Reklamsız Sözcü

Zarrab’ın 200 ton altını nerede?

Reza Zarrab, “200 ton altın ihraç edip Türkiye’ye 25 milyar TL gelir sağladım. Cari açığın yüzde 15’ini ben kapattım” demişti.

android-time 07:08 28 Mayıs 2014
Zarrab’ın 200 ton altını nerede?
Reza Zarrab, “200 ton altın ihraç edip Türkiye’ye 25 milyar TL gelir sağladım. Cari açığın yüzde 15’ini ben kapattım” demişti.

Ancak, bu masala küçük çocuklar bile inanmadı.

LİSTEDE YOK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2013 yılının ihracat şampiyonlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de “en fazla ihracat yapan bin firma”, ihracat tutarlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.
Reza Zarrab'ın şirketlerinden Safir Altın Ltd. Şti.'nin, listenin ilk sırasında olması gerek. Ancak, bırakın ilk sırayı listede adı bile yok.
Listede Zarrab'a ait olan sadece Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş. var. O da 2013 yılında toplam 22 milyon 175 bin dolar ihracat yapmış, “ilk bin şirket arasında 938. sırada.”

YALANCININ MUMU

İlk bin şirket 2013 yılında toplam 90 milyar 442 milyon 310 bin dolar ihracat yapmış. Adının açıklanmasını istemeyen ya da araştırmaya katılmayan şirketler var. Bunlar içinde de Reza'nın bahsettiği kadar ihracat yapan yok.
Bu tablo bize “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” sözünü hatırlatıyor.

Reza'nın ödediği verginin neresi mahremiyet

Pa­zar gü­nü SÖZ­CÜ'de oku­du­nuz; Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu sa­nık­la­rın­dan Re­za Zar­ra­b'­ın öde­di­ği ver­gi mik­ta­rı­nı “mah­re­mi­ye­t” ge­rek­çe­siy­le açık­la­ma­mış. Ge­rek­çe ola­rak da Ver­gi Usul Ka­nu­nu'nun “Ver­gi Mah­re­mi­ye­ti­” baş­lık­lı mad­de­si­ni ha­tır­lat­mış.

NE­RE­Sİ MAH­REM NE­RE­Sİ DE­ĞİL?

Ver­gi Usul Ka­nu­nu'nun, “Ver­gi Mah­re­mi­ye­ti­” baş­lık­lı 5'in­ci mad­de­si var. Bu mad­de­de; “ne mah­rem­dir ne de­ğil­dir?” açık­ça ya­zı­lı.
Ma­li­ye Ba­ka­nı, mah­re­mi­ye­te gi­ren­le­ri açık­la­mış. Bu doğ­ru. Ay­nı mad­de­de bir de “mah­re­mi­ye­te gir­me­yen­le­r” var.
Ge­lin hep bir­lik­te, 5'in­ci mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı­nı oku­ya­lım:
“Ver­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la Ge­lir Ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri­nin yıl­lık Ge­lir Ver­gi­si, ser­ma­ye şir­ket­le­ri­nin Ku­rum­lar Ver­gi­si be­yan­na­me­le­rin­de gös­ter­dik­le­ri mat­rah­la­rı (za­rar da­hil) ve be­yan­la­rı üze­rin­den tarh olu­nan Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­le­ri ile mü­kel­lef­le­rin ad ve un­van­la­rı, bağ­lı ol­duk­la­rı ver­gi da­ire­le­rin­ce, be­yan­na­me­le­rin ve­ril­di­ği yıl için­de, da­ire­nin mü­na­sip yer­le­ri­ne ası­la­cak cet­vel­ler­le İLAN OLU­NUR. Mü­kel­le­fin bağ­lı bu­lun­du­ğu te­şek­kül var­sa, bu İLAN ora­da da ya­pı­lır.”
Evet… Ya­sa hük­mü böy­le…
Ka­zanç ve öde­nen ver­gi­ler, ya­sa ge­re­ği her­ke­sin gö­re­bi­le­ce­ği şe­kil­de za­ten ilan olu­nu­yor. Mah­re­mi­yet bu­nun ne­re­sin­de?

RE­ZA'NIN NE­RE­Sİ MAH­REM?

Re­za Zar­rab, biz­zat ken­di­si “Tür­ki­ye'ye al­tın ih­ra­ca­tı yo­luy­la 25 mil­yar li­ra ge­ti­rip, ca­ri açı­ğın yüz­de 15'i­ni ka­pat­tı­m” de­di. Ga­ze­te­ler­de 25 mil­yon do­la­ra köşk al­dı­ğı ha­ber­le­ri çık­tı. On­dan ön­ce ka­rı­sı­na 800 bin li­ra­ya ya­rış atı alıp he­di­ye et­ti­ği ha­ber­le­ri­ni oku­duk.
Bir ba­ka­nın, ga­ze­te­de oku­yup(!) be­ğen­di­ği 700 bin li­ra­lık Pa­tek Phi­lip­pe saa­tin, Re­za'nın özel tek­ne­si­nin kap­ta­nın­ca güm­rük ver­gi­si öden­me­den ge­ti­ril­di­ği­ni de ga­ze­te­ler­den oku­duk.
Ge­çen haf­ta da Re­za'nın mil­yon li­ra­lık lüks ara­cı­nın fo­toğ­raf­la­rı var­dı.
Şim­di so­ru­yo­ruz; Re­za'nın ne­re­si mah­rem? Re­za, Tür­ki­ye'ye ge­tir­di­ği 25 mil­yar li­ra­nın yüz­de bi­ri ka­dar ve­ya son al­dı­ğı 25 mil­yon do­lar­lık köşk ka­dar ver­gi öde­sey­di, Tür­ki­ye Ver­gi Re­kort­me­ni ola­cak­tı!
Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, bir sü­re ön­ce en çok ge­lir ver­gi­si öde­yen 100 ki­şi­nin öde­di­ği ver­gi­le­ri açık­la­dı. 100. sı­ra­da­ki 2,5 mil­yon li­ra ver­gi öde­miş­ti. Re­za ilk 100'de yok­tu!..
Us­ta ga­ze­te­ci Emin Çö­la­şan, “Re­za ver­gi re­kort­me­ni olur­sa al­tın hey­ke­li­ni dik­ti­ri­ri­m” di­ye­rek “Re­za'nın ver­gi fi­yas­ko­su­nu­” ay­lar ön­ce tah­min et­miş­ti za­ten..

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more