Reklamsız Sözcü

Çek yatını, Boğaz manzaramı kapatıyor

Sosyetenin ön­de ge­len isim­le­rin­den Fer­yal Gül­man ile şar­kı­cı Me­tin Şen­türk ara­sın­da “ya­t” ger­gin­li­ği ya­şan­dı­ğı öne sü­rül­dü...

android-time 23:52 26 Ekim 2014
Çek yatını, Boğaz manzaramı kapatıyor
Sosyetenin ön­de ge­len isim­le­rin­den Fer­yal Gül­man ile şar­kı­cı Me­tin Şen­türk ara­sın­da “ya­t” ger­gin­li­ği ya­şan­dı­ğı öne sü­rül­dü...

Tar­kan AB­DUL­LA­HOĞ­LU – 21 yıl­lık eşiy­le bo­şan­ma da­va­sı sü­ren Fer­yal Gül­man id­di­aya gö­re ka­fa­yı Me­tin Şen­tür­k'­ün ya­tı­na tak­tı.

Sos­ye­tik mi­mar, Be­bek sırt­la­rın­da­ki 50 mil­yon do­lar­lık ya­lı­sı­nın önün­de­ kıyıya bağ­lı üç di­rek­li ya­tın, Bo­ğaz man­za­ra­sı­nı ka­pat­ma­sın­dan ra­hat­sız ol­du. Fer­yal Gül­man, ya­tın çe­kil­me­si için­ be­le­di­ye­ye gi­de­rek şi­ka­yet­çi ol­du.

An­cak so­nuç ala­ma­dı. Be­le­di­ye­nin uya­rı­la­rı­na rağ­men Şen­tür­k'­ün ya­tı hâ­lâ ol­du­ğu yer­de du­ru­yor. Şar­kı­cı­nın tek­ne­si­ni baş­ka yere çekmeyeceği öğ­re­nil­di.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more