Reklamsız Sözcü

Beni hiç böyle görmediniz

Ha­di­se, mü­zik sek­tö­rün­de ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir linç kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

android-time 15:21 30 Ekim 2014
Beni hiç böyle görmediniz
Ha­di­se, mü­zik sek­tö­rün­de ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir linç kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ka­dın sa­nat­çı­la­rın bir­bi­ri­ne şid­det uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ha­di­se, “En acı­sı da bu. Sek­tör­de ka­dın­lar bir­bir­le­ri­nin ku­yu­su­nu ka­zı­yor. Çe­ke­me­mez­lik hat saf­ha­da. Ben bu du­rum­la­ra son de­re­ce dik­kat edi­yo­rum. As­la po­le­mik­le­re, laf at­ma­la­ra ce­vap ver­mi­yo­rum. Ben­ce bir­bi­ri­ne laf at­mak bir şid­det tü­rü­dür. Ge­re­ken ce­va­bı hep sa­na­tım­la ve­ri­yo­rum” de­di.

“7 GÜN BO­YUN­CA YAT­TI”

Ağus­tos ayın­da pi­ya­sa­ya çı­kar­dı­ğı ye­ni al­bü­mü Tav­si­ye'nin ha­zır­lık sü­re­cin­de önem­li bir ra­hat­sız­lık at­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten Ha­di­se şöy­le ko­nuş­tu: “A­yak ten­do­num­da stres kı­rı­ğı mey­da­na gel­di. Dok­tor cid­di bir du­rum ol­du­ğu­nu ve ke­sin­lik­le bir haf­ta bo­yun­ca is­ti­ra­hat et­me­mi is­te­di. Ben de 7 gün­lü­ğü­ne bir yer­le­re ka­çıp sa­de­ce yat­tım.”

“4 DİL BİLİYORUM AMA..”

Türkçe, Flamanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiğini söyleyen Hadise, sadece İngilizce şarkı yazabildiğini belirtti. Sanatçı bu durum hakkında, “Zannediyorum bu hisle alakalı bir şey. İngilizce yazdığım sözlerle bir albüm yapmak istiyorum“ şeklinde konuştu.

HADİSE KAPAK KIZI OLDU

InStyle dergisinin Kasım sayısının kapağında şarkıcı Hadise var. Kapak çekiminde hayranlarına seslenen Hadise, “Beni hiç böyle görmediz” diyor. Fransız mürebbiyelerini benzeyen Hadise, seksi çorabıyla dikkat çekti.

Son güncelleme: android-time 15:2230.10.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more