Reklamsız Sözcü

İş­te Os­man­lı­’dan mi­ras ko­ru­nun 200 yıl­lık ta­ri­hi

TÜR­Kİ­YE, Va­li­de­bağ’ı “Ha­ba­bam Sı­nı­fı­” filmiyle ta­nı­dı.

android-time 07:06 28 Ekim 2014
İş­te Os­man­lı­’dan mi­ras ko­ru­nun 200 yıl­lık ta­ri­hi
TÜR­Kİ­YE, Va­li­de­bağ’ı “Ha­ba­bam Sı­nı­fı­” filmiyle ta­nı­dı.

Yıl­lar­dır ima­ra açılmak istenen ko­ru, Os­man­lı'dan mi­ras kal­dı. Al­tu­ni­za­de'de 354 bin met­re­ka­re ala­na sa­hip ko­ru, Ana­do­lu Ya­ka­sı'nın ikin­ci en bü­yük ye­şil ala­nı… İşte Adi­le Sul­tan Ko­ru­su ola­rak da bi­li­nen Va­li­de­ba­ğ'­ın ta­ri­hi:

 

1. derece SİT alanı

200 yıl ön­ce Sul­tan II­I. Se­lim, an­ne­si Mih­ri­şah Va­li­de Sul­tan için Çam­lı­ca etek­le­rin­de yer alan ara­zi­de bir bağ köş­kü in­şa ettirdi. Mül­ki­yet, Sul­tan Ab­dül­me­ci­d'­e ge­çin­ce; an­ne­si Bez­mi­alem Va­li­de Sul­ta­n; ara­zi­yi mo­dern bir bo­ta­nik bah­çe­si­ne çevirdi. Ve­fa­tın­dan son­ra ara­zi­ Al­tu­ni­za­de Ai­le­si'nin mül­ki­ye­ti­ne geçti. Al­tu­ni­za­de İs­ma­il Züh­tü Pa­şa, 1860'ta bu­ra­da bir köşk in­şa ettirdi. Bir sü­re son­ra­ da köş­kü, Sul­tan Ab­dü­la­zi­z'­e ar­ma­ğan etti. 1853'te, Adi­le Sul­tan için bir ko­nut yaptırıldı. 1927'de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na tah­sis edi­len ko­ru­da, Adi­le Sul­tan Kas­rı, Ab­dü­la­ziz Av Köş­kü, Çam­lı Köşk bulunuyor. İs­tan­bu­l'­da şeh­rin gü­rül­tü­sün­den, kir­li ha­va­sın­dan kaç­mak is­te­yen­ler için bir sığınak olan ko­ru, özel­lik­le ötü­cü kuş­la­rın da ko­nak­la­ma ve bes­len­me ala­nı… Va­li­de­bağ Gö­nül­lü­le­ri'nin ça­ba­la­rıyla 1999'da 1. de­re­ce doğal SİT ala­nı ilan edildi. Ay­rı­ca için­de­ki ta­ri­hi bi­na­lar da tes­cillendi.

Hababam Sınıfı filmleri koruda çekildi

 

 

Son güncelleme: android-time 09:3628.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more