Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

“Sen dalga mı geçiyorsun?”

28 Mayıs 2014

Baş­ba­kan Er­do­ğan hak­lı ola­rak Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı'na öy­le­si­ne yük­len­di ki, nor­mal şart­lar­da bu işin so­nu is­ti­fa ol­ma­lıy­dı.
Her ne ka­dar ba­ğım­sız di­ye de ad­lan­dı­rıl­sa, so­nuç­ta ül­ke­yi yö­ne­ten İk­ti­da­rın gü­ve­ni­ni kay­bet­miş bir Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı o kol­tuk­ta otu­ra­maz. Otur­ma­ma­lı­dır da!
Baş­ba­kan, Mer­kez Ban­ka­sı'na “Sen dal­ga mı ge­çi­yor­sun? Yük­sel­tir­ken beş pu­an bir­den yük­sel­ti­yor­sun, şim­di ya­rım pu­an in­di­ri­yor­su­n” der­ken ben­ce çok hak­lı…

Kay­bo­lan gü­ven

Ma­dem ba­ğım­sız, ma­dem ka­rar­la­rı tek ba­şı­na alı­yor, fa­iz­le­ri yük­sel­tir­ken bü­yük ha­ta­lar yap­tı­lar. Ge­çen yı­lın yaz ay­la­rın­da baş­la­ma­sı ge­re­ken ya­rım­şar pu­an­lık fa­iz ar­tış­la­rı, Mer­kez Ban­ka­sı'nın ön­gö­rü­süz­lü­ğü yü­zün­den hep er­te­len­di, dur­du.
Baş­kan öy­le­si­ne bir ön­gö­rü­süz­lük ör­ne­ği gös­ter­di ki, dal­ga­lı kur sis­te­mi uy­gu­la­nan bir eko­no­mi­de, dal­ga­la­rı aşa­rak he­def ver­di. “Do­lar ku­ru yıl­ so­nun­da 1.92 ola­ca­k” de­mek gi­bi ölüm­cül bir ha­ta da yap­tı!
Eğer bir Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı ko­nu­şur­ken, pi­ya­sa­lar onun yol gös­ter­me­si­nin tam ter­si­ni ya­pı­yor­sa bel­li ki ar­tık gü­ve­ni­lir­li­ği­ni kay­bet­miş­tir.

Ba­ğım­sız­lık oyu­nu

Ni­te­kim do­lar kop­tu git­ti, fren­le­mek için 5 pu­an bir­den fa­iz ar­tı­rı­mı ya­pıl­dı. Sa­de­ce bu ham­le bi­le Mer­kez Ban­ka­sı kur­may­la­rı­nın ta­ma­mı­nın is­ti­fa­la­rı­nı ge­rek­ti­rir.
Ge­nel ka­nı ola­rak si­ya­si bas­kı yü­zün­den fa­iz­le­ri ufak ufak ar­tı­ra­ma­yıp, iş­ler kı­zı­şın­ca top­tan 5 pu­an bir­den ar­tır­dıy­san şim­di ne­den ba­ğım­sız­cı­lık oy­nu­yor­sun?
Yok, eğer ba­ğım­sız­san, bü­tün im­kan­lar elin­dey­di… İs­ter fa­iz­le­ri yük­selt, is­ter elin­de­ki 135 mil­yar do­la­r re­zer­vi kul­la­n… Ban­ka­la­ra bir emir ver el­le­rin­de tut­tuk­la­rı dö­viz için sa­na re­zerv pa­ra ya­tır­sın­la­r… Pi­ya­sa­yı sı­kış­tı­r… Ne is­ter­sen onu ya­p… İs­ter­sen dört bir ya­nı bay­rak­lar­la do­na­t… Ne­den ba­şa­rı­sız ol­dun?
Dik dur dü­şür­me!
Pe­ki, şim­di ne ya­pı­yor­sun? Kuş yem­ler gi­bi ya­rım pu­an­lık fa­iz in­di­ri­mi ile sus pa­yı mı ve­ri­yor­sun? Eğer fa­iz­le­rin dü­şü­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yor­san ki ben dü­şü­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum, dik dur hiç dü­şür­me!
Dev bo­yut­lar­da­ki ca­ri açı­ğı­mı­zı sa­de­ce sı­cak pa­ray­la fi­nan­se et­ti­ği­mi­zi dü­şü­nür­sek ve enf­las­yon da he­def­le­rin çok üze­rin­de sey­re­di­yor­sa fa­iz­le­ri aşa­ğı çek­mek ta­ma­mıy­la iş­gü­zar­lık…
De­mem o ki, Baş­ba­kan; “Sen dal­ga mı ge­çi­yor­sun?” de­mek­te di­bi­ne ka­dar hak­lı…
Ta­ri­him­de ilk de­fa bir ya­zım­da tam üç ke­re “Baş­ba­kan hak­lı­” (bu dört) de­dim. Ben de şaş­kı­nı­m… twit­ter @soz­cu­mu­ra­tog­lu ad­re­sim­de her­ke­se hak­kı­nı tes­lim edi­yo­rum. Bek­le­rim.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more