Reklamsız Sözcü

Bu maaşla, bu ücretle huzur olur mu?

13 Mayıs 2014

Geç­ti­ği­miz ay, ya­ni ni­san ayın­da fi­yat­lar yüz­de 1.3 art­tı ve 12 ay­lık ar­tış da yüz­de 9,4 ol­du. Bu ayın, ya­ni ma­yıs ayı­nın so­nun­da yüz­de 1'i bı­ra­kın, yüz­de 0.7 art­sa fi­yat­lar, 12 ay­lık enf­las­yon yüz­de 10'a, ya­ni çift ha­ne­ye çık­mış ola­cak. Her yıl yüz­de 5 enf­las­yon he­de­fin­den söz eden, iş­çi­ye, me­mu­ra,emek­li­ye zam söz ko­nu­su ol­du­ğun­da bu he­de­fi da­ya­tan ik­ti­dar, ma­yıs so­nun­da yüz­de 6 enf­las­yo­nu 5 ay­da ya­şat­mış ola­cak.

Üc­ret kaç?..

Fi­yat­lar­da­ki aman­sız tır­ma­nı­şa kar­şı­lık iş­çi­nin, me­mu­run, emek­li­nin ay­lık ge­lir­le­ri hiç iç açı­cı de­ğil. Tür­ki­ye'de eli ek­mek tu­tan,ya­ni is­tih­dam­da olan in­san sa­yı­sı 25 mil­yon. Bun­la­rın
16.3 mil­yo­nu, ya­ni ne­re­dey­se üç­te iki­si üc­ret­li, ya­ni iş­çi-me­mur. Me­mur­lar, 2,5 mil­yon do­la­yın­da. İş­çi­ler 14 mil­yo­na yak­la­şı­yor. Tah­min edi­le­ce­ği gi­bi, bu nü­fu­sun için­de de en yay­gın ola­nı “as­ga­ri üc­ret­li­”.
Ne ge­çi­yor as­ga­ri üc­ret­li­nin eli­ne? Ha­len 846 TL net. Yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da yüz­de 5 ar­ta­cak bu pa­ra ve 891 TL ola­cak. Yıl­lık or­ta­la­ma 868 TL edi­yor. Bun­ca­cık as­ga­ri üc­ret, hü­kü­me­tin ay­lık 500 TL ver­gi ve prim ke­sin­ti­sin­den ge­ri­ye ka­la­nı. Dev­le­te ya­pı­lan ke­sin­ti­ler­le bir­lik­te bir as­ga­ri üc­re­tin ma­li­ye­ti bin 390 TL ola­cak Ha­zi­ra­n'­dan iti­ba­ren. Bu 500 TL'­lik ver­gi ve SGK pri­mi ken­di ve iş­çi adı­na dev­le­te ver­me­mek için en az 3 mil­yon iş­çi­yi ka­çak ça­lış­tı­ran in­saf­sız iş­ve­ren­ler var mem­le­ket­te…

