Reklamsız Sözcü

Her şey 1600 lira için

Facianın meydana geldiği Manisa Soma’daki maden ocağında çalışan işçiler, ortalama 1600 lira maaş alıyor.

android-time 04:17 14 Mayıs 2014
Her şey 1600 lira için
Facianın meydana geldiği Manisa Soma’daki maden ocağında çalışan işçiler, ortalama 1600 lira maaş alıyor.

 Bunun karşılığında canları pahasına yerin yüzlerce metre altına inip kömür çıkartıyor.
Facianın ya­şan­dı­ğı ma­de­ni iş­le­ten So­ma Hol­ding, Tür­ki­ye'nin en bü­yük ye­ral­tı kö­mür ma­de­ni üre­ti­ci­si… 1984 yı­lın­da fa­ali­ye­te baş­la­yan So­ma Hol­din­g'­e ait So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, 2009 yı­lı Ey­lül ayın­da Ey­nez böl­ge­sin­de 15 mil­yon ton kö­mür re­zer­vi­nin üre­til­me­si kon­tra­tı­nı Ci­ner Gru­bu'n­dan dev­ra­la­rak yıl­lık 2.5 mil­yon ton üre­tim ka­pa­si­te­li ye­ni bir ma­den sa­ha­sı iş­le­ti­mi­ne baş­la­dı. Şir­ket, 5 bi­ni yer al­tı ol­mak üze­re 5 bin 550 ki­şi ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ün­lü şa­ir Or­han Ve­li'nin, “Al­nım­da­ki yüz ka­ra­sı de­ğil kö­mür ka­ra­sı. Böy­le ka­za­nı­lır ek­mek pa­ra­sı­” di­ye ta­rif et­ti­ği ma­den­ci­le­rin or­ta­la­ma bin 600 li­ra ma­aş­la ça­lış­tık­la­rı öğ­re­nil­di.

So­ma Gru­bu'nun in­ter­net si­te­sin­de, şir­ke­tin in­şa­at sek­tö­rün­de de fa­ali­yet gös­ter­di­ği be­lir­ti­li­yor. Si­te­de, “So­ma Gru­bu, 2010 yı­lın­da çok kat­lı bi­na, en­düs­tri­yel te­sis­ler, ko­nut ve ti­ca­ri bi­na alt ya­pı ve üst ya­pı in­şa­at ve ta­ah­hüt fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak üze­re So­ma İn­şa­at A.Ş.'yi kur­muş­tur. Spi­ne pro­je­si­nin ana mü­te­ah­hit­li­ği­ni So­ma İn­şa­at üst­len­miş du­rum­da­dır. So­ma Hol­ding bün­ye­sin­de yak­la­şık 6.000 ça­lı­şan bu­lun­mak­ta­dır. Gru­bun en bü­yük şir­ke­ti olan So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri A.Ş. 2011'de ISO 500 lis­te­sin­de 231. sı­ra­da yer al­mak­ta­dı­r” ifa­de­si yer alı­yor. Si­te­de, “So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, iş­çi sağ­lı­ğı ve iş gü­ven­li­ği yö­nüy­le de ör­nek bir şir­ket ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­te­di­r” de­ni­li­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more