Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

PKK’ya teslim oldular!..

28 Mayıs 2014

Eğer Gü­ney­do­ğu'da ço­cuk­lar da­ğa ka­çı­rı­lıp te­rö­rist ya­pı­la­bi­li­yor­sa, dev­let tes­lim ol­muş de­mek­tir!..
Za­ten, adı­na “Ba­rış ve Kar­deş­lik Pro­je­si­” de­dik­le­ri gi­ri­şim, bir “tes­li­mi­ye­t” projesiydi!..
“Çö­zü­m” de­ğil, çö­zül­me sü­re­ciy­di!..
Tay­yip bu sü­reç baş­la­dı­ğın­da ne de­miş­ti, ha­tır­la­ya­lım:
“PK­K'­lı­lar si­lah­la­rı­nı bı­ra­kıp sı­nır dı­şı­na çe­ki­le­cek­ler. Su­ça ka­rış­ma­mış olan­lar ai­le­le­ri­ne dö­ne­ce­k”
Ara­dan iki yıl geç­ti, böy­le bir şey ol­du mu?..

* * * *

Bol bol şi­şin­me ve ken­di­le­ri­ni dev ay­na­sın­da gö­ren­le­rin ki­bir abi­de­si gi­bi or­ta­lık­ta do­lan­ma­sı!..
Sı­fı­ra sı­fır el­de var sı­fır!..
Bu­na kar­şı­lık öte­ki ta­ra­fa ba­ka­lım:
Köy­le­re Kürt­çe isim­ler ko­nul­ma­ya baş­lan­dı!..
Be­le­di­ye bi­na­la­rı­na Kürt­çe ta­be­la­lar ta­kıl­dı!..
Kürt­çe eği­tim ve­ren okul­lar açıl­dı!..
Mah­ke­me­ler­de Kürt­çe ter­cü­man­lar (!) bu­lun­du­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di!..
Res­mi da­ire­ler­de Kürt­çe bi­len ele­man­lar kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı!..
Kürt­çü par­ti­nin İm­ra­lı'yı zi­ya­ret­gah ha­li­ne ge­tir­me­si yet­me­di, Türk Or­du­su'nun gi­re­me­di­ği te­rör üs­sü Kan­di­l'­i ka­pı kom­şu­su yap­tı­lar!..
Türk as­ke­ri kış­la­sı­na çe­kil­di, mey­dan PKK ve PKK kuy­ruk­la­rı­na kal­dı!..

* * * *

Si­lah­la­rı­nı bı­ra­kıp gi­de­cek­ler­di, öy­le mi?..
Ne si­lah bı­rak­tı­lar, ne de git­ti­ler!..
Üs­tü­ne üst­lük te­rör ör­gü­tü­ne ka­tı­lım­lar ço­ğal­dı!..
Ka­tı­lım­lar yet­me­di, PKK bu de­fa Türk as­ke­ri­ni, Türk po­li­si­ni öl­dür­mek için ço­cuk ka­çır­ma­ya baş­la­dı!..
Pe­ki söy­le­dik­le­ri­nin hep­si fos çı­kan Tay­yip ne ya­pı­yor?..
Sa­de­ce sey­re­di­yor!..
Ver­di­ler, ver­di­ler PKK'­yı do­yu­ra­ma­dı­lar, şim­di de ço­cuk­la­rın da­ğa ka­çı­rıl­ma­sı kar­şı­sın­da aciz kal­dı­lar!..

* * * *

Tay­yip dün­kü grup top­lan­tı­sın­da çocuk ka­çır­ma­la­rı ko­nu­sun­da Kürt­çü par­ti­yi
suç­lu­yor­du!..
Tam ko­me­di!..
Ta­vu­ğu ça­lan til­ki­den ta­vuk­la­ra bek­çi­lik yap­ma­sı­nı is­ti­yor!..
Bı­rak Kürt­çü par­ti­yi de, sen he­sap ver!..
Ço­cuk­la­rı ka­çı­rı­lan an­ne ve ba­ba­lar Di­yar­ba­kır Be­le­di­ye­si önün­de otur­ma ey­le­mi ya­pı­yor­lar!..
Bir an­ne, “Bil­ye­le­ri, to­pa­cı ev­de kal­dı­” di­ye ağ­lı­yor!..
Ne yap­sın bu ai­le­ler?..
Dev­let or­ta­da ol­ma­dı­ğı­na gö­re bir san­da­la bi­nip İm­ra­lı'ya git­sin­ler, ça­re­yi Apo bul­sun!..

* * * *

Tür­ki­ye hiç bu ka­dar aciz bir yö­ne­ti­min eli­ne düş­me­miş­ti!..
“Çö­züm sü­re­ci­” de­di­ler, te­rör ör­gü­tü­nün kar­şı­sın­da çö­zül­dü­ler!..
Öy­le ki, bu ül­ke­nin ço­cuk­la­rı ölü­me gön­de­ril­mek üze­re da­ğa ka­çı­rı­lı­yor, onu bi­le ön­le­ye­mi­yor­lar!..
Son­ra biz, ma­den­ler­de ölüm ol­ma­ma­sı için bu ik­ti­dar­dan ön­lem al­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz!..
Da­ha çok bek­le­riz!..
Da­ha çok ço­cuk ka­çı­rı­lır!..
Va­tan kur­ta­ran Şa­ban­lar­dan biz da­ha çok ma­sal din­le­riz!..

Hız­lı Tren re­za­le­ti!..

Yük­sek tek­no­lo­ji, Yük­sek Hız­lı Tren…
Tay­yip, yer­li oto­mo­bil, yer­li yol­cu uça­ğı is­ti­yor;
Kü­re­sel li­der, dün­ya­yı par­ma­ğı­nın ucun­da oy­na­tı­yor!..
Ye­ni Tür­ki­ye, Bü­yük Tür­ki­ye der­ken…
Aa­aa Hız­lı Tre­nin sin­ya­li­zas­yon kab­lo­la­rı ke­sil­miş!..
Bu ayın or­ta­sın­da se­fe­re baş­la­ya­cak tre­nin İs­tan­bu­l'­a ge­li­şi önü­müz­de­ki ayın so­nu­na kal­mış!..

* * * *

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı'nın ilk açık­la­ma­sı sa­bo­taj!..
Vay ca­nı­na!..
Aca­ba PKK mı, DHKP-C mi, Ge­zi­ci­ler mi, pa­ra­lel ya­pı mı, yok­sa ya­ban­cı ajan­lar mı?..
Pe­ki bu kab­lo­la­ra ulaş­mak bu ka­dar ko­lay mı?..
Bu kab­lo­lar ya tren se­fer­leri baş­la­dık­tan son­ra ke­sil­sey­di, sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­ya­ca­ğı için tren­ler çar­pış­say­dı, yüz­ler­ce ki­şi öl­sey­di?..
Ay­nı ba­kan 48 sa­at son­ra ye­ni açık­la­ma yap­tı, sa­bo­taj de­ğil, kab­lo hır­sız­la­rı­nın işiy­miş!..
İle­ri tek­no­lo­ji, Yük­sek Hız­lı Tren, ama kab­lo­la­rı­nı hır­sız­lar ça­lı­yor!..
Şu mem­le­ke­tin ha­li­ne ba­kı­nız, bu so­rum­suz­la­rın el­le­rin­de dö­kü­lü­yo­ruz, elale­me
re­zil olu­yo­ruz!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more