Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Asayiş Apo’ya emanet!..

25 Ekim 2014

Şim­di bun­lar “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­” fi­lan di­ye bir şey­ler ha­zır­la­dı­lar ya, hep­si hi­ka­ye!..
Bu mem­le­ket­te asa­yiş Apo'­dan so­ru­lur!..
Apo, İm­ra­lı'dan ta­li­mat gön­de­ri­yor or­ta­lık ya­kı­lıp yı­kıl­ma­ya baş­lı­yor!..
Apo, İm­ra­lı'dan Kürt­çü par­ti HDP'­ye emir ve­ri­yor, olay­lar anın­da tık di­ye du­ru­yor!..
Mem­le­ket­te bü­tün asa­yiş hiz­met­le­ri­ni İm­ra­lı'ya bağ­la­yın kar­de­şim…
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nı da lağ­ve­din!..

* * * *

Sad­ra­zam mu­avi­ni Yal­çın açık ko­nu­şu­yor:
“Ko­ba­ni olay­la­rın­da Öca­la­n'­ın ro­lü ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Kar­de­şi üze­rin­den ver­di­ği 15 Ekim me­sa­jı ne­re­den çık­tı?.. 15 Ekim di­ye bir ta­rih yok… Öca­lan kon­trol­lü bir ger­gin­lik bek­li­yor­du ama bu­nun ara­zi­ye yan­sı­ma­sı her şe­yi ya­kıp yı­kan, bü­tün sü­re­ci bi­ti­ren çok ne­ga­tif nok­ta­ya ge­tir­di…”

* * * *

Sad­ra­zam mu­avi­ni Yal­çı­n'­a gö­re sü­reç bit­miş!..
Ama öte­ki Sad­ra­zam mu­avi­ni Bü­lent, “Ö­ca­la­n'­ın ta­lep­le­ri hak­lı… Sek­re­tar­ya ma­kul bir is­tek­tir. ‘Be­nim bir­kaç ki­şi­ye ih­ti­ya­cım va­r' de­miş­se bu­nu Ada­let Ba­kan­lı­ğı kar­şı­la­ya­cak­tı­r” di­yor…
Bu na­sıl bir ka­bi­ne­dir ki, bi­ri baş­ka di­ğe­ri baş­ka şey söy­lü­yor; ama pa­zar­lık­lar de­vam edi­yor!..
12'n­ci Tay­yi­p'­in Le­ton­ya'da söy­le­dik­le­ri­ne ba­kı­nız:
“PKK gi­bi kan­lı bir te­rör ör­gü­tü­nü umur­sa­ma­yan dün­ya bir an­da IŞİD te­rör ör­gü­tü için it­ti­fak kur­du… İyi de… PKK ül­kem­de 40 bin­den faz­la in­sa­nı öl­dü­rür­ken ne­re­dey­di­niz?”
İyi de…
Siz de o kan­lı te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­nuz be kar­de­şim; her tür­lü ta­vi­zi ve­rip şı­mart­tı­nız, te­pe­mi­ze çı­kart­tı­nız; bun­la­rı az­gın­laş­tı­ran siz­ler de­ğil mi­si­niz?..

* * * *

Kürt­çü par­ti­nin Kürt ol­ma­yan si­ne­ma­cı ve­ki­li Sır­rı, “Baş­mü­za­ke­re­ci Öca­la­n'­dı­r” di­yor…
Hak­lı!..
O za­man kar­şı­lık­lı­lık esa­sı­na gö­re onun mu­ha­ta­bı da 12'n­ci Tay­yi­p'­tir!..
İki baş­mü­za­ke­re­ci ka­fa ka­fa­ya ve­rip “çö­zü­mü­” çöz­sün­ler!..
Tay­yip İm­ra­lı'ya git­mez, Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı'n­da bu­luş­sun­lar al-ver yap­sın­lar!..

* * * *

Te­le­viz­yon­la­rı ak­şam sa­at­le­rin­de açıp ba­kın, ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar Apo pro­pa­gan­da­sı…
Apo'ya yağ­cı­lık, Tay­yi­p'­e yap­tık­la­rı yağ­cı­lı­ğı geç­ti…
Ge­çen ak­şam CNN TÜR­K'­te Kürt­çü par­ti­nin ve­ki­li si­ne­ma­cı Sır­rı çık­tı, Apo'yu bir tek “Dün­ya li­de­ri­” yap­ma­dı­ğı kal­dı, uzun uzun Apo pro­pa­gan­da­sı yap­tı, kar­şı­sın­da­ki prog­ram­cı da us­lu us­lu din­le­di!..
Di­ğer ka­nal­lar­da­ki açık otu­rum­lar­da da Apo öv­gü­le­ri de­vam edi­yor!

* * * *

Bı­ra­kın kar­de­şim, ba­kın mua­vin Bü­lent de di­yor, adam bu ya­şa gel­miş, 17 yıl­dır ha­pis­ha­ne­de, bı­ra­kın git­sin!..
“Bü­yük Kür­dis­ta­n” ha­yal­di, şim­di te­mel­le­ri atı­lı­yor!..
İç gü­ven­li­ği Apo'ya ve­rin, dış gü­ven­li­ği Al­la­h'­a ema­net edin;
Biz de ta­sı ta­ra­ğı top­la­yıp bu ül­ke­den gi­de­lim!..

O pan­kart in­di!..

Ya­zı­nın çık­tı­ğı ön­ce­ki gün bak­tım, Ka­la­mı­ş'­ta­ki Wyndham Grand Ote­l'­in önün­de­ki Ser­tap Ere­ner kon­se­ri­nin pan­kar­tı in­di­ril­miş, ye­ri­ne tek­rar Türk Bay­rak­la­rı ve Ata­türk pos­te­ri asıl­mış…
Son­ra Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'nin elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la gön­der­di­ği me­sa­jı fark et­tim… Me­saj­da, “Türk Bay­rak­la­rı­nın in­di­ri­le­rek kon­se­re ait pan­kar­tın asıl­ma­sı­nın Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'nin iz­ni ve bil­gi­si da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı­” bil­di­ri­li­yor…
An­cak, me­saj­da şöy­le ha­ri­ka bir cüm­le de var:
“Bay­rak­la­rın kim ta­ra­fın­dan ve na­sıl in­di­ril­di­ği­ne da­ir ta­ki­bi­miz de­vam et­mek­te­di­r”
E, pes val­la…
Kon­ser Wyndham Ote­l'­de; bü­yük bir per­va­sız­lık ve say­gı­sız­lık­la in­di­ri­len Türk Bay­rak­la­rı ve Ata­türk pos­te­ri ye­ri­ne ası­lan kon­ser pan­kar­tı da tam ote­lin önün­de…
Ola­yın fai­li “Ben bu­ra­da­yı­m” di­ye ba­ğı­rı­yor!..
Ama siz yi­ne de ta­ki­bi­ni­ze de­vam edin!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more