Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Olay çıkmamışmış…

24 Ocak 2013

Ger­çek­ler­le yüz­leş­me­ye yü­rek­le­ri yet­me­yen­ler olay­la­rı iş­le­ri­ne gel­di­ği gi­bi de­ğer­len­di­rip ni­te­le­mek­te, yan­lı ve amaç­lı yo­rum­la­rıy­la top­lu­mu al­dat­mak­ta­dır. Bu olum­suz­lu­ğun ye­ni ör­ne­ği Pa­ri­s'­te ya­şam­la­rı­na son ve­ri­len üç ka­dın PKK mi­li­ta­nı­nın ce­na­ze­le­ri ne­de­niy­le ya­şan­mış­tır. İk­ti­dar yan­lı­sı med­ya ile de­mok­rat­lı­ğı kim­se­ye bı­rak­mak is­te­me­yen med­ya­nın ay­maz­lı­ğı tüm çıp­lak­lı­ğıy­la or­ta­da­dır. Gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın yad­sı­ma­sı­na (in­ka­rı­na) kar­şın PKK ile yü­rüt­tü­ğü gö­rüş­me­ler­de ödün­le­rin ka­pı­sı med­ya­nın ya­yı­nıy­la açıl­mış­tır. Söz­de ba­rış için ce­na­ze tö­ren­le­ri­nin ılım­lı­dan öte el­ve­riş­li bir or­tam ol­du­ğu be­nim­se­til­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

