Reklamsız Sözcü

Mutfak alev alev yanıyor

THD’nin yaptığı araştırmaya göre, bu yılın ocak ayında, gıda fiyatları 2013’ün Ocak ayına oranla büyük artış gösterdi.

android-time 07:14 8 Şubat 2014
Mutfak alev alev yanıyor
THD’nin yaptığı araştırmaya göre, bu yılın ocak ayında, gıda fiyatları 2013’ün Ocak ayına oranla büyük artış gösterdi.

Asgari ücretli ile işçi emeklisinin satın alma gücü önemli miktarda geriledi

Tür­ki­ye'de ya­şa­nan si­ya­si ger­gin­lik ve dö­viz ku­run­da­ki ar­tış mut­fa­ğı vur­du. Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma, gı­da­da ya­şa­nan enf­las­yo­nu göz­ler önü­ne ser­di. Araş­tır­ma­ya gö­re, bu yı­lın ocak ayın­da 32 gı­da ürü­nün ta­ma­mı­nın fi­ya­tı ge­çen yı­lın ocak ayı­na gö­re art­tı.

Pa­ta­tes yüz­de 215'lik ar­tış­la fi­ya­tı en faz­la yük­se­len ürün ol­du. Ge­çen yı­lın ocak ayın­da 0.91 li­ra­dan sa­tı­lan pa­ta­te­sin ki­log­ra­mı bu yı­lın ocak ayın­da 2.87 li­ra­ya çık­tı.

Alım gü­cü düş­tü

Pa­ta­te­si, yüz­de 48.9 ile siv­ri bi­ber, yüz­de 38.61'le ta­hin, yüz­de 37.17 ile dol­ma­lık bi­ber, yüz­de 33.3'le pat­lı­can iz­le­di.
Araş­tır­ma­da, as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan­lar ile iş­çi emek­li­le­ri­nin sa­tın al­ma gü­cü is­ta­tis­tik­le­ri­ne de yer ve­ril­di. Araş­tır­ma­ya gö­re, 2013 Ocak ayın­da 773 li­ra olan as­ga­ri üc­ret, bu yı­lın ocak ayın­da 846 li­ra­ya çık­tı. İş­çi emek­li­si­nin üc­reti de 922.54'ten 990.82 li­ra­ya yük­sel­di. Hem as­ga­ri üc­ret­li­nin hem de iş­çi emek­li­si­nin ma­aş­la­rın­da ya­şa­nan ar­tı­şa rağ­men, alım gü­cü­nün ol­duk­ça hız­lı düş­tü­ğü gö­rül­dü.

Ma­aş­lar hız­la eri­di

Bu­na gö­re, as­ga­ri üc­ret­li­nin maa­şıy­la ge­çen yı­lın ocak ayın­da 2 bin 520 yu­mur­ta alı­nır­ken, 2014 ocakta alı­nan yu­mur­ta sa­yı­sı 2 bin 256'ya ge­ri­le­di. Ay­nı şe­kil­de, as­ga­ri üc­ret maa­şıy­la ge­çen yı­lın ocak ayın­da 274.34 ki­log­ram çar­lis­ton bi­ber alır­ken, bu yı­lın ocak ayın­da 181.75 ki­lo­ya ge­ri­le­di. İş­çi emek­li­sin­de de fark­lı du­rum söz ko­nu­su de­ğil.
İş­çi emek­li­si­nin maa­şıy­la, ge­çen yıl 61.4 ki­lo be­yaz pey­nir alı­nır­ken, bu yı­l ra­kam 59.75 ki­loya düş­tü. Ay­nı şe­kil­de emek­li­nin maa­şıy­la ge­çen yı­l ocakta 1011.5 ki­log­ram siv­ri bi­ber alı­nır­ken, bu yı­lın ocak ayın­da mik­tar 344.4 ki­log­ra­ma düş­tü.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more