Reklamsız Sözcü
EGE CANSEN

Başımıza reform yağacak

26 Ekim 2014

Se­vim­li ba­kan­la­rı­mız­dan Şim­şek, AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­ma­sı­na ve­si­le ol­sun di­ye dü­zen­le­nen yağ­cı bir top­lan­tı­da “Tür­ki­ye Eko­no­mi­si 2015” baş­lık­lı bir ko­nuş­ma yap­mış. Do­ğal ola­rak bö­bür­len­miş dur­muş. İşin bu ta­ra­fını bir ya­na bı­ra­kıp, de­dik­le­ri­nin sa­tır ara­la­rın­dan Şim­şe­k'­in Türk eko­no­mi­si­ne na­sıl bir yön ver­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı an­la­ma­ya ça­lış­tım. Şim­şe­k'­in ik­ti­sa­di kal­kın­ma için şart gör­dü­ğü;
1. Ku­rum­la­rın ka­li­te­si­ni yük­selt­me,
2. De­mok­ra­si­nin stan­dart­la­rı­na uy­ma,
3. Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ha­kim kıl­ma,
il­ke­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­si im­kan­sız­dır. Çün­kü Şim­şek, AK­P'­nin bir ba­ka­nı­dır. AKP “din­dar ve kin­da­r” bir ne­sil ye­tiş­ti­re­rek, la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni son­lan­dır­mak gi­bi
“s­tra­te­jik de­rin­li­ği­” olan bir si­ya­set güt­mek­te­dir. AKP bu­nu da bir “sa­va­ş” ola­rak gör­mek­te­dir. Sa­va­şın ken­di ka­nun­la­rı var­dır. Sa­vaş­ta ba­şa­rı­lı ol­mak için, kar­şı ta­ra­fı yıl­dır­ma, mad­di ma­ne­vi ce­za­lan­dır­ma, iç­ten çö­kert­me, pro­pa­gan­day­la bu­nalt­ma, ya­lan­la kan­dır­ma, şa­şırt­ma ve çif­te stan­dart şart­tır.

25 ALAN­DA 1200 RE­FORM

Şim­şek, 25 alan­da 1200 re­form içe­ren bir pa­ket ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­le­miş. Re­form, kök­ten ve kap­sam­lı bir de­ği­şik­lik de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la “re­for­m” de­ni­len nes­ne­den 1200 ta­ne ol­maz. Ga­li­ba bu re­form­lar do­lu ta­ne­si bü­yük­lü­ğün­de. Ney­se. Us­ta­la­rım ba­na “ta­nım­la­rı tar­tış­mak bey­hu­de­di­r” (it is fu­ti­le to dis­cuss de­fi­ni­ti­ons) di­ye bel­let­ti­ler. Şim­şe­k'­in de bir re­form ta­nı­mı ol­ma­lı. Onun de­dik­le­ri­ni, onun ta­nı­mıy­la an­la­ma­ya ça­lış­ma­yız.

BU NE VER­Gİ VE SER­VET AF­FI, BU NE YOL­SUZ­LUK­LA MÜ­CA­DE­LE

Ma­li­ye Ba­ka­nı ye­te­nek­li Şim­şe­k'­in “yol­suz­luk­la mü­ca­de­le re­for­mu ya­pa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­ma­sı be­nim yü­züm­de gay­ri ih­ti­ya­ri bir te­bes­süm ya­rat­tı. Yol­suz­luk ya­pan­la­rın ama­cı, ka­yıt dı­şı ge­lir ve ser­vet edin­mek­tir. Her iki yıl­da bir ver­gi ve ser­vet af­fı çı­ka­ra­rak, yurt içi ve dı­şı gay­ri meş­ru ka­zanç­la­rı meş­ru­laş­tı­ran AK­P'­nin, yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­de re­form ya­pa­ca­ğız de­me­si as­lın­da mil­let­le ka­fa bul­mak­tır.

NE­RE­DEN BUL­DUY­SAM BUL­DUM, AL­LAH'TAN BAŞ­KA­SI­NA HE­SAP VER­MEM

“Al­la­h'­tan baş­ka­sı­na he­sap ver­me­m” di­ye­rek, yol­suz­lu­ğun des­ta­nı­nı yaz­mış bir si­ya­si ha­re­ke­tin Ma­li­ye Ba­ka­nı'­nın, yol­suz­luk­la sa­va­şa­ca­ğım de­me­si­ni yi­ne de önem­se­dim. Bir ih­ti­mal, Şim­şek, is­ti­fa­ya ha­zır­lan­mak­ta­dır. Bu­nun için ken­di­ne “şe­ref­li bir çı­kı­ş” yo­lu in­şa et­mek­te­dir: “Re­form öne­ri­le­rim ka­bul edil­me­di­ği için, gö­re­vim­den af­fı­mı arz ede­rim.”
Son söz: Re­for­mu bı­rak; de­for­me et­me ye­ter!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more