İm­ra­lı ko­nu­ğu­nun or­ta­mı tam bir kon-­for­dur. Te­rör­le sa­va­şan ko­mu­tan­la­rın Si­liv­ri ka­ran­lık­la­rın­da­ki ya­şa­mı ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ay­rı­ca­lı­ğın be­lir­gin­li­ği he­men sap­ta­nır. Ör­gü­tün is­tek­le­ri ka­bul edi­le­bi­lir tür­den de­ğil. Ce­za­lı ele­ba­şı­nın du­ru­mu­nun ki­mi aşı­rı yak­la­şım­lar­la iyi­den çok iyi­ye dö­nüş­tü­rül­me­si de ör­gü­tü do­yu­ra­maz. Ama gü­nü­müz ik­ti­da­rı bü­yük bir iş ya­pı­yor­muş, önem­li bir ödün ver­me­den, bir bü­yük yi­ti­ğe ne­den ol­ma­dan, ona­rı­la­maz bir ya­ra aç­ma­dan ba­şa­ra­cak­mış gö­rün­tü­sü ve­re­rek, sü­rek­li ba­rış­tan sö­z e­de­rek, yön­te­mi eleş­ti­ren­le­ri en­gel ol­mak­la suç­lu­yor. Dış et­ken­le­ri gö­zar­dı ede­rek ger­çek­çi­lik­ten uzak­la­şı­yor.
Yan­daş­lı­ğı ko­yu­laş­tı­ra­rak sür­dü­ren­ler­le ik­ti­da­ra ya­naş­mak için her gün bi­raz da­ha faz­la öv­gü­le­re yer ve­ren med­ya­nın söz­cü­le­ri ve ya­zar­la­rı üç ka­dı­nın ce­na­ze­si için Di­yar­ba­kı­r'­da top­la­nan­la­ra ve sa­kın­ca­lı tab­lo­yu hoş­gö­rüy­le iz­le­yen ik­ti­da­ra öv­gü ya­rı­şı­na gir­di­ler. Olay çık­ma­dı­ğı için kut­la­ma yağ­dır­dı­lar. İs­te­dik­le­ri olun­ca ni­ye olay çık­sın ki? Ta­but­la­rı PKK bez­le­ri­ne sar­dı­rıp ken­tin ala­nın­da ra­hat­lık­la do­laş­tır­dı­lar. Gön­de­re, te­rör ör­gü­tü­nün söz­de bay­ra­ğı­nı çek­ti­ler. İs­te­dik­le­ri gi­bi ba­ğı­rıp ça­ğır­dı­lar, nu­tuk­lar at­tı­lar. Da­ha ne ola­cak­tı?
Te­rör ör­gü­tü, ya­kın il­ler­de kış ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Gö­rev­li po­lis araç­la­rı­na sal­dı­ra­rak po­lis­le­ri­mi­zi şe­hit edi­yor. Ör­gü­tün si­ya­sal uzan­tı­la­rı, sa­rıl­dık­la­rı ör­güt mi­li­tan­la­rı gi­bi ulu­su­mu­za bü­yük acı­lar ya­şa­tan ka­dın mi­li­tan­lar için, sar­sı­la­rak ağ­lı­yor ve bağ­lı­lık söz­le­ri­ni yi­ne­li­yor. Di­yar­ba­kır kur­ta­rıl­mış ya da iş­gal edil­miş bir kent gi­bi te­rör yan­daş­la­rıy­la çın­lı­yor. Ulu­su­muz 10, 15, 30 şe­hit ver­di­ğin­de top­la­na­ma­yan ka­la­ba­lık­lar PKK ve BDP'­nin göv­de gös­te­ri­si­ne ne­den olan ce­na­ze tö­re­nin­de top­lan­dı. Ki­me kar­şı? Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne kar­şı. Olay sa­yıl­ma­sı için ya­ra­la­ma, öl­dür­me mi ol­ma­lıy­dı? Va­li­li­ğe ya da Ha­va Üs­sü'ne mi sal­dı­rıl­ma­lı, ce­za­evi mi bo­şal­tıl­ma­lıy­dı? Üç ta­bu­tun ren­gi ne­yi gös­te­ri­yor­du? TBMM'­ye Türk Bay­ra­ğı ya­nın­da kür­dis­tan-PKK bez­le­ri is­te­se­ler, as­ker, po­lis öl­dür­se­ler “ba­rış içi­n” de­ni­le­rek ses çı­ka­rıl­ma­ya­cak mı? Di­yar­ba­kır gö­rün­tü­sü­nün bun­lar­dan ne ay­rı­lı­ğı var? Yurt­taş­la­rı­nı azar­la­yan gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı ne­ler ya­pı­yor?
Ana­ya­sa'dan “Türk ve Türk Ulu­su­” söz­cük­le­ri­ni kal­dı­rıp özerk yö­ne­ti­me ge­niş yet­ki­ler ta­nı­nın­ca te­rör du­ra­cak mı ya da son­ra­sın­da ne­ler is­te­ne­cek, ne­ler ola­cak, dü­şü­nü­lü­yor mu ki he­men
“ba­rı­ş” çığ­lık­la­rı atı­lı­yor. El­bet ay­kı­rı­lık­la­ra, sap­kın­lık­la­ra, ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ola­nak­sız is­tek­le­rin açık­lan­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ril­me­si adım­la­rı­na ses çı­ka­rıl­maz­sa olay da çık­maz. Göz yum­mak, ku­lak tı­ka­mak her za­man ya­rar ge­tir­mez. Sa­man al­tın­dan su yü­rü­ten­ler ka­za­nır.
SÖZ­CÜ ga­ze­te­si­nin 18 ve 19 Ocak 2013 gün­lü bi­rin­ci say­fa­la­rı­nın or­ta­ya koy­du­ğu acı ger­çek­ler he­pi­mi­zi bir kez da­ha dü­şün­dür­me­li­dir. Ba­rış, AKP açı­lım­la­rı­nın ba­ha­ne­si ve yo­lu ol­ma­sın, si­ya­sal fa­tu­ra ka­bar­ma­sın. AK­P'­nin Mer­kez Ka­rar Yö­ne­tim Ku­ru­lu Di­yar­ba­kı­r'­da­ki ce­na­ze top­lan­tı­sı­nı “sağ­du­yu­nun ha­kim ol­ma­sı­nı se­vin­di­ri­ci­” bu­la­rak “bu­nun­la çok iyi bir ik­lim ya­ka­lan­dı­ğı­” gö­rü­şü­ne var­mış. De­mek ki ta­but­la­ra sa­rı­lan PKK bez­le­ri­ni bu ik­lim­de olu­şan çi­çek say­mış­lar. Olan­lar-iz­le­nen­ler olay de­ğil mi ki baş­ka olay ara­nı­yor? Baş­ba­kan Ni­zi­p'­te kürt­çü­lük için yap­tı­ğı ko­nuş­ma­dan ba­ka­lım dö­ne­cek mi?
Ye­ni­den tu­tuk­la­nan emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit TO­LO­N'­un “..ül­ke­mi­zin ye­ni­den şe­kil­len­me­si için sis­te­ma­tik bi­çim­de yü­rü­tü­len ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı ile TSK'­nin yıp­ra­tıl­ma­sı ve iti­bar­sız­laş­tı­rıl­ma­sı için yar­gı­nın va­sı­ta kı­lın­ma­sın­dan do­la­yı utanç du­yu­yo­rum. Onur­suz öz­gür­lü­ğü de­ğil şe­ref­li esa­re­ti ter­cih edi­yo­ru­m” sö­zü­nün an­lam ağır­lı­ğı ve dü­şün­dü­rü­cü içe­ri­ği çok kim­se­yi uyar­ma­lı­dır. Aca­ba?

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more