Reklamsız Sözcü

Turizmde kısa hesap çabuk döner

Ahmet Barut turizm sektörünü değerlendirdi

android-time 01:17 27 Ekim 2014
Turizmde kısa hesap çabuk döner
Ahmet Barut turizm sektörünü değerlendirdi

Türkiye'nin en büyük turizm yatırımcıları arasında olan Ahmet Barut uyardı: Resmen sidik yarışı yapıyorlar. Üst üste resort otel olur mu!.. Yatırımlar doğayı tahrip etmemeli.

Demet CENGİZ- Barut Ai­le­si bun­dan 43 se­ne ön­ce An­tal­ya'da tu­rizm ya­tı­rım­la­rı­na baş­la­dı. Şeh­rin bu alan­da ge­li­şi­mi­ne kat­kı­la­rı çok. En son An­tal­ya mer­kez­de­ki De­de­ma­n'­ı ala­rak otel sa­yı­la­rı­nı 10'a çı­kar­dı­lar. Hem de ilk kez şe­hir ote­li işi­ne gir­di­ler. 80 mil­yon do­la­ra al­dık­la­rı ote­li ye­ni­le­mek için 45 mil­yon do­lar da­ha har­ca­dı­lar. Uzun yıl­lar tu­rizm ala­nın­da der­nek­le­re baş­kan­lık ya­pan Ah­met Ba­ru­t'­a sor­duk, o da dob­ra dob­ra ya­nıt­la­dı.
 Tu­rizm iyi bir se­zon ge­çir­di mi siz­ce?
– Ra­kam­lar ba­zın­da ar­tış var. Fi­yat-ka­li­te der­sek, böl­ge­ye ve te­si­se gö­re de­ği­şi­yor. An­tal­ya'da te­sis­ler ar­tı­yor ama fi­yat­la­rı­mı­zı yu­ka­rı çe­ke­mi­yo­ruz.
 Hep ucuz­cu ül­ke ola­rak anı­lı­yo­ruz.
– Arz ta­le­bin üze­rin­de bü­yü­yor da on­dan. Arz çok faz­la. Mev­cut imar ko­şul­la­rı­nı zor­layıp kü­çük ara­zi­le­re bü­yük ya­tı­rım­lar ya­pı­lı­yor. Üst üs­te re­sort otel mi olur? Uzun va­de­de bun­lar tu­riz­me za­rar ve­re­cek. Ka­pa­si­te­de res­men si­dik ya­rı­şı var. Tu­rizm­de kı­sa va­de­li he­sap ça­buk dö­ner.
El sü­rül­me­ye­cek ye­re do­kun­ma
 Ka­mu­oyu da ba­zı koy­la­rın ima­ra açıl­ma­sı­na tep­ki­li. Bun­la­rı dik­ka­te alı­yor mu­su­nuz?
– Ta­bi­i k! Ko­ru­ya­ca­ğın yer­le­ri ve ya­tı­rım ya­pa­ca­ğın yer­le­ri bil­me­li­sin. Son­suz hak kim­se­ye ve­ril­me­me­li. Di­sip­lin ol­ma­lı. Şu ka­dar kat ise kat o ka­dar kat ol­ma­lı. İn­şa­at yo­ğun­lu­ğun­da stan­dart ol­ma­lı. Ta­viz ve­ril­me­me­li. Bu­na ya­tı­rım­cı­lar mı­rın kı­rın ede­cek­tir, zor­la­na­cak­lar­dır. Ama ben bir ya­tı­rım­cı ola­rak söy­lü­yo­rum: İzin ver­me­yin! Tu­rizm­de çe­şit­li­lik önem­li. Kit­le tu­riz­mi ya­pı­la­cak yer­de onu ya­pa­ca­ğız. El sü­rül­me­ye­cek ye­re el sür­me­ye­ce­ğiz. Do­ğa­yı tah­rip et­me­ye­ce­ğiz. Tek­ne tu­riz­mi de ola­cak kamp tu­riz­mi de.
Sı­nı­rı­mız­da sa­at­li bom­ba var

 Ma­lum IŞİD ka­pı­mı­za da­yan­dı. Ebo­la vs. sal­gı­lar var. İçe­ri­de­ki şid­det olay­la­rı­… 2015 zor mu ge­çer?
– Bir an ön­ce nor­mal­leş­me ya­şan­ma­sı la­zım. Yok­sa ta­bi­i ki et­ki­ler. Bu­nu 5 ya­şın­da­ki ço­cuk bi­le bi­lir. IŞİD ve Ebo­la ne­de­niy­le re­zer­vas­yon­lar­da dur­gun­luk ol­du. İn­san­lar ça­buk alı­şı­yor ama IŞİD bur­nu­mu­zun di­bin­de sa­at­li bom­ba­…
Kış ay­la­rın­da 2015 ya­zı­nı
sa­ta­ca­ğız. Nor­mal­leş­me ol­maz­sa -kö­tü­leş­me se­çe­ne­ği­ni dü­şün­mek da­hi is­te­mi­yo­rum. İşi­miz zor.
 Siz An­tal­ya dı­şın­da Fet­hi­ye'de ya­tı­rım ya­pı­yor­su­nuz. Ye­ni şe­hir­ler ola­cak mı?
– Fet­hi­ye'de 80 dö­nüm üze­rin­de 1250 ya­tak ka­pa­si­te­li ote­li, ge­le­cek Ni­san aç­mış olu­ruz. Di­di­m'­de ya­tı­rım pla­nı var.

