Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Topluma katkılar

28 Ocak 2013

 

Yurt­taş ol­ma­nın er­de­mi, ül­ke­si­ne ve ulu­su­na ya­rar­lı ça­ba­lar­la an­lam ka­za­nır. Hak­la­rı kul­lan­ma, öz­gür­lük­le­ri ya­şa­ma bi­lin­ci­ni sa­vun­mak öl­çü­sün­de yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek ve öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar­la top­lu­ma kat­kı­da bu­lun­mak da önem ta­şır. Yal­nız­ca ka­zan­mak, edin­mek, el­de et­mek üze­ri­ne ku­ru­lan ça­ba­lar, çı­kar gü­dü­süy­le gi­ri­şi­len iş­lem­ler ve iş­ler ya­şa­mı de­ğer­siz kı­lar. Ya­şa­ma de­ğer ka­tan en bü­yük öğe, ya­şat­ma­ya kat­kı­da bu­lun­mak­tır.
Ço­ğu “ad­sız kah­ra­ma­n” olan yurt­taş­lar ça­lı­şır­ken ay­rı­ca za­man ayı­rıp emek ve­re­rek, gö­rev­den emek­li ol­duk­tan son­ra da­ha çok ken­di­ni ve­re­rek der­nek­ler ve va­kıf­lar yo­luy­la top­lu­ma kat­kı sun­mak­ta ya­rış­mak­ta­dır. Kar­şı­laş­tık­la­rı bü­rok­ra­tik güç­lük­le­re, il­gi­siz­lik­le­re, eko­no­mik ye­ter­siz­lik­le­re kar­şın yıl­ma­dan ve yo­rul­ma­dan ça­ba­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir­ler.
Türk Eği­tim Vak­fı, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği, An­ka­ra Üni­ver­si­te­li­ler Vak­fı, ça­lış­ma­la­rı­nı be­ğe­niy­le des­tek­le­di­ği­miz ulu­sal ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ka­mu­oyu­nun ta­nı­dı­ğı ni­ce eği­tim, kül­tür, sa­nat ve iyi­lik ku­ru­luş­la­rı, spor ku­ru­luş­la­rı da bun­la­rın ara­sın­da­dır.
Son za­man­lar­da atı­lım­la­rı kut­la­na­cak­lar ara­sın­da Ana­do­lu Çağ­daş Eği­tim Vak­fı (ANA­ÇEV), An­ka­ra Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği il­gi çek­mek­te­dir. İnö­nü Vak­fı ile Türk Hu­kuk Ku­ru­mu'nun ken­di ola­nak­la­rı için­de gıp­tay­la iz­le­nen ça­lış­ma­la­rı, ku­ru­luş ama­cı­na uy­gun ça­ba­la­rı, al­dık­la­rı olum­lu so­nuç­lar­la or­ta­da­dır. Yurt­taş­la­rı­mı­zın bu ku­ru­luş­la­ra des­te­ği on­la­ra onur ve­re­cek sı­cak yak­la­şım­lar­dır. Özel­lik­le eği­tim, bi­lim, sa­nat, kül­tür ala­nın­da ön­der­lik yap­ma­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri ve ça­lış­ma­la­rıy­la üye­le­ri yö­nün­den kut­lan­ma­ya de­ğer top­lum­sal ka­za­nım­lar­dır.
ANA­ÇE­V'­in ço­cu­ğun ya­şam se­rü­ve­ni­nin ev­re­le­ri­ne, ka­dı­na şid­det ne­den­le­ri­ne ve alan­la­rı­na, med­ya olum­suz­luk­la­rı­na, in­san hak­la­rı­na uza­nan ça­lış­ma­la­rı, bu ko­nu­la­rı ya­sa­lar bağ­la­mın­da ele ala­rak ay­rın­tı­la­ra inen in­ce­le­me­ler yap­tır­ma­sı, şid­de­tin tür­le­ri­ne de­ği­nen de­ğer­len­dir­me­le­re ön­cü­lük et­me­si bü­yük bir be­ğe­ni al­mak­ta­dır. Bi­lim ku­ru­luş­la­rı­nın, baş­ta üni­ver­si­te­le­rin, ele al­ma­la­rı öz­le­nen ko­nu­la­ra de­mok­ra­tik kit­le ör­güt­le­ri­nin il­gi­si hal­kı­mı­zın kat­kı­sı ve bi­-linç­len­me­si yö­nün­den da­ha bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Si­ya­sal olay­la­rın kar­ma­şa­sı için­de eği­tim ve genç­lik ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­lar ge­le­ce­ği­mi­ze iliş­kin umut­la­rı da ar­tır­mak­ta­dır. Su­ça iti­len ço­cuk­lar­la ai­le içi so­run­lar da Vak­fın üze­rin­de dur­du­ğu top­lum­sal so­run­lar­dan­dır.
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ge­liş­tir­me Vak­fı'nın ya­nın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­li­ler Der­ne­ği ve An­ka­ra Üni­ver­si­te­li­ler Vak­fı da top­lu­mu­mu­za ta­nı­tı­la­cak ça­lış­kan ku­ru­luş­lar için­de­dir. Bu ara­da de­ği­şik par­ti­ler­de et­kin genç­lik ya­pı­lan­ma­sı­nın da si­ya­sal bi­linç­len­me ko­nu­sun­da top­lum için ya­rar­la­rı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı umu­yo­ruz. Ba­tı­nın de­mok­ra­tik kit­le ör­güt­le­ri­ne ya­kın­lı­ğı ve yat­kın­lı­ğı ya­nın­da ül­ke­miz ge­ri­de kal­mak­ta­dır. Kal­kın­ma­nın ve ge­liş­me­nin asıl gü­cü top­lum ka­tı­lı­mı, bu­nun için de bi­rey­le­rin kat­kı­sı­dır.
Ah­la­kın, ada­le­tin, bil­gi­nin, kül­tü­rün ba­rış ve an­la­yış or­ta­mın­da gü­cü ve et­ki­si ar­ta­cak, so­run­la­ra da­ha hız­lı ve ko­lay çö­züm­ler bu­lu­na­bi­le­cek­tir. Kav­ga, kar­şıt­lık ve inat­laş­may­la bir ye­re va­rı­la­ma­ya­ca­ğı, bu yol­la bir ya­rar sağ­la­na­ma­ya­ca­ğı, de­mok­ra­tik ya­şa­ma eri­şil­me­ye­ce­ği ta­rih­sel ka­nıt­lar ve il­ginç ör­nek­ler­le or­ta­da­dır. Dost­luk, ar­ka­daş­lık, ül­ke­daş­lık top­lum­sal di­na­mi­ğin ya­kı­tı­dır.
Hu­kuk dı­şı­na çık­ma­dan, ya­kıp yık­ma­dan, de­mok­ra­tik tep­ki­ler­le ge­nel gi­di­şe et­ki­li ol­mak, bö­lü­cü­lük­ten, yı­kı­cı­lık­tan, anar­şi­den ve te­rör­den uzak kal­mak, top­lum­sal ba­rı­şa, ulu­sal da­ya­nış­ma­da de­ğer ve­rip özen gös­ter­mek her ger­çek de­mok­ra­tın in­san­lık ve yurt­taş­lık gö­re­vi­dir.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more