Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Söyleyecek bir şeyim var!

28 Ekim 2014

Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ni teh­li­ke­ye dü­şü­ren en çir­kin ola­yı­dır, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nin ade­ta ip­len­me­me­si…
İki isim… Bi­ri es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r'­in oğ­lu Ba­rış Gü­ler; “Söy­le­ye­cek bir şe­yim yo­k” di­ye­bi­li­yor.
Di­ğe­ri Zar­rab… Ko­mis­yo­na “Has­ta­ne­den gel­dim, ifa­de ver­me­ye­ce­ği­m” di­ye kes­ti­rip atı­yor. İki­si de Mec­li­s'­e ifa­de ver­me­ye da­hi te­nez­zül et­mi­yor­lar.
Kuv­vet­le muh­te­mel bu ce­vap­la­rın ka­nu­ni alt­ya­pı­la­rı ha­zır­dır. Di­ğer­le­ri de ay­nı ce­vap­la­rı ve­re­cek­ler­dir. So­run çık­ma­ya­cak­tır.

Uy­ku­suz her ge­ce

İyi de bu in­san­lar ge­ce­le­ri na­sıl uyu­ya­bi­li­yor­lar? Ben si­ze söy­le­ye­yim: Mı­şıl mı­şıl, be­bek gi­bi… Uyu­ya­ma­yan­lar on­lar de­ğil çün­kü…
Kim bu uy­ku­su ka­çan­lar? Eko­no­mik ska­la­da en dip­te olan­lar.
Bu ül­ke­de aç ya­ta­ğa gi­ren­ler, se­fa­let çe­ken­ler, sos­yal yar­dım­la ya­şa­ma­ya ça­lı­şan­lar. Sa­bah kaç zey­tin ye­di­ği­nin he­sa­bı­nı ya­pan­lar. Yak­la­şık 6.5 mil­yon ki­şi…
Gün­lük 8 li­ra ile ge­çin­me­ye ça­lı­şıp ya­rın ne ola­ca­ğı­nı bil­me­yen­ler de var. Tam 2 mil­yon 800 bin ki­şi…
On­lar­dan bir gı­dım da­ha iyi du­rum­da olan­lar bel­ki şük­re­di­yor­lar ama çok yok­sul­lar; Sa­yı­la­rı 10 mil­yon! Hep­si­ni top­la ül­ke­nin dört­te bi­ri… Her dört ki­şi­den bi­ri!

Kay­bet­me kor­ku­la­rı yok!

Araş­tır­ma­lar or­ta­ya koy­muş; Ba­ba­sı eği­tim­siz bir iş­çi olan ço­cu­ğun, eği­tim­siz bir iş­çi ol­ma ola­sı­lı­ğı yüz­de 90 ci­va­rın­da…
Bu in­san­lar ken­di­le­ri­ne, he­pi­mi­ze ya­pı­lan­la­rı gör­mü­yor mu sa­nı­yor­su­nuz? Bu şı­ma­rık­lık­tan, bu piş­kin­lik­ten ha­ber­le­ri ol­mu­yor mu siz­ce? On­la­rın vic­dan­la­rı ka­na­mı­yor mu? Lanet oku­mu­yor­lar mı? On­la­rın da mı “söy­le­ye­cek bir şe­yi yok?”
Teh­li­ke iş­te tam bu­ra­da… Kay­be­de­cek ne­le­ri var ki?

Aç ve öf­ke­li

Pe­ki, ne ola­cak? On­la­ra umut ve­ri­le­cek. Gü­le­r'­le­ri, Çağ­la­ya­n'­la­rı, Zar­ra­b'­la­rı ya­ra­tan sis­te­min kar­şı­sın­da ol­ma­la­rı an­la­tı­la­cak. İlk de­fa bi­ri­le­ri­nin on­la­ra ih­ti­yaç duy­duk­la­rı his­set­ti­ri­le­cek.
Aç, mut­suz, öf­ke­li ve fa­kir in­san­lar pro­vo­ke edil­me­ye ha­zır umut­suz kit­le­le­ri oluş­tu­ra­cak. Pro­vo­ke edi­le­cek­ler.
İş­te, ge­le­cek yıl­lar­da da­ğa çı­ka­cak, so­kak­lar­da dük­kan yağ­ma­la­ya­cak, oto­büs­te­ki genç kız­la­rı mo­lo­tof bom­ba­sıy­la ya­ka­cak olan­lar böy­le ya­ra­tı­la­cak. Te­rö­re, maf­ya­ya, adam öl­dür­me­ye ele­man­lar böy­le ka­zan­dı­rı­la­cak.
O sa­at­ten son­ra “söy­le­ne­cek bir şe­y” kal­ma­ya­cak.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more