İŞ HAYAT DENGESİ

– Bi­zim­ki 7/24 iş. Boş va­kit­le­ri­mi tam plan­la­ya­mı­yo­rum ama va­kit bu­lur­sam ai­lem­le ge­çi­ri­yo­rum.
– Sos­yal ha­yat­tan fe­ra­gat edi­yo­rum. Haf­ta son­la­rım ge­nel­lik­le do­lu.
– İn­san top­la, ma­çın için­de ol­ma­lı ama so­rum­lu­lu­ğu yö­ne­ti­ci­le­re ver­me­li. De­le­ge et­me­yi bil­me­li

KULAĞA KÜPE

– Se­bat! Ace­le et­me­yin, ko­lay­cı­lık­tan ka­çı­nın. Ko­lay pa­ra ka­zan­mak he­def ola­maz.
– Eği­ti­me önem ve­rin. Mark Zuc­ker­berg bir ta­ne. Mil­yon­lar­ca ol­maz. Ma­kul he­def­ler be­lir­le­yin.
– Her­kes iP­ho­ne'un mu­ci­di ol­mak zo­run­da de­ğil. Er­ken kal­kan ço­cuk­tan kork­ma­ya­cak­sın.

DALKAVUKLUKLA MÜCADELE

– Hoş­lan­mam. Biz ‘e­vet efen­dim­ci' adam al­mı­yo­ruz. Fik­ri­ni söy­le­yen ve bu­nu sa­vu­nan in­san­lar­la ça­lı­şı­yo­ruz. Et­ra­fı­nız­da ne ka­dar ba­şa­rı­lı adam var­sa o ka­dar ba­şa­rı­lı­sı­nız.
– Her söy­le­di­ği­ni onay­la-­ya­cak adam is­ti­yor­san bu bir za­yıf­lık­tır.

HOBİ

– Spor, se­ya­hat, yüz­me, pi­la­tes ve yü­rü­yüş.
– Çıl­gın bir ka­vım var. Şa­rap ta­dım­la­rı­na gi­de­rim. Haf­ta­da 5 gün tat­tı­ğım da olur.
– Ba­zen bir ku­zu­dan iki pos çı­kar­dı­ğım olur; iş se­ya­ha­ti­nin ar­ka­sı­na ta­til ek­le­rim. An­cak iş ve ta­til ge­zi­si ay­rı­dır be­ni için.

SOSYAL SORUMLULUK

– Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da uzun yıl­lar yö­ne­ti­ci­lik yap­tım. Fah­ri iş­ler de çok yap­tım. Bi­rey­sel iş­le­re ara ver­dim.
– Bu­gü­ne ka­dar 3 okul yap­tır­dık.
– Si­de An­tik Ti­yat­ro­su'­nun res­te­ras­yo­nu­nu yap­tık. Si­de Kent Mü­ze­si'ni ya­pıp, aç­tık ve dev­ret­tik.

PİŞMANLIK

– Kim bilir ne fırsatlar kaçırdık, ne hatalar yaptık. Dersimi alıp, yoluma devam etmişimdir.

BAŞARININ SIRRI

– İş ah­la­kı, is­tik­rar, ka­lı­cı­lık. Kı­sa va­de­li he­sap yap­ma. İş ha­ya­tı uzun so­luk­lu­dur.
– Ka­li­te­den ta­viz ver­me­ye­cek­sin. 43 yıl­dır bu iş­te­yiz. Yıl­lar­ca ba­ba­mın kre­di­si­ni ye­dik.
– İş ada­mı inat et­me­me­li.

ŞANS

– Şan­sa inan­mam. Şans, ça­lı­şa­nın ya­nın­da­dır. Ça­lış­ma­yıp, ça­ba­la­ma­yan ada­ma şans gel­mez. Bir an­lam­da inan­mı­yo­rum ya­ni. Ça­lı­şa­nın şan­sı var­dır.
– Ya­tı­rım yap­tın kriz çık­tı ör­ne­ğin. Bu eli­miz­de ol­ma­yan ne­den­ler­den­dir.

YETENEK AVI

– Ken­di içi­miz­den ye­te­nek­le­ri keş­fet­ti­ği­miz gi­bi dı­şa­rı­dan trans­fer et­ti­ği­miz de olu­yor.
– Yö­ne­ti­ci ne ka­dar ka­li­te­li ve ken­di­ne gü­ven­liy­se ye­te­nek­le­ri o ka­dar öne çı­ka­rır. Bi­rin­ci sı­nıf adam bi­rin­ci sı­nıf adam­lar­la ça­lı­şır. İkin­ci sı­nıf adam dör­dün­cü sı­nıf adam­la­rı ter­cih eder.

Son güncelleme: android-time 14:5927.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more