Reklamsız Sözcü

Murat Albay artık özgür

Mamak’ta beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren Balyoz tutsağı Albay Murat Özenalp, toprağa verildi. Cenazede gözyaşı sel oldu...

android-time 11:55 3 Mayıs 2014
Murat Albay artık özgür
Mamak’ta beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren Balyoz tutsağı Albay Murat Özenalp, toprağa verildi. Cenazede gözyaşı sel oldu...

Hep dik durdular ama dayanamadılar

49 yaşındaki Deniz Kurmay Albay Mu­rat Özen­la­p'­in eşi Se­ma, oğ­lu Ba­tu, kı­zı Du­ru… Bü­tün tö­ren bo­yun­ca dim­dik dur­du­lar. Her ta­zi­ye­de acı­la­rı bi­raz da­ha ka­na­dı. Ama di­ren­di­ler. Ta ki Ko­ca­te­pe Cemii'nde Al­bay Öze­nal­p'­in Türk Bay­ra­ğı'na sa­rı­lı ta­bu­tu­nun ba­şı­na ge­lene ka­dar… Tüm tö­ren bo­yun­ca güç­lü ve va­kur du­ran ai­le, o an­da göz­ya­şı­na bo­ğul­du. Hıç­kı­rık­la­rı yü­rek dağ­la­dı…

An­ne­nin acı fer­ya­dı:

Yü­re­ği­mi ya­kan­la­rın da yü­re­ği yan­sın

Al­bay Mu­rat Öze­nal­p'­in te­ker­lek­li san­dal­ye­de­ki kız kar­de­şi Mi­ne ce­na­ze­de fe­na­laş­tı. An­ne­si Sa­ni­ye ise oğ­lu­nun Türk Bay­rak­lı ta­bu­tu­na sa­rı­lıp göz­ya­şı­na bo­ğul­du. Acı­lı an­ne, “Mu­rat, 3 yıl ol­du kok­la­ma­dım se­ni, böy­le mi çı­ka­cak­tın kar­şı­ma? Sa­na bu­nu ya­pan­la­rı af­fet­me­ye­ce­ğim. Ana­nın yü­re­ği­ni ya­kan­la­rın yü­rek­le­ri yan­sın. Ön­ce esir ver­dim, şim­di şe­hi­t” di­ye fer­yat et­ti. Zor ayır­dı­lar ana oğu­lu… Geç­ti­ği­miz gün­ler­de kan­ser te­da­vi­si için tah­li­ye olan Ami­ral Cem Çak­mak da GA­TA'day­dı, güç­lük­le yü­rü­ye­rek gel­di. Se­ma Öze­nal­p'­e sa­rı­lır­ken bit­kin­di. “A­lı­yor­lar ca­nı­mı­zı! Bi­rer bi­rer alı­yor­la­r” de­mek­le ye­tin­di.

“Fenerbahçe taraftarı kadar olamadınız”

Al­bay Mu­rat Öze­nal­p'­in ce­na­ze­si­ne De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu'na yö­ne­lik pro­tes­to dam­ga vur­du, Bos­ta­noğ­lu, Öze­nal­p'­in ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­di­ği sı­ra­da Ko­ca­te­pe' den “Tas­fi­ye bit­ti kat­li­am baş­la­dı. As­ker­le­ri­ni­zi na­sıl tes­lim et­ti­niz? Oku­yun, üf­le­yin ba­ka­lım o ge­mi­le­ri na­sıl yüz­dü­re­cek­si­niz. Fe­ner­bah­çe ta­raf­tar­la­rı ka­dar ola­ma­dı­nı­z” ses­le­ri yük­sel­me­ye baş­la­dı. El­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rı olan va­tan­daş­la­rın tep­ki­leri ar­tın­ca De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Bü­lent Bos­ta­noğ­lu da ce­na­ze­den ay­rıl­dı…

BU de­fa ne Has­dal ne de Mal­te­pe'den se­lam ge­tir­me­dim. Te­le­fon­la al­dım acı ha­be­ri, “Al­bay Mu­rat Öze­nalp öl­dü­” de­di­ler, baş­ka da bir şey di­ye­me­di­ler. Sa­bah An­ka­ra GA­TA'da bu­luş­tuk. Si­lah ar­ka­daş­la­rı, ya­kın­la­rı, emek­li ko­mu­tan­lar… Ta­nı­yan ta­nı­ma­yan her­kes ora­day­dı. Ma­mak'ta kı­zı Du­ru (8) ile top oy­nar­ken ge­çir­di­ği be­yin ka­na­ma­sı so­nu­cu ölen Al­ba­y Murat'­ı (49) al­ma­ya gel­miş­ler­di.

‘Bak, Mu­rat da çık­tı'

Al­bay Mu­ra­t'­ın eşi Se­ma Öze­nalp, oğ­lu Ba­tu ve kızı Duru ile dim­dik duruyor­du. “Ba­şı­nız sa­ğol­su­n” di­ye­rek eli­mi uzat­tım, yü­zü­me bak­tı, “O ar­tık öz­gür, is­te­se­ler de tu­tu­maz­lar içe­ri­de­” de­di. Se­ma Öze­nal­p'­in, Al­bay Mu­ra­t'­ın tah­li­ye olan ar­ka­da­şı­na sa­rı­lır­ken söy­le­di­ği cüm­le ku­la­ğım­da çın­la­dı: “Bak Mu­rat da çık­tı, gör­dün mü?”

