Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Kim bu uğursuz?!.

30 Ekim 2014

 

Te­pe­miz­de bir uğur­suz­luk do­la­şı­yor!..
Fa­ci­alar üst üs­te ge­li­yor…
Bu uğur­suz­luk Ye­ni Tür­ki­ye'nin ese­ri mi, yok­sa ki­şi­ler­den mi kay­nak­la­nı­yor?..
Ki­şi­ler­den kay­nak­la­nı­yor­sa kim bu uğur­suz ka­dem­siz?!..

* * * *

So­ma fa­ci­asın­da 301 ma­den iş­çi­mi­zi kay­bet­tik, Dün­ya Li­de­ri (!) “Bu işin fıt­ra­tın­da va­r” de­di…
Ya­ni, ge­çi­niz!..
So­ma'da si­nir­len­di, bir va­tan­da­şı mar­ket­te kıs­tır­dı…
Ri­va­yet muh­te­lif:
Yum­ru­ğu o mu sal­la­dı,
“U­lan İs­ra­il dö­lü­” di­ye o mu ba­ğır­dı bel­li ol­ma­dı!..
“So­ma'yı unut­ma­ya­ca­ğız, unut­tur­ma­ya­ca­ğı­z”
“So­ma'yı unu­ta­nın vic­da­nı ku­ru­su­n”
Slo­gan­lar gü­zel­di de, ik­ti­da­rın uya­na­bil­me­si için ye­ter­li ol­ma­dı!..

* * * *

Ar­ka­dan asan­sör fa­ci­ası, 10 iş­çi­nin ha­ya­ta ve­da et­me­si…
İş ka­za­la­rı peş pe­şe gel­me­ye baş­la­dı…
Der­ken…
İk­ti­da­rın PKK kar­şı­sın­da çö­zü­lüp aciz kal­ma­sı­nın be­de­li­ni gen­ce­cik va­tan ev­lat­la­rı öde­di:
Üç şe­hit!..
Ta­aa 2002 yı­lın­dan be­ri Tür­ki­ye'nin te­pe­sin­de do­la­şan uğur­suz­luk pe­şi­mi­zi bı­rak­ma­dı!..

* * * *

Tam da ka­çak ku­çak AKP Sa­ra­y'da re­sep­si­yon ve­ri­le­cek­ti ki…
Ka­ra­man, Er­me­ne­k'­te­ki ma­den oca­ğın­dan ha­ber gel­di…
Oca­ğı ton­lar­ca su bas­mış, 18 iş­çi­miz mah­sur kal­mış­tı…
Bir uğur­suz­luk var­dı bu iş­te ama, kim­di bu uğur­suz?..
Bu öy­le bir uğur­suz­luk­tu ki, ton­lar­ca su­yu tah­li­ye et­mek üze­re İs­tan­bu­l'­dan yo­la çı­ka­rı­lan ve ah­ta­pot de­ni­len güç­lü mo­to­pom­pu ta­şı­yan kam­yon, Er­me­ne­k'­te şa­ram­po­le
yu­var­lan­dı…
Şu uğur­suz­lu­ğa ba­kı­nız!..

* * * *

Öte yan­da, 301 ma­den­ci­mi­zin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği So­ma'da­ki ma­den oca­ğın­da ça­lı­şan iş­çi­ler ma­aş­la­rı­nı ala­ma­dık­la­rı için ey­lem ya­pı­yor­lar, an­cak…
Po­lis­ten da­yak yi­yor­lar­dı!..
So­ma'da dev­let var mıy­dı?..
Var­dı!..
Ama iş­çi­le­re ma­aş­la­rı­nın öden­me­si için de­ğil, iş­çi­le­ri döv­mek için var­dı!..
So­ma­lı iş­çi­ler, da­ha son­ra pro­tes­to için An­ka­ra'ya yü­rü­yü­şe geç­ti­ler yol­da Er­me­nek fa­ci­ası­nı öğ­ren­di­ler…
Cep­le­rin­de pa­ra yok­tu, ama yü­rü­yü­şü ke­sip yar­dım için Er­me­ne­k'­e koş­tu­lar…

* * * *

Uğur­suz­luk ve vic­dan­sız­lık…
Bu iki­si bi­ra­ya gel­di­ğin­de Tür­ki­ye'de­ki emek­çi­nin ka­de­ri­ni be­lir­li­yor­du!..
12'n­ci Tay­yip Er­me­ne­k'­te­ki fa­ci­a ne­de­niy­le AKP Sa­ra­y'­da ve­re­ce­ği re­sep­si­yo­nu ip­tal et­ti­ği­ni açık­la­dı…
Ne ya­zık!..
Ka­çak sa­ray­da boy gös­te­rip “o­nur­lan­dı­rı­la­ca­k” olan­lar bu bü­yük fır­sa­tı ka­çır­mış ol­du­lar!..
Bu da baş­ka bir uğur­suz­luk!..
——­­——­——­——­——­—-
Not: Uğur­su­zun kim ol­du­ğu­nu okur­la­rı­mın tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum.

Peş­mer­ge gös­te­ri­si!..

Ko­ba­ni'de IŞİ­D'e kar­şı sa­vaş­mak üze­re K. Ira­k'­tan ge­len peş­mer­ge­ler, Tür­ki­-
ye'ye bü­yük göv­de gös­te­ri­le­riy­le gir­di, top­rak­la­rı­mız­da sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li PKK pa­çav­ra­la­rı­nın ben­ze­ri bay­rak­la­rı res­mi ola­rak dal­ga­lan­dı…
Ağır si­lah­lar­la ge­çit res­mi ya­par gi­bi ka­ra­yol­la­rı­mız­dan akıp git­ti­ler, PKK kuy­ruk­la­rı­nın se­vinç gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lan­dı­lar…
İyi de, ha­ni bun­la­rın si­lah­la­rı Tür­ki­ye sı­nı­rın­da gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze tes­lim edi­le­cek ve Su­ri­ye sı­nı­rın­da ken­di­le­ri­ne ve­ri­le­cek­ti?..
Öy­le bir şey ol­ma­dı, ağır si­lah­lar peş­mer­ge araç­la­rı­na ta­kı­lıy­dı ve ken­di­le­ri de si­lah­lı ola­rak Tür­ki­ye'ye gir­di­ler, Su­ri­ye sı­nı­rı­na öy­le git­ti­ler…
Yol­ge­çen ha­nı­na dö­nen ve sı­nır­la­rı de­lik de­şik olan Tür­ki­ye, Tay­yi­p'­in “Kür­dis­ta­n” de­di­ği K. Ira­k'­tan ge­len peş­mer­ge­nin göv­de gös­te­ri­si­ni de gör­müş ol­du!..
Da­ha da be­te­ri de olur mu aca­ba?..
Böy­le bir ik­ti­dar var­ken ne­den ol­ma­sın?!.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more