Reklamsız Sözcü

Bankacılara mahkeme onayı ile ‘grev’ hakkı

Anayasa Mahkemesi, bankacılık ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacağına ilişkin kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

android-time 07:05 25 Ekim 2014
Bankacılara mahkeme onayı ile ‘grev’ hakkı
Anayasa Mahkemesi, bankacılık ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacağına ilişkin kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 6356 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar ve Top­lu İş Söz­leş­me­si Ka­nu­nu'nun ba­zı hü­küm­le­ri­ni ip­tal et­ti. CHP, 6356 sa­yı­lı Ka­nu­n'­un ba­zı hü­küm­le­ri­nin ip­ta­li ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı is­te­miy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'­ne baş­vur­muş­tu.
Baş­vu­ru­yu esas­tan ka­ra­ra bağ­la­yan Yük­sek Mah­ke­me, iş­ve­re­nin, “fe­sih dı­şın­da­” sen­di­kal öz­gür­lü­ğü gü­ven­ce al­tı­na alan ka­nun hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­me­si ha­lin­de sen­di­kal taz­mi­na­ta hük­me­dil­me­si­ni ön­gö­ren dü­zen­le­me­de­ki “fe­sih dı­şın­da­” iba­re­si­ni ip­tal et­ti.

Lo­kavt aya­rı gel­di

Sen­di­kal bir ne­den­le iş söz­leş­me­si­nin fes­hi ha­lin­de iş­çi­nin, 4857 sa­yı­lı Ka­nu­n'­un “fes­hin ge­çer­li se­be­be da­yan­dı­rıl­ma­sı­”nı dü­zen­le­yen 18'in­ci mad­de hü­küm­le­ri uya­rın­ca da­va aç­ma hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu­na iliş­kin ka­nun hük­mü de Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı bu­lun­du.
Yük­sek Mah­ke­me, ay­rı­ca, grup top­lu iş söz­leş­me­si­ne iliş­kin uyuş­maz­lık­lar­da, grev ka­ra­rı uyuş­maz­lık kap­sa­mın­da­ki iş­yer­le­ri­nin bir kıs­mı için alın­sa da­hi lo­kavt ka­ra­rı­nın uyuş­maz­lık kap­sa­mın­da­ki baş­ka iş­yer­le­ri için de alı­na­bil­me­si­ni ön­gö­ren ka­nun hük­mü­nü ip­tal et­ti.
Ban­ka­cı­lık hiz­met­le­ri ve şe­hir içi top­lu ta­şı­ma hiz­met­le­rin­de grev ve lo­kavt ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin ka­nun hük­mü de Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı bu­lun­du. Bu ka­rar­la bir­lik­te ban­ka­cı­la­rın da grev yap­ma­sı­nın önü açıl­mış ol­du.
Öte yan­dan, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun, ge­nel sağ­lı­ğı ve­ya mil­li gü­ven­li­ği bo­zu­cu ni­te­lik­te­ki grev ve­ya lo­kav­tı er­te­le­ye­bi­le­ce­ği­ne yö­ne­lik ka­nun hük­mü­nün de ara­sın­da bu­lun­du­ğu di­ğer hü­küm­le­re iliş­kin ip­tal is­tem­le­ri­ni red­det­ti.

Çalışan sayısı 3.276 arttı

TBB'­nin Ey­lül 2014 dö­ne­mi­ne iliş­kin mev­du­at ban­ka­la­rı ile kal­kın­ma ve ya­tı­rım ban­ka­la­rı­nı kap­sa­yan “Tür­ki­ye'de Ban­ka­cı­lık Sis­te­mi: Ban­ka, Şu­be ve Per­so­nel Bil­gi­le­ri­” ra­po­ru ya­yım­lan­dı.
Ra­po­ra gö­re, mev­du­at ban­ka­la­rı ile kal­kın­ma ve ya­tı­rım ban­ka­la­rın­da ça­lı­şan sa­yı­sı 2014'ün ey­lül ayın­da yıl­lık 3 bin 276 ki­şi ar­ta­rak 199 bin 99'a ulaş­tı. Ge­çen yıl so­nu ra­kam­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ça­lı­şan sa­yı­sı ka­mu­sal ser­ma­ye­li mev­du­at ban­ka­la­rın­da 673 ve ya­ban­cı ser­ma­ye­li mev­du­at ban­ka­la­rın­da 658 aza­lır­ken, özel ser­ma­ye­li mev­du­at ban­ka­la­rın­da 2 bin 854, kal­kın­ma ve ya­tı­rım ban­ka­la­rın­da ise 111 art­tı. Mev­du­at ban­ka­la­rın­da ban­ka ba­şı­na ça­lı­şan sa­yı­sı 5 bin 871 olur­ken, bu ra­kam ka­mu ser­ma­ye­li ban­ka­lar­da 17 bin 931, özel ser­ma­ye­li ban­ka­lar­da 8 bin 747 ve ya­ban­cı ser­ma­ye­li ban­ka­lar­da 2 bin 417 dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti.
Bu yı­lın 3'üncü çey­re­ğinde mev­du­at ban­ka­la­rı ile kal­kın­ma ve ya­tı­rım ban­ka­la­rı­nın şu­be sa­yı­sı, Ekim-Ara­lık 2013 dö­ne­-mi­ne gö­re 168, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re de 355 ar­ta­rak 11 bin 189'a çık­tı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more