Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Hisse almam, alana da mani olmam!

3 Mayıs 2014

Bor­sa en­dek­si 72.000 ol­du­ğun­da de­dim ki; “Bor­sa­nın bu­ra­dan gi­de­bi­le­ce­ği yer en faz­la yüz­de 10 yu­ka­rı­sı­dır!” Bu he­sa­ba gö­re en­deks 79.200'e ge­li­yor. Fa­iz­ler bu söy­le­mim sı­ra­sın­da yüz­de 11'ler ci­va­rın­day­dı.
Kı­sa­ca be­nim der­dim “bu­ra­dan his­se se­ne­di ala­ca­ğı­nı­za pa­ra­nı­zı gi­dip fai­ze ya­tı­rın da­ha man­tık­lı­” gö­rü­şü­mü an­lat­mak­tı. Ay­nı ka­zanç fa­kat risk yok!
Ben­zer dö­nem­de Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç ise en­dek­sin he­de­fi­ni 90 bin ola­rak be­lir­le­di. Ol­duk­ça sağ­lık­lı bir du­rum… Arınç gö­rü­şü doğ­rul­tu­sun­da his­se ala­cak, ben sa­ta­ca­ğım ki pi­ya­sa olu­şa­cak.

His­se­ler ucuz de­ğil

Sü­reç içe­ri­sin­de bor­sa en­dek­si­nin nis­pe­ten yu­ka­rı doğ­ru bir se­yir iz­le­yip 74 bi­ni geç­ti, be­nim gö­rü­şüm de­ğiş­me­di. Eğer his­se se­ne­di al­ma­ya ni­yet­liy­se­niz iki de­ğil, üç de­fa dü­şü­nün. Aca­ba ne­den?
Kriz za­man­la­rın­da bor­sa ön­ce dü­şer, son­ra­sın­da ge­le­cek bek­len­ti­le­ri hız­la sa­tın alı­nır. Ar­tık sa­tın alı­na­cak bek­len­ti kal­ma­dı­ğın­da bu se­fer olum­suz se­nar­yo­lar­la tek­rar sa­tıl­ma­ya baş­la­nır.
Mart or­ta­sın­da se­çim ön­ce­si baş­la­yan ral­li sa­ye­sin­de ge­ri­de ka­lan Tür­ki­ye'nin ge­ti­ri­le­ri ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­la­rın ge­ti­ri­le­ri­ne eriş­ti. Ar­tık ucuz de­ği­liz.

Or­ta­da hi­ka­ye yok

Da­ha da yu­ka­rı git­me­miz için bi­ze olum­lu hi­ka­ye la­zım. Kı­sa ve or­ta va­de­de öy­le bir se­nar­yo or­ta­lık­ta gö­rün­mü­yor. Ne enf­las­yon ne bü­yü­me bek­len­ti­le­ri ne de kü­re­sel ge­liş­me­ler öy­le bir ışık yak­mı­yor.
Pe­ki, en­deks 79 bin se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne sar­kar mı? An­cak psi­ko­lo­jik se­bep­ler­le sar­ka­bi­lir. Ya­ni bir­den faz­la in­sa­nın bir ki­şi ha­li­ne gel­me­siy­le… Bu du­rum “sü­rü psi­ko­lo­ji­si­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır.
Ya­tı­rım­cı­lar var­dı­r… Sü­rü ile bir­lik­te iyim­ser, sü­rü ile bir­lik­te kö­tüm­ser olur. İki li­ra­lık do­ma­tes için ya­rım sa­at pa­zar­lık ya­pan ki­şi, iki sa­ni­ye içe­ri­sin­de dü­şün­me­den bin­ler­ce, mil­yon­lar­ca li­ra­lık his­se­yi bor­sa­da alır, sa­tar.

Ne­den ala­ca­ğı­nı dü­şün

Sü­rü psi­ko­lo­ji­si­nin en bü­yük düş­ma­nı dü­şün­mek­tir. Dü­şü­nün­ce önü­müz­de­ki gün­le­rin so­run­suz at­la­tı­la­ca­ğı­na ina­nı­yor­sa­nız, şir­ket­le­rin sa­tış­la­rı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı, kar­la­rı­nı yük­sel­te­ce­ği­ni gö­rü­yor­sa­nız, dün­ya eko­no­mi­le­ri­nin olum­lu gö­rü­nü­mü­nü ko­ru­ma­sı­nı bek­li­yor­sa­nız, bu­yu­run his­se alın.
Ben ol­sam bu­ra­dan al­mam, ala­na da ma­ni ol­mam. Ko­nu ile il­gi­li gö­rüş­le­ri­mi za­man za­man @soz­cu­mu­ra­tog­lu Twit­ter ad­re­sim­den ak­ta­rı­yor ola­ca­ğım.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more