Reklamsız Sözcü

Muhalif işadamlarının mallarına el konulacak

CHP’li Öztrak, hükümetin Torba Yasa’daki düzenlemelerle, muhalif işadamlarının mal varlığına el koymanın yolunu açtığını vurguladı.

android-time 07:04 26 Ekim 2014
Muhalif işadamlarının mallarına el konulacak
CHP’li Öztrak, hükümetin Torba Yasa’daki düzenlemelerle, muhalif işadamlarının mal varlığına el koymanın yolunu açtığını vurguladı.

Başak KAYA / SÖZCÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, hükümetin muhalif işadamlarını susturmak için adımlar attığını kaydetti. Öztrak, yeni Torba Yasa'daki düzenlemelerle, muhalif iş adamlarının mal varlığına el koymanın yolunu açan hükümetin, iş dünyası üzerinde büyük bir baskı kurduğunu belirtti.

Altyapısı hazırlandı

Türkiye ekonomisinde 2007'den bu yana keyfi yönetimin bir kural haline geldiğini ifade eden Öztrak, hükümetin son Torba Yasa'da yaptığı mal varlığına el koymayla ilgili düzenlemelerle iş dünyasını kıskaca aldığını ifade etti.
Öztrak şöyle devam etti:
“Hükümet sözcüsünün bundan böyle Torba Yasa getirmeyecekleri yönündeki açıklamasının daha dumanı tüterken getirilen son Torba Yasa'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mal varlığına el koymayı düzenleyen maddesinde önemli bir değişikliğe gidilmektedir. Hükümet, mal varlığına el koyma gerekçelerine ‘Hükümete karşı suç', ‘Yasama organına karşı suç' gibi ne olduğu tam anlaşılmayan muğlak yeni suçlar ekleyerek, hoşuna gitmeyen iş adamlarının mal varlıklarına el koymanın altyapısını hazırlamaktadır.”

İnceleme yetkisi kalkıyor

Hükümetin bununla da yetinmeyerek, savunma hakkını kısıtlamak üzere bir takım yeni düzenlemeleri Torba Yasa'ya eklediğini dile getiren Öztrak, getirilen düzenlemeyle savunma makamının soruşturma dosyasını inceleme yetkisinin de kısıtlandığını kaydetti. Öztrak, “Bu teklifin yasalaşması halinde, iş adamlarının mal varlığına soruşturma kapsamında el konabilecek, mal varlığına el konan işadamının kendini savunması zorlaştırılacak, ne kadar süreceği belli olmayan soruşturma süresince mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunamayacak, bu da ciddi zararlara neden olacaktır” açıklamasında bulundu.

Yandaş olmaları için baskı kuruluyor

FA­İK Öz­trak, ya­pı­la­cak dü­zen­le­mey­le iş adam­la­rı­nın yan­daş ol­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Öz­trak, “İş adam­la­rı ‘Mal var­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak için AK­P'­ye üye mi ol­ma­lı­yı­z' de­me nok­ta­sı­na ge­ti­ril­mek­te­dir. Bir za­man­lar ser­ma­ye­nin ren­gi ol­maz di­yen­ler ar­tık ser­ma­ye­yi tek renk ol­ma­ya zor­la­mak­ta­dı­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Vatandaşa faturası işsizlik ve fakirlik

YA­TI­RIM ve iş yap­ma im­kan­la­rı­nın da­ral­tıl­dı­ğı bir ül­ke­nin, genç­le­ri­ne iş im­ka­nı oluş­tu­ra­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vu­nan Öz­trak, çift ha­ne­le­re da­ya­nan iş­siz­li­ğin bu­nun is­pa­tı ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Öz­trak, “Ya­tı­rı­mın, işin ol­ma­dı­ğı ül­ke­de va­tan­da­şın ge­li­ri art­maz, bü­yü­me ol­maz. Ha­ta­lı eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nın, yan­lış yö­ne­ti­min Tür­ki­ye'ye ve va­tan­daş­la­ra fa­tu­ra­sı iş­siz­lik ve fa­kir­lik­ti­r” de­di.

Keyfi yönetimin ulaştığı son nokta

FA­İK Öz­trak, iç ve dış si­ya­set­te sı­kış­tık­ça top­lu­mun her ke­si­mi­ne bas­kı­yı ar­tı­ran AK­P'­nin 2007'den bu ya­na ku­ral ha­li­ne ge­tir­di­ği key­fi yö­ne­ti­min ulaş­tı­ğı son nok­ta iş adam­la­rı­nın mal var­lık­la­rı­nı mü­sa­de­re et­me­nin yo­lu­nu aç­mak ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Öz­trak, “AKP dö­ne­min­de ya­sa­lar bağ­la­yı­cı ku­ral­lar ol­mak­tan çık­mış, te­fer­ru­at ha­li­ne gel­miş­tir. Ka­mu İha­le Ka­nu­nu 32 kez de­ğiş­ti­ril­miş, 70 mad­de­lik ka­nu­nun mad­de­le­rin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik sa­yı­sı 135'i bul­muş­tur. MİL­GEM, köp­rü ve oto­yol iha­le­le­ri ön­ce­ki Baş­ba­ka­n'­ın iki du­da­ğın­dan çı­kan key­fi söz­ler­le ip­tal edil­mi­ş” de­di.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more