ne do­ku­nu­la­ma­ya­ca­ğı­nı yi­ne­li­yo­ruz.

Kim­ler

Kim­sey­le bir so­ru­nu­muz yok. Ak­ça­lı bir bağ­lan­tı, iş iliş­ki­si ve re­ka­bet için­de de­ği­liz. Gö­re­vi­ni ge­re­ğiy­le yap­tı­ğı­nın inan­cı ve hu­zu­ruy­la kö­şe­sin­de otu­rup son yıl­la­rı­nı bi­le yur­du­na, ulu­su­na hiz­met­le (o da tam kar­şı­lık­sız ve bek­len­ti­siz) ge­çi­ren kim­se­ler­de­niz. Sak­lı­mız, giz­li­miz, ge­çer­siz ol­ma­yan bir şe­yi­miz, emek­li ay­lı­ğın­dan baş­ka ge­li­ri­miz yok.
Ama hiç­bir za­man hiç­bir bi­çim­de ödün ver­me­ye­ce­ği­miz inan­cı­mız, il­ke­le­ri­miz, de­ğer­le­ri­miz var: Türk Dev­ri­mi, Ata­türk il­ke­le­ri, Ata­türk, İnö­nü ve ar­ka­daş­la­rı, la­ik cum­hu­ri­ye­ti­miz, hu­kuk dev­le­ti, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı, in­san hak­la­rı, ger­çek de­mok­ra­si, tam ba­ğım­sız­lık, öz­gür­lük­ler, ba­rış, ah­lak ve ada­let, top­lum­sal ba­rış, ulu­sal da­ya­nış­ma, ulu­sal­cı­lık, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği, dev­rim­ci­lik, ger­çek halk­çı­lık, ger­çek dev­let­çi­lik vd.
İçi­miz, dı­şı­mız bir. Özü­müz­le sö­zü­müz ay­nı. Bi­zi bu ni­te­lik­le­ri­miz, bu yan­lı­lık­la­rı­mız­la sev­me­yen­ler az de­ğil. Var­sın sev­me­sin­ler. Aşa­ğı­da sı­ra­la­ya­ca­ğı­mız kar­şıt­la­rı­mız bi­zi se­ver­ler­se üzü­lü­rüz.
Bun­lar: Ada­let­siz­ler, ah­lak­sız­lar, akıl­sız­lar, aşa­ğı­lık­lar, aşır­ma­cı­lar, Ata­türk ve Ata­türk­çü­lük kar­şıt­la­rı, ay­maz­lar, ba­ğım­lı­lar, bağ­naz­lar, bil­giç­lik tas­la­yan­lar, bi­linç­siz­ler, bü­yük­le­nen­ler, dal­ka­vuk­lar, dar­be­ci­ler, do­lan­dı­rı­cı­lar, dö­nek­ler, hak­sız­lar, hır­sız­lar, hu­kuk­suz­lar, ırk­çı­lar, iki­yüz­lü­ler, iş­ken­ce­ci­ler, ka­çak­lar, ka­çık­lar, kor­kak­lar, kuk­la­lar, kül­tür ve sa­nat düş­man­la­rı, la­ik­lik kar­şıt­la­rı, li­boş­lar, med­ya mi­li­tan­la­rıy­la te­tik­çi­le­ri, mı­zık­çı­lar, na­mus­suz­lar, onur­suz­lar, par­ti­zan­lar, say­gı­sız­lar, si­ya­sal ami­go­lar, pal­ya­ço­lar, mas­ka­ra­lar ve mad­ra­baz­lar, rüş­vet­çi­ler, sah­te­kar­lar, sa­pık­lar, sap­kın­lar, si­ya­set ağa­la­rı, soy­suz­lar, soy­gun­cu­lar, sö­mü­rü­cü­ler, şak­la­ban­lar, şar­la­tan­lar, ta­ri­kat­çı ve mez­hep­çi­ler, tem­bel­ler, ter­bi­ye­siz­ler, uşak­lar, uy­du­lar, uyuş­tu­ru­cu­lar, ya­la­ka­lar, ya­lan­cı­lar, yal­tak­çı­lar, ya­naş­ma­lar, yar­dak­çı­lar, yi­yi­ci­ler, yo­baz­lar, yü­rek­siz­ler, yüz­süz­ler, za­lim­ler…

Saç­ma­lık­lar

Ya­lan­cı­lar bir­bir­le­ri­nin ya­la­nı­na da­ya­nıp yol­la­ma ya­pı­yor­lar. Ki­mi­le­ri, ge­li­şi­gü­zel ya da amaç­lı ko­nuş­ma­la­rı­nın ya­nı­tı­nı oku­mu­yor ya da oku­du­ğu­nu an­la­mı­yor. Hak­kı­mız­da ya­zı­lan ya­lan­la­rı bir bir kar­şı­la­dı­ğı­mız yet­mi­yor­muş gi­bi en ya­kın­la­rı da “ya­la­n” ola­rak ni­te­li­yor. Yi­ne de utan­ma­dan ek­ran­lar­da boy gös­te­rip ya­lan­la­nan ya­zı­la­rı ken­di­le­ri de ta­nık ol­muş­lar gi­bi ger­çek­miş gi­bi gös­ter­mek­ten ka­çın­mı­yor­lar. Dü­rüst ol­ma­yan, doğ­ru ko­nuş­ma­yan, ger­çek­le­ri sap­tı­ran ya­zar ve ko­nuş­ma­cı­lar ken­di ka­ran­lık­la­rın­da kı­na­nan ni­te­lik­siz­ler­dir.
So­kak­tan al­ma ki­mi mu­ha­bir ge­çi­nen­ler de bil­me­dik­le­ri ko­nu­la­rı, araş­tır­ma­dan, ken­di ge­ri­ci an­la­yış­la­rı­na ters düş­tü­ğü için ola­cak ya­lan­lar­la yan­sı­tı­yor­lar. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­li­ği­ne YÖK kon­ten­ja­nın­dan se­çi­len ama öğ­re­tim üye­li­ğin­de üç yıl ek­si­ği ol­du­ğu için gö­re­ve baş­la­tıl­ma­yan üye­nin “mu­ha­fa­za­kar kö­ken­li ol­du­ğu için gö­re­ve baş­la­tıl­ma­dı­ğı­nı­” bil­gi­siz­ce ya­za­bi­li­yor­lar. Böy­le bir uy­gu­la­ma akıl ve hu­kuk­dı­şı­dır. İk­ti­dar ya­la­ka­lı­ğı için ger­çe­ği sap­tı­ran­lar za­ma­nın Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Öza­l'­ın ha­ta­yı ka­bul ede­rek üye­li­ğe se­çi­le­ni is­ti­fa et­ti­rip ye­ni se­çim yap­tır­dı­ğı­nı bi­le bil­mi­yor­lar. Ya­zık!
Say­gı­de­ğer okur­la­rı­mız, sa­nı­rız, bi­ze yö­ne­lik ya­lan­lar­la sal­dı­rı­la­rın ne­den­le­ri­ni sap­ta­mış­lar­dır. Hep­si­ne ay­rı ay­rı ya­nıt ve­re­me­di­ği­miz­den ba­ğış­lan­ma­mız di­le­ğiy­le şim­di­lik bu ka­dar­la ye­ti­ni­yo­ruz.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more