Reklamsız Sözcü

‘Herkese benden çekirge’

Bülent Eczacıbaşı, mönüye çekirge ızgara koydurdu.

android-time 07:06 25 Ekim 2014
‘Herkese benden çekirge’
Bülent Eczacıbaşı, mönüye çekirge ızgara koydurdu.

Demet CENGİZ / SÖZCÜ

Şakanın nedeni ise Togolu sanatçı Ouranah'ın bienalde tanıtacağı Çekirge Yetiştirme Sanatı isimli projeydi.

İkin­ci İs­tan­bul Ta­sa­rım Bi­ena­li'ni an­la­tan Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, mö­nü­ye ana ye­mek ola­rak çe­kir­ge koy­dur­du. Şa­ka­nın al­tın­da ya­tan ger­çek ise ge­le­cek­te pro­te­in ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ev­de çe­kir­ge ye­tiş­tir­me­yi sağ­la­yan ta­sa­rım.
İs­tan­bul Kül­tür Sa­nat Vak­fı'nın (İKSV) 1 Ka­sım-14 Ara­lık ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­ye­ce­ği 2'n­ci­ İs­tan­bul Ta­sa­rım Bi­ena­li'nin te­ma­sı ‘Ge­le­cek Ar­tık Es­ki­si Gi­bi De­ği­l' ola­rak be­lir­len­di.
İKSV Baş­ka­nı Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı bi­ena­lin içe­ri­ği­ni an­lat­mak için ba­sın men­sup­la­rıy­la Fe­zah­fe­ra'da bir öğ­le ye­me­ğin­de bir ara­ya gel­di. Mö­nü­de ana ye­mek se­çe­nek­le­rin­den bi­ri­si ise ız­ga­ra çe­kir­gey­di. Ga­ze­te­ci­le­rin 10'da bi­ri ye­mek ola­rak çe­kir­ge­yi ter­cih et­ti. An­cak bu­nun Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı'nın bir şa­ka­sı ol­du­ğu çok geç­me­den an­la­şıl­dı.

Ev­de çe­kir­ge çift­li­ği

Şa­ka­nın al­tın­da­ki ger­çeği ise ge­le­cek­te aşı­rı nü­fus kar­şı­sın­da do­ğa­cak bes­len­me ih­ti­ya­cı­nın na­sıl kar­şı­la­na­ca­ğı so­ru­su oluş­tu­ru­yor. To­go­lu sa­nat­çı Man­so­ur Ou­ra­nah, aç­lı­ğa ça­re ola­rak LEP­SIS (Çe­kir­ge Ye­tiş­tir­me Sa­na­tı) isim­li bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ri­yor. Hız­lı bir şe­kil­de ye­tiş­ti­ri­le­bi­len çe­kir­ge­le­ri ev­ler­de üre­te­bil­me­yi sağ­la­yan ci­haz en­düs­tri­leş­mek üze­rey­miş. Ec­za­cı­ba­şı'na gö­re, bu ta­sa­rım, bi­ena­li­nin en dik­kat çe­ki­ci nok­ta­la­rın­dan bi­ri­ni oluş­tu­yor. LEP­SI­S'­i Ga­la­ta Rum İl­köğ­re­tim Oku­lu­‘n­da gör­mek müm­kün ola­cak.

4 mil­yon TL büt­çe­si var

Zo­e Ryan kü­ra­tör­lü­ğün­de; Ar­çe­lik, Do­ğuş Gru­bu & Bil­gi­li Hol­ding, En­ka Vak­fı ve Vit­rA eş spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len bie­nal üc­ret­siz ge­zi­le­bi­le­cek. Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, 2012'de ilk kez dü­zen­le­nen İs­tan­bul Ta­sa­rım Bi­ena­li'nin 5 mil­yon TL büt­çe­si ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, bu yıl­ki bi­ena­lin 4 mil­yon TL büt­çe­ye sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Bie­nal Di­rek­tö­rü De­niz Ova ise 20'den faz­la ül­ke­den 200'ün üze­rin­de ta­sa­rım­cı­nın 53 pro­je­si­nin yer ala­ca­ğı­nı söy­le­di.
Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı, üze­rin­de çok emek ve ça­lış­ma olan bie­nal­le il­gi­li ha­ya­li­ni “Dün­ya ta­sa­rım tak­vi­min­de İs­tan­bu­l'­un yer al­ma­sı­nı sağ­la­ma­k” ola­rak özet­li­yor. İl­ki­ni 45 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­ti­ği bi­ena­lin bu yıl re­kor kı­ra­rak 90 bin ki­şi ta­ra­fın­dan ge­zil­me­si bek­le­ni­yor.

Gerilla kampanya

Her za­man­kin­den da­ha faz­la so­kak­ta his­se­di­le­cek İs­tan­bul Ta­sa­rım Bi­ena­li'nin ge­ril­la kam­pan­ya­la­rı da sür­priz çı­kış­lar ya­pa­cak. Kua­för­de­ki ön­lük­ten res­to­ran­da­ki bar­dak alt­lı­ğı­na, si­mit­çi­de­ki am­ba­laj­dan ka­sap­ta­ki yağ­lı ka­ğı­da, bü­fe­de­ki ıs­lak men­dil­den ki­tap­çı­da­ki ki­tap ay­ra­cı­na ka­dar pek çok ürün kit­le­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­cak.

İstanbul'un kokuları hapsedildi

Bu yıl bie­nal­de bir­bi­rin­den dik­kat çe­ki­ci ta­sa­rım ro­ta­la­rı da var. Fe­ner-Ba­lat, Kuz­gun­cuk, Çem­ber­li­taş-Ka­pa­lı­çar­şı-Sul­ta­nah­met, Ga­la­ta-Şiş­ha­ne, Be­yoğ­lu-Ga­la­ta­sa­ray-Ci­han­gir, Mo­da böl­ge­le­ri ile Ka­dı­köy Ko­ku Ta­sa­rım, Ka­dı­köy Font, Ka­dı­köy Ses, Ka­dı­köy Ağaç ve Mas­lak: Çe­per­de Arc­hi-Walk gi­bi te­ma­tik ro­ta­lar da il­gi gö­re­ce­ğe ben­zi­yor.
Ko­ku ta­sa­rım­cı­sı C. To­las ise İs­tan­bu­l'­un ko­ku ha­ri­ta­sı­nı çı­kar­dı.
Ka­ra­köy-Top­ha­ne-Ga­la­ta'da ha­va­yı kok­la­yan To­las, bu ko­ku­la­rı hap­se­de­rek sı­ra dı­şı bir de­ne­yim ya­şan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak.

Son güncelleme: android-time 12:1425.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more