Reklamsız Sözcü

Erdoğan HSYK’ya adamlarını atadı

Erdoğan, HSYK üyeliğine kendine yakın isimleri getirdi...

android-time 00:44 27 Ekim 2014
Erdoğan HSYK’ya adamlarını atadı
Erdoğan, HSYK üyeliğine kendine yakın isimleri getirdi...

Asuman ARANCA– Cumhurbaşkanı, yine tarafsızlığını unuttu, AKP'lileri seçti…

Biri Aysel Demirel; türbanlı…    Diğeri Hayriye Ünsel; AKP'li yönetici… Öteki de Muharrem Özkaya; Erdoğan'rn avukatının ağabeyi…

Cumhurbaşkanı Tay­yip Er­do­ğan, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'na (HSYK), 4 ye­ni ata­ma yap­tı. Ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken Er­do­ğa­n'­ın ata­dı­ğı isim­le­rin AKP kö­ken­li ol­ma­sı dik­kat çek­ti. Mev­cut HSYK üye­si Ra­sim Ay­ti­n'­in ya­nı sı­ra ye­ni ata­nan isim­ler­den avu­kat Mu­har­rem Öz­ka­ya, Er­do­ğa­n'­ın avu­ka­tı ve AKP Hu­kuk Mü­şa­vi­ri Ali Öz­ka­ya'nın ağa­be­yi… Ali Öz­ka­ya, Er­do­ğan adı­na 17-25 Ara­lık ve MİT TI­R'­la­rı­na iliş­kin so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten sav­cı­lar baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ha­kim ve sav­cı hak­kın­da HSYK'­ya suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu. Şim­di Ali Öz­ka­ya'nın yap­tı­ğı bu şi­ka­yet­le­re, ağa­be­yi Mu­har­rem Öz­ka­ya'nın üye­si ol­du­ğu HSYK ba­ka­cak.
Milletvekili adayı oldu

Er­do­ğan ta­ra­fın­dan HSYK'ya se­çi­len Hay­ri­ye Şi­rin Ün­se­l'­in ise AKP ile doğ­ru­dan ba­ğı var. 2008'de İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li aday ada­yı olan Ün­se­l'­in Pen­dik Be­le­di­ye­si'nin si­te­sin­de­ki öz geç­mi­şin­de şu ifa­de­ler yer alı­yor: “AKP Pen­dik Teş­ki­la­tı Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ola­rak si­ya­se­te gir­di. 6 yıl ana kad­ro­da gö­rev yap­tı. 2008'den iti­ba­ren AKP Ka­dın Kol­la­rı İl­çe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. 2013 Ka­sım ayın­da bu gö­re­vi­ni so­na er­dir­di. 2009 yı­lı ye­rel se­çim­le­rin­de AKP Pen­dik Be­le­di­ye Mec­lis Üye­li­ği'ne se­çil­di. Mec­lis üye­si ola­rak çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­du. 2012 yı­lı iti­ba­riy­le İBB Mec­lis Üye­li­ği gö­re­vi­ne gel­di. Ha­len En­cü­men Üye­li­ği ve İBB Hu­kuk Ko­mis­yo­nu gö­rev­le­ri­ne de­vam et­mek­te­dir.”

Kanunda yasak…
Bir di­ğer üye ise Em­lak Ko­nut Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği de ya­pan tür­ban­lı avu­kat Ay­sel De­mi­rel… HSYK Ka­nu­nu'n­da, Cum­hur­baş­ka­nı kon­ten­ja­nın­dan ku­ru­la ata­na­cak isim­ler için “ha­kim­lik mes­le­ği­ne alın­ma­sı­na en­gel bir ha­li ol­ma­ya­n” ifa­de­si kul­la­nı­lı­yor. An­cak Bur­sa İmam Ha­tip Li­se­si Me­zu­nu De­mi­re­l'­in, avu­kat kon­ten­ja­nın­dan se­çil­me­si­ni ge­rek­çe gös­te­re­rek tür­ban­lı şe­kil­de ku­rul­da gö­rev ya­pa­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor. Hu­kuk­çu­lar, bu mad­de­nin, “ha­kim­le­re tür­ban ya­sa­ğı ge­tir­di­ği için HSYK'­ya se­çi­len üye­le­ri de kap­sa­dı­ğı­nı­” be­lir­ti­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more