Reklamsız Sözcü

Türkiye’nin havası bozuldu

Birçok kentte hava kirliliği, insan sağlığı için tehlikeli seviyede

android-time 07:00 10 Mayıs 2014
Türkiye’nin havası bozuldu
Birçok kentte hava kirliliği, insan sağlığı için tehlikeli seviyede

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'de havası en kirli şehir Iğdır. Büyük kentler nispeten iyi olsa da tehlike sınırının üstünde. En şanslısı ile ise Giresunlu…
Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü'nün (WHO) açık­la­dı­ğı son ve­ri­ler, Tür­ki­ye'de­ki ha­va ka­li­te­si­nin ol­duk­ça dü­şük ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. WHO'­nun dün­ya ça­pın­da­ki 1600 kent­te yap­tı­ğı öl­çüm­ler­de, bir met­re­küp ha­va için­de yer alan ya­ban­cı mad­de­le­rin ora­nı öl­çül­dü. İn­san sağ­lı­ğı­na en bü­yük teh­di­di oluş­tur­du­ğu be­lir­ti­len ve PM2.5 ola­rak ad­lan­dı­rı­lan par­ti­kül­le­rin mik­ta­rın­da Tür­ki­ye'nin bir­çok ken­ti sı­nıf­ta kal­dı. Öl­çüm ya­pı­lan 71 kent­ten sa­de­ce 10'u­nun ha­va­sın­da, bu mad­de­ler WHO'­nun li­mit ola­rak be­lir­le­di­ği 25 mik­rog­ra­mı geç­me­di.

Kan­se­re ne­den ola­bi­li­yor

PM2.5, ha­va­nın için­de yer alan ve ça­pı 2.5 mik­ro­met­re­yi aş­ma­yan par­ça­cık­la­rı ifa­de edi­yor. Bu par­ça­cık­lar, amon­yak, nit­rat, sül­fat ve kar­bon gi­bi mad­de­ler­den olu­şa­bi­li­yor. Bo­yut­la­rı ne­de­niy­le ak­ci­ğer­le­re, bronş­la­ra gi­re­bi­li­yor, di­ğer or­gan­la­ra ve do­la­şım sis­te­mi­ne ge­çiş ya­pa­bi­li­yor. An­fi­zem ya da kan­ser gi­bi ra­hat­sız­lık­la­ra yol aça­bi­li­yor. Tür­ki­ye'de­ki du­rum da par­lak de­ğil. PM2.5 ora­nı yıl­lık 90 mik­rog­ram olan Iğ­dır, dün­ya­da 16'ın­cı sı­ra­da yer al­dı. ilk 50'de Türkiye'den 7 şehir bulunuyor.

En kirli şehir Hindistan'da

Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü'nün (WHO) yap­tı­ğı öl­çüm­le­re gö­re, PM2.5 ora­nı­nın dün­ya­da en yük­sek ol­du­ğu yer, Hin­dis­ta­n'­ın Del­hi ken­ti. Bu­ra­da­ki PM2.5 ora­nı­nın yıl­lık or­ta­la­ma­sı 153. İlk 20'de yer alan kent­le­rin ya­rı­sı Hin­dis­ta­n'­dan ol­du. Bu­nun dı­şın­da, Pa­kis­tan, İran, Ka­tar ve Bang­la­deş de ilk 20'ye gi­ren ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı. Lis­te­nin son sı­ra­la­rı­na ise Ka­na­da, ABD, İz­lan­da,İs­veç ve Fin­lan­di­ya'dan şe­hir­ler yer­leş­ti. Lis­te­nin son sı­ra­sın­da Ka­na­da'nın Cast­le­gar ken­ti yer al­dı. Bu böl­ge­de PM2.5 mik­ta­rı “0” ola­rak öl­çül­dü.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more