Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Tasarruf tedbirleri!

24 Ekim 2014

Bun­dan bir­kaç yıl ön­ce ça­lış­tı­ğım ban­ka­da­ki çay­cı­la­rın işi­ne bir ge­ce­de son ve­ril­miş­ti. Se­bep; Ta­sar­ruf ted­bir­le­riy­di…
Yüz­ler­ce şu­be dü­şü­nün… Şu­be­ler bir an­da su­dan çık­mış ba­lı­ğa dön­müş­tü. Çay­cı de­di­ğin sa­de­ce çay yap­mı­yor­du ki! Bü­tün şu­be­nin te­miz­li­ği­ne ba­kı­yor, dü­ze­ni sağ­lı­yor­du. Ge­len müş­te­ri­ye ik­ram işi ça­lı­şan­la­ra hat­ta şu­be mü­dür­le­ri­ne kal­mış­tı.
Kı­sı­lan çay­cı gi­de­ri­nin, mis­liy­le iş kay­bı ola­rak dön­me­si ka­çı­nıl­maz­dı. Ta­kip eden ay­lar­da bü­yük şu­be­le­rin bas­kı­sı ve ta­lep­le­riy­le çay­cı­la­rın bü­yük kıs­mı gö­rev­le­ri­ne dön­dü­ler.
Kos­ko­ca ban­ka­nın ta­sar­ru­fu çay­cı­ya kal­dıy­sa so­ru­nu yö­ne­tim­de ara­ya­cak­sın. On­lar­ca işe ya­ra­maz pro­je­ye mil­yon­lar ya­tı­rıp ra­fa kal­dır­dık­tan son­ra dö­nüp de ar­tık çay­cı­ya bak­ma­ya­cak­sın.

Lük­sün ad­re­si yan­daş

Ben­zer ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­ni Ma­li­ye Ba­ka­nı'nın büt­çe açık­la­ma­la­rın­da da var. Ta­sar­ruf iyi­dir gü­zel­dir ama gü­zel kar­de­şim ön­ce şu har­ca­ma­la­rı­nı­za bir bak­sa­nı­za! 2015 yı­lı büt­çe ra­kam­la­rı­nı ve 9 ay­lık büt­çe ger­çek­leş­me­le­ri­ni açık­lar­ken, ka­mu­nun lüks yer­ler­den çe­ki­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ka­mu­nun lüks yer­ler­de ne işi var za­ten? Son­ra­sın­da de­vam et­ti; “Ka­mu kam­püs­le­ri da­ha mü­te­va­zı yer­le­re ya­pı­la­cak!”
Bu­nun an­la­mı açık; Ka­mu­nun de­ğer­le­nen ara­zi­le­rin­de in­şa­at­lar baş­la­tı­la­cak, AV­M'­ler, re­zi­dans­lar di­ki­le­cek bu ara­da iha­le­ler dü­zen­le­nip yan­daş mü­te­ah­hit­le­re de ye­ni kam­püs­ler yap­tı­rı­la­cak.

Do­kuz ku­ruş

Ma­dem ta­sar­ruf di­yo­ruz, Dün­ya'nın yö­ne­til­di­ği Be­yaz Sa­ray, yüz­me ha­vu­zun­dan bah­çe­si­ne Ak Sa­ray de­ni­len gör­gü­süz­lü­ğün al­tı­da bi­ri bü­yük­lü­ğün­de! Gör­gü­süz­lü­ğe har­ca­nan pa­ra ör­tü­lü öde­nek ha­ri­ci 700 mil­yo­nu bul­muş.
Bit­ti mi? Bit­me­di! Bil­di­ği­niz uçak fi­lo­su yet­me­miş ola­cak ki, Cum­hur­baş­ka­nı'na ye­ni uçak alın­dı mı? Alın­dı… Ve­ri­len so­ru öner­ge­si­ne gö­re ma­li­ye­ti 215 mil­yon do­lar ci­va­rın­da… Uçak, ev­la­di­ye­lik ya­tı­rım mı ki ta­sar­ruf ted­bir­le­rin­den et­ki­len­mi­yor?
Pe­ki, 2015 yı­lı için ta­sar­ruf ne­re­de der­se­niz; Dev­let me­mur­la­rı­nın sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma me­sa­i üc­re­ti, ye­ni yıl­da sa­de­ce “9 ku­ru­ş” ar­tış­la 1 li­ra 63 ku­ru­şa yük­se­le­cek. Yüz yıl bi­rik­tir­se­niz ço­cu­ğun kum­ba­ra­sı dol­maz, öy­le­si­ne ya­ni… Hay­rı­nı gö­rün!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more