Reklamsız Sözcü

Bu terörist muamma oldu

Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Niğde­’de bir ast­su­bay, bir po­lis ve bir va­tan­da­şı öl­dü­ren 3 IŞİD mi­li­ta­nı­nın durumlarına cevap vermedi.

android-time 07:02 24 Ekim 2014
Bu terörist muamma oldu
Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Niğde­’de bir ast­su­bay, bir po­lis ve bir va­tan­da­şı öl­dü­ren 3 IŞİD mi­li­ta­nı­nın durumlarına cevap vermedi.

Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İs­tan­bu­l'­da ser­best ga­ze­te­ci­lik ya­pan Ale­xan­der Chris­ti­e-Mil­le­r'­ın Niğ-
­de'de bir ast­su­bay, bir po­lis ve bir va­tan­da­şı öl­dü­ren 3 IŞİD mi­li­ta­nı­nın Tür­ki­ye'de­ki tu­tuk­lu­luk hal­le­ri­nin de­vam edip et­me­di­ği­ne iliş­kin so­ru­su­na ‘ö­zel ha­ya­tın giz­li­li­ği' ge­rek­çe­siy­le ce­vap ver­me­di. Çen­drim Ra­ma­da­ni, Ben­ja­min Xu ve Mu­ham­med Za­ki­ri hak­kın­da ba­kan­lı­ğa di­lek­çe ve­ren Mil­le­r'­ın is­te­ği, “Bil­gi ve­ril­me­me­si uy­gun gö­rül­me­miş­tir.” di­ye­rek red­de­dil­di. Di­lek­çe­de, “Ki­şi­nin izin ver­di­ği hal­ler sak­lı kal­mak üze­re, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği kap­sa­mın­da, açık­lan­ma­sı ha­lin­de ki­şi­nin sağ­lık bil­gi­le­ri ile özel ha­ya­tı­na, şe­ref ve hay­si­ye­ti­ne hak­sız mü­da­ha­le oluş­tu­ra­cak bil­gi ve­ya bel­ge­ler, bil­gi edin­me kap­sa­mı dı­şın­da­dı­r” de­nil­di.

‘Se­vap iş­le­di­m'

Çen­drim Ra­ma­da­ni, “Öl­dü­re­rek se­vap iş­le­dim” de­miş­ti.

Son güncelleme: android-time 08:1824.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more