Di­ğer üc­ret­ler…

As­ga­ri üc­ret, di­ğer üc­ret ve ma­aş­la­rı, emek­li ma­aş­la­rı­nı da be­lir­le­me­de ana gös­ter­ge. 2014'te or­ta­la­ma ne­ti 868 TL olan as­ga­ri üc­ret, ba­zı sek­tör­ler­de bi­raz yük­se­li­yor. Ör­ne­ğin in­şa­at, tu­rizm gi­bi va­sıf­lı emek kul­la­nı­mı­nın dü­şük ol­du­ğu sek­tör­ler­de or­ta­la­ma üc­ret­ler, as­ga­ri üc­re­tin en faz­la yüz­de 25'i üze­rin­de sey­re­di­yor ve 2014 için bin 100 TL'­yi an­cak bu­lu­yor.
İma­lat sa­na­yin­de üc­ret or­ta­la­ma­sı ay­lık bin 500 TL ola­rak tah­min edi­li­yor. Bu, ba­zı iş­kol­la­rın­da bi­raz da­ha yük­sek. Or­ta­la­ma ay­lık ma­aş ya da üc­ret­ler fi­nans, bil­gi iş­lem, ile­ti­şim, ener­ji gi­bi sek­tör­ler­de ise or­ta­la­ma ima­lat sa­na­yi üc­re­ti­nin iki ka­tı­na ka­dar çı­ka­bi­li­yor. Ka­yıt­lı üc­ret­li­nin sa­de­ce yüz­de 9'u sen­di­ka­lı. Sen­di­ka­lı­lar ay­da or­ta­la­ma 2 bin 500 TL ka­za­nı­yor. Keş­ke her­kes sen­di­ka­lı ol­sa, bu pa­ra­yı ka­zan­sa…
Ka­mu­da…
Ça­lı­şan­la­rın ge­lir­le­ri, ka­mu­da, öze­le gö­re da­ha yük­sek sey­re­di­yor. 16.3 mil­yon üc­ret­li nü­fus­ta 2,5 mil­yon me­mu­run ya­nı sı­ra 500 bin ka­mu iş­çi­si var. Ka­mu ça­lı­şan­la­rı­nın sa­yı­sı 3 mil­yon do­la­yın­da ol­sa da ay­lık ge­lir­le­ri özel sek­tör­den bi­raz yük­sek. Ör­ne­ğin as­ga­ri üc­ret 868 TL iken en dü­şük me­mur maa­şı 1.723 TL. An­cak, me­mur ola­bil­mek için bel­li bir dip­lo­ma­ya sa­hip ol­mak ge­re­ki­yor. As­ga­ri üc­ret ile as­ga­ri ma­aş far­kı da bu­ra­dan ile­ri ge­li­yor.
Özel­leş­tir­me­ler son­ra­sı sa­yı­la­rı iyi­ce aza­lan ka­mu iş­çi­le­ri, yi­ne de en yük­sek üc­re­ti alan ke­sim gi­bi gö­rü­nü­yor ve Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı, or­ta­la­ma ka­mu iş­çi­si­nin ay­da 2 bin 800 TL'­ye ya­kın ma­aş al­dı­ğı­nı bil­di­ri­yor. Ay­nı kay­na­ğa gö­re or­ta­la­ma me­mur da ay­da 2 bin 200 TL'­ye ya­kın ma­aş alı­yor.

Emek­li maa­şı…
Sa­yı­la­rı 10 mil­yo­nu bu­lan ve 6 mil­yon ile en ka­la­ba­lık olan­la­rı­nı iş­çi emek­li­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu ke­sim­de, or­ta­la­ma iş­çi emek­li­si ay­da 1.003 TL ma­aş alı­yor. Bu­na kar­şı­lık 2 mil­yon do­la­yın­da­ki me­mur emek­li­si­nin or­ta­la­ma maa­şı 1.530 TL'­ye ya­kın. Fark, SGK'­ya öden­miş prim gün sa­yı­sı ve mik­tar­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Sa­yı­la­rı 2 mil­yo­nu bu­lan es­naf emek­li­le­ri (es­ki Bağ­Kur) bi­le iş­çi emek­li­le­ri­nin kü­çük de ol­sa üs­tün­de emek­li maa­şı alı­yor­lar.
SGK'­nın eli­ne ba­kan özür­lü­le­re öde­nen ay­lık ay­da 404 TL'­yi bul­maz­ken 65 yaş üs­tü muh­taç­la­ra ay­da öde­nen pa­ra da 135 TL'­den iba­ret.
Ül­ke­de 3 mil­yo­na ya­kın res­mi iş­siz, bir o ka­dar da “sa­yıl­ma­yan iş­si­z” var. Bu yak­la­şık 5- 6 mil­yon ça­lı­şa­bi­le­cek nü­fu­sun hiç ge­li­ri­nin ol­ma­ma­sı de­mek. Yi­ne ül­ke­de TÜ­İK'­in be­lir­le­me­le­ri­ne gö­re, 11 mil­yon do­la­yın­da ev ka­dı­nı var. Bun­la­rın da hiç ge­li­ri yok. Bu, en az 17 mil­yon iş­gü­cü ola­bi­le­cek nü­fu­sun iş­gü­cü dı­şın­da ve “sı­fı­r” ge­li­ri­nin ol­ma­sı de­mek. 15 ya­şın üs­tün­de olan öğ­ren­ci, ba­kı­ma muh­taç vb. “iş­gü­cü dı­şı­” ge­lir­siz bir nü­fus da­ha var. Edi­yor 20 kü­sur mil­yon. Ya­ni, 25 mil­yon ki­şi ça­lı­şıp, 10 mil­yon emek­li maa­şı alıp ka­lan 40 mil­yo­nu ge­çin­di­ri­yor, ki bun­la­rın ço­ğu ge­lir­siz ye­tiş­kin…
İn­saf­sız, acı­ma­sız, hu­zur bo­zu­cu, has­ta­lık üre­ti­ci bir tab­lo ve bu tab­lo dü­zel­til­me­den iyi­le­şe­me­yiz…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more