Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Bela geliyorum diyor!

27 Ekim 2014

Tür­ki­ye'nin en bü­yük ka­ra de­li­ği hiç şüp­he­siz ki sos­yal gü­ven­lik gi­der­le­ri… Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k'­in açık­la­ma­la­rıy­la; Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu yıl­da 77 mil­yar li­ra des­te­ğe ih­ti­yaç du­yu­yor.
Ra­kip­siz bir be­la gi­bi gö­rü­nü­yor de­ğil mi? De­ğil! Bek­le­yin, SGK ka­ra de­li­ği ile ya­rı­şa­bi­le­cek bir mu­si­bet olu­şu­mu­nu ta­mam­la­mak üze­re; Be­le­di­ye borç­la­rı!
Hi­ka­ye­yi bi­li­yor­su­nu­z… Va­li­de­bağ Ko­ru­su'nun bi­ti­şi­ğin­de­ki ye­şil ala­na ca­mi yap­mak is­te­yen Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si'nin ni­ye­ti­ni de­… İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li, AKP Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si'nin Ma­li­ye'ye olan bor­cu kar­şı­lı­ğın­da 4 ca­mi sat­tı­ğı­nı açık­lı­yor.

Borç mu, ala­cak mı?
Tam yap, du­a et, dev­ret mo­de­li­... Bor­cu kar­şı­lı­ğın­da de­vir! Ma­li­ye, ca­mi­le­ri ne ya­pa­cak­sa? Bu işin sar­pa sar­dı­ğı­nı dev­let de bi­li­yor. Hat­ta büt­çe­de gös­te­ril­me­mek için be­le­di­ye borç­la­rı, ala­cak ola­rak kay­de­di­li­yor. O işin de olur ya­nı kal­ma­dı ya, ney­se­…
Ala­cak kay­de­di­len, bu sa­ye­de dü­şük gös­te­ri­len büt­çe açı­ğı­nın 12 mil­yar li­ra­sı ma­hal­li ida­re­le­re ya­ni be­le­di­ye­le­re
ai­t… Hem de ya­pı­lan yüz­ler­ce in­şa­at se­be­biy­le bir ke­re­lik bü­yük ge­lir­le­re ulaş­tık­la­rı hal­de­… O da sa­de­ce bi­ze gös­te­ri­len tab­lo…

Ca­mi­ye ha­ciz ge­lir mi?
Be­le­di­ye­ler de işi ki­ta­bı­na uy­dur­ma pe­şin­de; Da­va­lık borç­lar sa­yıl­mı­yor, borç­lar ek­sik bil­di­ri­li­yor, per­so­ne­le
ma­aş­lar öden­mi­yor, ma­aş borç­la­rı sa­yıl­mı­yo­r…
He­le bir du­run, dı­şa­rı­dan borç­lan­ma ola­na­ğı ge­ti­ril­me­siy­le bir­lik­te ki­min ne­re­ye ne bor­cu var tam bir mu­al­lak! Gö­re­cek­si­niz bu olu­şum kı­sa bir sü­reç­te ül­ke­de cid­di an­lam­da eko­no­mik sar­sın­tı­ya ve ha­ciz­le­re ne­den ola­cak.
Ni­te­kim ar­tık ca­mi­ler bor­cu kar­şı­lı­ğın­da sa­tıl­ma­ya­cak, ha­ciz edi­le­cek! Bor­cu kar­şı­lı­ğın­da ca­mi­yi hac­ze­den, bor­cu­nu ala­bil­mek için sa­ba­ha ka­dar ho­cay­la be­ra­ber du­a eder ar­tık!

Kuş ka­fa­lı man­tı­ğı
Be­le­di­ye­ler­de­ki yol­suz­luk hi­ka­ye­le­ri­nin ar­dı ar­ka­sı da ke­sil­mi­yor. Pe­ki, yol­suz­luk olu­yor da ne olu­yor? Hiç!
Hal­kın yol­suz­lu­ğa ba­kış açı­sı, yol­suz­lu­ğun top­lum ta­ra­fın­dan nor­mal ka­bul edil­di­ği­ni ve hat­ta iç­sel­leş­ti­ri­le­rek des­tek­len­di­ği­ni gös­te­ri­yor.
Kuş ka­fa­lı man­tı­ğıy­la ce­bin­den çık­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek yol­suz­lu­ğa önem ver­mi­yor. Böy­le va­tan­da­şa böy­le be­le­di­ye­ler faz­la bi­le­… Çal­maz­lar­sa ayıp eder­ler!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more