Reklamsız Sözcü

Atatürk’ün mirasını Vahideddin için harcamışlar

TTK, Osmanlı için çalışmış!

android-time 06:30 18 Şubat 2014
Atatürk’ün mirasını Vahideddin için harcamışlar
TTK, Osmanlı için çalışmış!

Türk Tarih Kurumu, padişah tanıtımına 566 bin lira harcadı. CHP, bu tercihe, “Atatürk'ün vasiyetinden sağlanan gelirle, Büyük Önder'e saygısızlık yapılıyor” diye tepki gösterdi…

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç, Türk Ta­rih Ku­ru­mu'nun (TTK), son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­ideddin ve 32. Os­man­lı pa­di­şa­hı Ab­dü­la­ziz için 566 bin TL har­ca­dı­ğı­nı açık­la­dı. CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Gür­kut Aca­r'­ın so­ru öner­ge­si­ni ya­nıt­la­yan Arınç, TTK'­nın ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mı­na bel­ge­sel çe­kim­le­ri­nin de alın­dı­ğı­nı, bu kap­sam­da “Vah­ideddin Ay­rı­lı­ş” isim­li kı­sa bel­ge­sel yap­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Padişahlı sempozyum

Bülent Arınç, “Üst dü­zey oyun­cu kad­ro­su ve tek­no­lo­jik alt­ya­pı kul­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan ‘Vah­ideddin Ay­rı­lı­ş' isim­li kı­sa bel­ge­le KDV da­hil 295 bin TL öden­miş­ti­r” de­di. “Sul­tan Ab­dü­la­ziz ve Dö­ne­mi Sem­poz­yu­mu­”na yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan 55 bi­lim ada­mı ka­tıl­dı­ğı­nı belirten Bülent Arınç, bi­lim adam­la­rı­nın ula­şım, ko­nak­la­ma ve sem­poz­yu­mun sa­lon gi­der­le­ri için top­lam 271 bin 275 TL har­can­dı­ğı­nı açıkladı.

Bu­nun adı say­gı­sız­lık

Ko­nuy­la il­gi­li SÖZ­CÜ'ye de­ğer­len­dir­me ya­pan CHP'­li Acar, “Ulu Önder'in va­si­ye­tin­den sağ­la­nan ge­lir­le, Ata­türk ye­ri­ne Os­man­lı Dö­ne­mi için har­ca­ma ya­pıl­ma­sı ma­ni­dar­dı­r” de­di. Acar şöy­le ko­nuş­tu: “Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı'nın padişah Vah­ideddin ile il­gi­li bir ese­ri var. Bu ne­den­le ol­sa ge­rek, TTK da Vah­ideddinle il­gi­li bir bel­ge­sel ve bir sem­poz­yum ya­pı­yor. Ben me­rak edi­yo­rum, Vah­ideddin ko­nu­şu­lur­ken, Ata­tür­k'­ün Nu­tu­k'­ta Vah­ideddinle il­gi­li yaz­dı­ğı gö­rüş­ler de dik­ka­te alı­na­cak mı? Yok­sa, Ku­rum Baş­ka­nı'nın Vah­ideddin ile il­gi­li olum­lu dü­şün­ce­le­ri mi tar­tı­şı­la­cak? Ata­türk, İnö­nü ve Cum­hu­ri­yet ile il­gi­li ağır ha­ka­ret­le­rin ya­pıl­dı­ğı bir dö­nem­de ses­siz ka­lan, sus­kun ka­lan TTK'­nın, Vah­ideddin için bir bel­ge­sel film ve sem­poz­yum ya­pı­yor ol­ma­sı ma­ni­dar­dır. Ata­tür­k'­ün va­si­ye­tin­den sağ­la­nan ge­lir­le, Ata­türk say­gı­sız­lık yap­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tu­r.”

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 02:3518.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more