Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Nasıl?

3 Ocak 2013

Sağ­lık, esen­lik ve mut­lu­luk­la geç­me­si için özen gös­te­rip ça­ba­la­dı­ğı­mız ya­şa­mı­mı­zın öz­le­nen dü­zey­de geç­me­me­si­nin ne­den­le­ri­nin ba­şın­da top­lum­sal so­run­lar gel­mek­te­dir. Si­ya­sal ke­si­min çe­liş­ki­le­ri, ay­kı­rı­lık­la­rı ya­nın­da bağ­lı ve il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la özel­lik­le yet­ki­li ve so­rum­lu ki­şi­le­rin tu­tu­mu gel­mek­te­dir. Ya­şa­nan olum­suz­luk­la­rın ai­le­den eği­ti­me uza­nan ye­tiş­me çiz­gi­sin­de­ki ye­ter­siz­lik­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı kuş­ku­suz ol­mak­la bir­lik­te eği­tim-öğ­re­tim gör­müş­le­rin tu­tar­sız­lık­la­rı ki­şi­lik bo­zuk­luk­la­rı­nın so­nu­cu ol­sa ge­rek­tir. Dav­ra­nış­la­rı, ko­nuş­ma­la­rı, ya­zı­la­rı ile be­lir­gin­le­şen çar­pık­lık­lar çok kim­se­yi dü­şün­ce yor­gu­nu yap­mak­ta­dır.
Ki­mi yan­daş, ki­mi te­tik­çi, ki­mi pal­ya­ço, ki­mi kuk­la, ki­mi li­boş, ki­mi dö­nek, ki­mi sap­kın, ki­mi ma­şa, ki­mi çı­kar­cı olan bu ki­şi­le­rin ver­di­ği tik­sin­di­ri­ci gö­rün­tü­ler in­san ve in­san­lı­ğı dü­şür­dük­le­ri aşa­ğı­lık ve çir­kin­lik­ler, ger­çek­ten yü­rek burk­mak­ta­dır. Bir yer­de sü­rek­li kal­mak, bir ye­re gel­mek, yük­sel­mek, gö­rün­mek, ya­ran­mak, bu ve ben­zer tu­tum­lar­la edi­nim­ler sağ­la­mak için ya­la­ka­lı­ğa so­yun­mak, yet­ki­si­ni ve gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­mak düş­kün­lü­ğün ve dü­şük­lü­ğün yı­kı­mı­dır.

Bi­lin­mez

Bi­lin­mez, baş­la­rı­nı yas­tı­ğa na­sıl ko­yu­yor, na­sıl uyu­yor­lar? Lok­ma­lar ve yu­dum­lar bo­ğaz­la­rın­dan na­sıl ge­çi­yor? Ay­na­da yüz­le­ri­ne na­sıl ba­kı­yor, eş­le­ri ve ço­cuk­la­rıy­la iliş­ki­le­rin­de za­rar ver­dik­le­ri yurt­taş­la­rı anım­sa­yıp ken­di­le­rin­den utan­mı­yor­lar mı? Şak­şak­çı ve uşak ol­mak­tan yüz­le­ri kı­zar­mı­yor mu? Ne­den ol­duk­la­rı kö­tü­lük­ler, üzün­tü­ler, acı­lar, has­ta­lık­lar, ölüm­ler­le ver­dik­le­ri za­rar­dan vic­dan­la­rı sız­la­mı­yor mu? İn­san­lık­tan, ki­şi­lik­ten, onur­dan bu ka­dar mı yok­sun­lar? Kul­la­nıl­ma­ya, kuy­ruk ol­ma­ya na­sıl kat­la­nı­yor­lar? Olan­la­rı, ola­cak­la­rı, ken­di­le­ri için top­lu­mun yar­gı­sı­nı hiç gör­mü­yor, dü­şün­mü­yor­lar mı? Uy­du­luk ve suç or­tak­lık­la­rı­nı na­sıl iç­le­ri­ne sin­di­ri­yor­lar? Akıl, öl­çü, de­ğer­len­dir­me güç­le­ri yok mu? İn­ti­har­la­rı, kav­ga­la­rı, kar­şıt­lık­la­rı, yurt­taş­la­rın ba­şı­na ge­len­le­ri işit­mi­yor, iz­le­mi­yor, oku­mu­yor­lar mı? Ta­ri­he bak­mı­yor­lar mı?
Na­sıl gü­le­bi­li­yor, na­sıl so­ka­ğa çı­ka­bi­li­yor, na­sıl inanç­lı ola­bi­li­yor­lar? Al­dat­ma­la­rı, kan­dır­ma­la­rı, abar­tı­la­rı, ya­lan­la­rı, do­lan­la­rı, sah­te­ci­lik­le­ri, bo­zul­ma­la­rı, yol­suz­luk, ay­rı­ca­lık, ka­yır­ma ya­kın­ma­la­rı­nı, ki­mi kö­tü­lük­le­rin üs­tü­nün na­sıl ör­tül­dü­ğü­nü, ki­mi ge­rek­li iş­lem­le­rin na­sıl sü­me­nal­tı edil­di­ği­ni, ki­mi uy­gu­la­ma­la­rın na­sıl en sert ve en ay­kı­rı bi­çim­de ya­pıl­dı­ğı­nı, ki­mi­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne na­sıl yap­tı­rıl­dı­ğı­nı ayırt ede­mi­yor­lar mı? Bas­kı­lar, ezi­yet­ler, yan­daş­lık­lar an­la­şıl­mı­yor mu?

