Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Lafa değil icraata bakalım

29 Ekim 2014

Ne ka­dar saf­sı­nız! Kı­dem taz­mi­na­tı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ik­ti­da­rın ol­maz­sa ol­ma­zı… Ya­ni el­bet ola­cak! Ola­cak da ne ola­cak? Bir fon ku­ru­la­cak, pa­ra ora­ya ya­ta­cak. İk­ti­da­ra har­ca­ma­sı için ye­ni de­va­sa bir kay­nak da­ha hiz­me­te so­ku­la­cak.
Yi­ne de esas hi­ka­ye o de­ğil! Bu­ra­ya dik­kat; Ba­kan­lık tek­li­fi­ne gö­re, “iş­let­me­nin ge­re­ği­” ve “i­şin ge­re­ği­” ol­ma­sa da asıl iş­ler ta­şe­ro­na ve­ri­le­bi­le­cek.
Ya­pım işi olan asıl iş­le­rin de hiz­met alım söz­leş­me­siy­le iha­le­ye çı­ka­rıl­ma­sı­nın yo­lu açı­lı­yor. İha­le de­yin­ce ora­da bir du­rup dü­şü­ne­cek­sin. Bi­lin ba­ka­lım bu ad­re­se tes­lim iha­le­le­ri kim ka­za­na­cak?

Si­cil çok kö­tü!

Ha­ni “sen­di­ka­lar güç­len­di­ri­li­yo­r” de­ni­li­yor ya, o da ya­lan! Sen­di­ka­la­rı güç­len­dir­mek is­te­yen ik­ti­da­rın se­çim slo­ga­nı ile açık­la­ya­lım du­ru­mu: “Ben la­fa de­ğil ic­ra­ata ba­ka­rım!”
İc­ra­at or­ta­da; 2002 yı­lın­da 3 mil­yo­na yak­la­şan sen­di­ka­lı iş­çi sa­yı­sı 1 mil­yon ci­va­rı­na ge­ri­le­di. OECD ül­ke­le­rin­de yüz­de 20'ye yak­la­şan sen­di­ka­laş­ma ora­nının, res­mi is­ta­tis­tik­le­re gö­re Tür­ki­ye'de yüz­de 9 ol­du­ğu açık­la­nı­yor.
An­cak tüm üc­ret­li­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu oran yüz­de 6 do­la­yı­na ge­ri­li­yor. Ya­ni Tür­ki­ye'de her 16 ça­lı­şan­dan sa­de­ce bi­ri sen­di­ka­lı.

Ya­pı­lan­lar or­ta­da

2002'de 358 bin olan ta­şe­ron iş­çi sa­yı­sı bu­gün 1.7 mil­yo­na ulaş­mış du­rum­da. Ta­şe­ron sis­te­mi; gü­ven­ce­siz, ku­ral­sız ça­lış­ma­nın, iş ci­na­yet­le­ri­nin, sen­di­ka­sız­laş­tır­ma­nın, ya­sa­la­rı ve hak­la­rı yok say­ma­nın giz­li öz­ne­si­dir.
AK­P'­nin tek­rar gün­de­me oturt­tu­ğu ye­ni “İs­tih­dam Stra­te­ji­si­”; Es­nek ça­lı­şan­la­rın ora­nı­nı yüz­de 3.6'dan yüz­de 18.8'e yük­selt­mek is­ti­yor.
Es­nek ça­lış­ma ör­güt­süz­lük, ta­şe­ron­laş­ma, kı­dem ve yıl­lık iz­nin ol­ma­ma­sı, dü­şük üc­re­te ra­zı ol­mak an­la­mı­nı ta­şı­yor.

Bir taş­la kuş sü­rü­sü

Bu­na gö­re Özel İs­tih­dam Bü­ro­la­rı ku­ru­la­rak iş­çi­ler ge­çi­ci ola­rak ki­ra­ya ve­ri­le­cek. Bu da sen­di­ka­la­rın, top­lu söz­leş­me­le­rin ol­ma­ma­sı, kı­dem taz­mi­na­tı­nın or­ta­dan kalk­ma­sı ve üc­ret­le­rin de as­ga­ri­ye in­me­si ade­ta ya­sal­la­şa­cak.
Her ne ka­dar süs­le­nip püs­le­nip su­nul­sa da, bu mo­de­lin va­ra­ca­ğı yer ta­şe­ron­laş­ma ola­cak. Yan­da­şa iha­le çı­ka­cak, pa­ra­lar bel­li ad­res­le­re aka­cak. Tıp­kı İş­siz­lik Si­gor­ta­sı gi­bi dev­le­tin eli­ne iç borç­lan­ma için kul­la­na­bi­le­ce­ği ye­ni bir kay­nak ya­ra­tı­la­cak.
Bir taş­la kuş sü­rü­sü vu­ru­la­cak. Da­ha ne ol­sun?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more