Reklamsız Sözcü

Genç kalmak ve sağlıklı uzun yaşamak için nasıl beslenmeli, ne tür spor yapmalı?

Er­tuğ­rul Ak­bay yo­ğun is­tek üze­ri­ne tek­rar bu ge­ce 21.00’de HALK TV’­de

android-time 00:02 31 Ekim 2014
Genç kalmak ve sağlıklı uzun yaşamak için nasıl beslenmeli, ne tür spor yapmalı?
Er­tuğ­rul Ak­bay yo­ğun is­tek üze­ri­ne tek­rar bu ge­ce 21.00’de HALK TV’­de

Ha­zır­la­yıp sun­du­ğu si­ya­si tar­tış­ma prog­ra­mı “Her Açı­da­n”­la iz­len­me re­kor­la­rı kı­ran ga­ze­te­ci Ru­hat Men­gi geç­ti­ği­miz cu­ma gü­nü Halk TV'­de, “Vaz­geç­me­yen­le­r” adıy­la bam­baş­ka bir prog­ram­la ek­ra­na gel­miş, med­ya dün­ya­sı­nın bü­yük us­ta­la­rın­dan ga­ze­te­ci-ya­zar Er­tuğ­rul Ak­bay ile “ha­yat­ta ba­şa­rı ka­zan­ma­nın, sağ­lık­lı ve genç kal­ma­nın sır­la­rı­”nı tar­tış­mış­tı. Yaz­dı­ğı “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” ki­ta­bıy­la “en çok sa­tanla­r” lis­te­sin­den in­me­yen Ak­ba­y‘­ın sağ­lık­lı ya­şa­ma da­ir çok önem­li bil­gi­ler ver­di­ği bu prog­ram­da­…

Ün­lü ga­ze­te­ci­ yazarlardan Yıl­maz Öz­dil, Er­tuğ­rul Öz­kök ile­… Si­ne­ma dün­ya­sı­nın sul­ta­nı Tür­kan Şo­ray ve si­ya­set dün­ya­sı­nın gün­de­min­den hiç düş­me­yen Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l'­ün Er­tuğ­rul Ak­ba­y'­la il­gi­li yo­rum­la­rı­nın da yer al­dı­ğı “Vaz­geç­me­yen­le­r” iz­le­yi­ci­le­rin yo­ğun is­te­ği üze­ri­ne bu ge­ce sa­at 21.00'de HALK TV'­de ye­ni­den ek­ra­na ge­li­yor.

Prog­ram­da birçok ko­nu­nun ya­nı­sı­ra şu ko­nu­la­ra da de­ği­ni­li­yor.

“Ha­yat­ta ka­zan­ma­nın te­mel şar­tı ne­dir?

100 yıl sağ­lık­lı ya­şa­ma­nın sır­rı ne­dir? Han­gi do­ğal gı­da tak­vi­ye­le­ri­ni kul­lan­mak ge­re­ki­yor? Ak­bay 50 ya­şın­dan son­ra bo­yu­nu 12 cm uzat­ma­yı na­sıl ba­şar­dı?
75 ya­şın­da­ki Ak­bay 25 ya­şın­da­ki bir genç gi­bi be­yin, ada­le ve her yön­den böy­le­si­ne nasıl güç­lü olu­yor?
Na­sıl bes­le­ni­yo­r… ­
Ne tür spor­lar ya­pı­yor.
Kan­ser­den ve di­ğer has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için ne­ler yap­ma­lı, na­sıl bes­len­me­li­…
Er­tuğ­rul Ak­ba­y'­a gö­re her yön­den ba­şa­rı­nın te­mel sır­rı ne?
Gen­cin­den yaş­lı­sı­na her­ke­se bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak bu prog­ra­mı sa­kın ka­çır­ma­yın.
Vaz­geç­me­yen­le­r‘­in tek­ra­rı bu ge­ce HALK TV'­de sa­at 21.00'de…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more