Ba­tu'nun şap­ka­sı­nın sır­rı

14 ya­şın­da­ki Ba­tu'y­la to­ka­laş­tık sı­kı­ca, “Söy­le­ye­cek bir sö­züm yok, ba­bam…” de­di, sus­tu. Al­bay Mu­ra­t'­ın dev­re ar­ka­daşla­rın­dan bi­ri gel­di, ba­ba­sı­nın Gö­ko­va'da tak­tı­ğı “TCG Gö­ko­va F-496” ya­zı­lı şap­ka­sı­nı Ba­tu'ya ema­net et­ti, “Ba­ban bu şap­ka­yı la­yı­kıy­la taşıdı, şim­di bu şap­ka sa­na ema­ne­t” de­di. Ba­tu şap­ka­yı kok­la­dı ve ba­şı­na tak­tı, hiç çı­kar­ma­dı…

Hiç kim­se­de güç kal­ma­dı

Türk Bay­ra­ğı'na sa­rı­lı ce­na­ze GA­TA' nın sa­lo­nu­na ge­ti­ril­di­ğin­de in­san­lar ağ­la­mak­tan ne­fes ala­mı­yor­du. O ana ka­dar dim­dik du­ran Ba­tu ve Du­ru da hıç­kı­rık­lar için­de kal­dı. Du­ru ba­ba­sı­nın ölüm ha­be­ri­ni psi­ko­log eş­li­ğin­de an­ne­sin­den öğ­ren­di. Tam 3 yıl­dır ba­ba­sı­nı giz­li gö­rev­de bi­len kü­çük kı­za an­ne­si “Ba­ban ar­tık gel­me­ye­ce­k” de­di. Ha­ni, “Du­ru son­ra­dan ağ­la­ma­ya baş­la­dı­” di­yor­lar ya iş­te bu yüz­den…

Ma­ma­k'­ta mev­lit oku­tul­du

Öf­ke, üzün­tü, kır­gın­lık… Hep­si bir ara­da yük­le­di­ler Al­bay Mu­ra­t'­ı ce­na­ze ara­ba­sı­na. Ma­mak Ce­za­evi'n­de­ki esir as­ker­ler, ar­ka­daş­la­rıy­la he­lal­leş­mek için bek­li­yor­du. Ma­ma­k'­ta tu­tuk­lu En­gin Kı­lın­ç'­ın eşi Nes­rin Kı­lın­ç'­tan din­le­dim ora­da ya­şa­nan­la­rı, “Ma­ma­k'­ta mev­lit oku­tul­du. Ger­çek bir kah­ra­man gi­bi uğur­la­dı­lar.” Ar­tık top oy­na­ma­nın ya­sak ol­du­ğu Ma­mak'tan Ko­ca­te­pe Ca­mii'ne ko­ğuş ar­ka­daş­la­rı­nın dua­sıy­la gel­di Al­bay Mu­rat… Öf­ke­nin de, kır­gın­lı­ğın da tüm yüz­ler­de his­se­dil­di­ği törenin ar­dın­dan Kar­şı­ya­ka Me­zar­lı­ğı'n­da gözyaşları içinde top­ra­ğa ve­ril­di.

Başbakan'ın kumpas itirafını hatırlattılar

SORUMLU İKTİDARDIR

CHP'liler, “Esaret altındaki ölümlerin sorumlusu, buna göz yumanlardır” dedi. Özenalp için Meclis araştırması istedi…

Al­bay Mu­rat Öze­nalp, kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Bal­yoz Da­va­sı'n­da adil yar­gı­la­ma bek­ler­ken ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Öze­nal­p'­in ölü­müy­le il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar­dan bi­ri CHP'­den gel­di. CHP Ce­za­evi İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu üye­si vekiller, 9 Ni­sa­n'­da Öze­nalp ile Ma­mak'ta gö­rüş­tük­le­ri­ne dik­kat çek­ti. CHP'­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “E­sa­ret al­tın­da­ki ölüm­le­rin so­rum­lu­su, esa­ret ko­şul­la­rı­nın de­vam et­me­si­ne göz yu­man­lar­dı­r” de­nil­di.

‘Ağır bir in­san hak­kı ih­la­lidir'

Açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otu­ran en yet­ki­li ağız­dan bu da­va­la­rın ‘kum­pa­s' ol­du­ğu ka­bul edil­miş­ken, yüz­ler­ce as­ke­rin hâlâ ce­za­ev­le­rin­de olu­şu ağır bir in­san hak­kı ih­la­li­dir. Mağ­dur­la­rı­n ma­su­mi­yet­le­ri­ni gör­mez­den ge­len­ler, ya­şa­nan tüm mağ­du­ri­yet­le­rin ger­çek so­rum­lu­la­rı­dır. Öze­nal­p'­in ölü­mün­den asıl so­rum­lu olan­la­rı or­ta­ya çı­kar­mak için Mec­li­s'­te der­hal bir Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı için ha­re­ke­te ge­çe­ce­ğiz.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more