Her şey or­ta­da

Abuk sa­buk ko­nu­şan­la­rın, de­ği­şik ne­den­li kor­ku­lar­la ko­nuş­tuk­la­rın­dan dö­nen­le­rin, her şe­yi­miz cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş dö­ne­mi ile ön­ce­ki kur­tu­luş dö­ne­mi­ni yad­sı­yan­la­rın, ulu­sal kah­ra­man­la­rı ka­ra­la­yıp inan­cı kö­tü­ye kul­la­na­rak din sö­mü­rü­sü ya­pan­la­rın çev­re­sin­de top­la­nan, on­la­rı al­kış­la­yıp şı­mar­tan kim­se­ler de böy­le… Dev­le­tin gü­ve­nir­li­ği­ni, say­gın­lı­ğı­nı, onu­ru­nu bir ya­na bı­ra­kıp ki­şi­le­re gün­lük ge­ti­ri­ler ve ki­mi bek­len­ti­ler için ta­par­ca­sı­na bağ­la­nan­lar da…
Os­man­lı'nın yan­lış­la­rı­nı ve kö­tü­lük­le­ri­ni bi­le bi­le çev­re­miz­de­ki ve uzak­ta­ki
din­ci yö­ne­tim­le­ri gö­re gö­re Tür­ki­ye'mi­zi “Re­ce­bis­tan ya da Tay­yi­bis­ta­n” yap­mak is­te­yen­ler­le, Bay Re­cep Tay­yi­p'­in ve­sa­ye­ti­ne bı­rak­mak is­te­yen­le­rin ki­şi­lik ya­pı­la­rı kuş­ku ver­mek­te­dir. Dik­ta­ya al­kış tu­tan­lar, Dev­rim Ya­sa­la­rı'nın kal­dı­rıl­ma­sı­na, Si­lah­lı Kuv­vet­le­r'­in cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma ve kol­la­ma gö­re­vi­ne iliş­kin ku­ral­da ve an­dın­da de­ği­şik­lik ya­pa­rak cum­hu­ri­ye­ti kol­la­ma ve ko­ru­ma gö­re­vi­nin yal­nız dış teh­li­ke­ler­le sı­nır­lan­ma­sı­na ça­lı­şan­la­rın, si­vil dar­be­le­rin des­tek­çi­si gö­rül­me­me­si il­ginç bir çar­pık­lık­tır.
Na­sıl öne­ri­li­yor, na­sıl des­tek ve­ri­li­yor, na­sıl ina­nı­yor­lar? Bi­lim öz­gür­lü­ğü­nü, üni­ver­si­te özerk­li­ği­ni, de­mok­ra­tik tep­ki­le­rin sa­vu­nul­ma­sı­nı öze­ni­ni bı­ra­kıp yan­daş­lık­la­rı­nı be­lir­gin­leş­ti­ren ki­mi rek­tör­le­re ne de­me­li? İk­ti­da­ra ya­ran­mak için üni­ver­si­te­le­ri ya­sak ala­nı­na dö­nüş­tür­me ça­ba­la­rı YÖK dü­ze­yin­de yay­gın­laş­tı­rıl­mak­ta­dır. “Ev­li­ya­”cı pro­fe­sör­le­ri ba­rın­dı­ran üni­ver­si­te­ler bı­ra­kı­lıp çağ­daş ya­pı­lı üni­ver­si­te­le­re el atıl­mış­tır. Yan­daş­lı­ğın gö­ze­til­me­di­ği ku­rum ve ku­ru­luş bı­ra­kıl­ma­mak­ta­dır. Ba­ka­lım ye­ni yıl­da “Ye­ni Ana­ya­sa­” baş­ta, da­ha ne­ler ola­cak?

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more