Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Kimin çocukları kaçırılıyor!..

27 Mayıs 2014

Gü­ney­do­ğu'da et­ki­li iki ör­güt var. Bi­ri PKK, di­ğe­ri ise Hiz­bul­lah… İki­si­nin de bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu bi­li­nen si­ya­si par­ti­si var. PKK'­nın par­ti­si BDP, Hiz­bul­la­h'­ın par­ti­si ise HÜ­DA Par­ti­si. Geç­miş­te PKK-Hiz­bul­lah ara­sın­da ya­şa­nan kan­lı ça­tış­ma­lar, son dö­nem­ler­de da­ğa ka­çı­rı­lan­la­rın ba­zı­la­rı da Hiz­bul­lah yan­lı­la­rı­nın ço­cuk­la­rı ol­ma­sı ne­de­niy­le ye­ni­den alev­le­ne­cek gi­bi gö­zü­kü­yor.
PKK, dev­let­le an­laş­ma­nın ra­hat­lı­ğıy­la köy­le­re bas­kın ya­pı­yor, ço­cuk­la­rı ka­çı­rı­yor. Ka­ra­yol­la­rın­da gün­düz kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor. Şan­ti­ye­le­ri ba­sı­yor, araç­la­rı ya­kı­yor, ça­lı­şan­la­rı ka­çı­rı­yor, ha­raç alı­yor. Dev­let, ka­ra­kol yap­mak için ne­re­dey­se PKK'­dan izin al­mak zo­run­da… “Kur­ta­rıl­mış böl­ge­” oluş­tur­du­ğu iz­le­ni­mi ya­ra­tı­yor.

Ai­le­ler yal­nız de­ğil

Ço­cuk­la­rı­nın PKK ta­ra­fın­dan zor­la ka­çı­rıl­dı­ğı­nı öne sü­ren 9 ai­le Di­yar­ba­kır Be­le­di­ye­si önün­de ey­lem ya­pı­yor, on­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Meh­met Si­nan Bö­çü­m'­ün ai­le­sin­den son­ra Hi­za­n'­da bir ço­cu­ğun ai­le­si da­ha kay­ma­kam­lık önün­de otur­ma ey­le­mi baş­lat­tı. Bir­kaç gün­dür Di­yar­ba­kı­r'­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si önün­de Ali Ka­ra­şin, Ha­li­me Gün­düz, Fı­rat Ay­dın Eren ve Ha­tip Te­me­l'­in ai­le­le­ri­nin otur­ma ey­le­mi baş­la­mış du­rum­da… Bu ey­le­me yö­re­de des­tek ve­ren­le­rin se­si cı­lız çık­sa da, ai­le­le­re yal­nız ol­ma­dık­la­rı me­sa­jı ve­ri­li­yor.
Te­rör ör­gü­tü, bı­ra­kın si­lah­sız­lan­ma­yı, si­lah­lı ka­na­dı­nı güç­len­dir­mek için her yo­la baş­vu­ru­yor. Bu­gün si­lah­lı güç­le­ri­nin sa­yı­sı­nı, iki ka­tı­na çı­kar­dı. PKK'­nın da­ğa gö­tür­dü­ğü ya da ka­çır­dı­ğı ço­cuk­la­rın so­ru­nu ye­ni bir du­rum de­ğil. Es­ki­den be­ri baş­vur­du­ğu bir yön­tem­di. O dö­nem ör­gü­tün kaçırdıklarına kar­şı pek tep­ki­ ol­mu­yor­du. İlk kez, Meh­met Si­nan Bö­çü­m'­ün ai­le­si­nin ço­cuk­la­rı­nın ge­ti­ril­me­si için otur­ma ey­le­mi baş­lat­ma­sı ve bun­dan so­nuç al­ma­sı ço­cuk­la­rı ka­çı­rı­lan ai­le­le­ri yü­rek­len­dir­di.

So­rum­lu­su hü­kü­met­tir

Bu ey­le­me ya­sa­dı­şı ör­güt­ler­den, on­la­rın uzan­tı­sı olan par­ti­den, iliş­ki­si olan si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rından da des­tek geliyor. On­lar, ya­şa­nan­la­rı şöy­le ak­ta­rı­yor:
“Ço­ğu 15 yaş sı­nı­rı­nın al­tın­da­ki ço­cuk­lar HDP yet­ki­li­le­ri­nin söy­le­di­ği gi­bi ken­di ira­de­le­riy­le da­ğa git­me­di­ler. Teh­dit, bas­kı so­nu­cu ka­çı­rıl­dı­lar. Ay­rı­ca ço­cuk­la­rın yaş­la­rı ya­sal ola­rak göz önü­ne alı­nır­sa, on­la­rın ira­de­si­nin ge­çer­li ol­ma­sı da söz ko­nu­su de­ğil. Bu an­ne­le­rin ey­le­mi, ol­duk­ça me­de­ni, hu­ku­ki, si­vil, de­mok­rat bir ey­lem­dir. Bu ey­lem ay­nı za­man­da si­vil ita­at­siz bir ey­lem­dir. Sü­rek­li si­vil ita­at­siz­lik­ten bah­se­den­ler için de bir ders­tir. Hak­lı­dır­lar. Kürt­le­rin, hem dev­le­te ve hem de PKK'­nın dik­ta­tör­lü­ğü­ne kar­şı de­mok­ra­tik kül­tür ve dav­ra­nış bi­çi­mi için­de mu­ha­le­fet et­me hak­la­rı var­dır.”
Böl­ge­de, ço­cuk­la­rı­nın da­ğa çı­ka­rıl­ma­sın­dan bi­rin­ci de­re­ce­de ik­ti­dar so­rum­lu­dur. PKK'­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan, ço­cuk­la­rın Kan­di­l'­de eği­ti­me alı­na­ca­ğı­nı söy­le­me­miş miy­di? Kürt kö­ken­li ay­dın­la­rın de­di­ği gi­bi “O­to­ri­ter, to­ta­li­ter, te­ok­ra­tik, oli­gar­şik dev­let­ler, yö­ne­tim­ler, re­jim­ler ve ör­güt­ler için in­san­la­rın de­ğe­ri yok­tur. Bü­tün in­san­lar, ulus­lar, as­ker ka­bul edi­lir. Bu ne­den­le, her­ke­si, her yaş­ta in­sa­nı as­ke­re al­mak ve as­ker yap­mak on­lar için do­ğal­dır. PKK da bu ör­güt­ler­den bi­ri­dir. PKK, ken­di dik­ta­tör­lü­ğü, ege­men­li­ği, oto­ri­ter ya­pı­sı için bü­tün Kürt­le­ri as­ke­ri ka­bul edi­yor. Bu ne­den­le, sı­nır ve hu­kuk ta­nı­maz­lık­la ço­cuk­la­rı da­ğa çı­ka­rı­yor.”

Kı­zı­nı da­ğa gön­der

Kar­de­şi ka­çı­rı­lan Se­vim Uça­kay, BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­a “Ken­di ço­cu­ğun ne­re­de? Di­zi­nin di­bin­de. Si­zin ço­cuk­la­rı­nız Ame­ri­ka'da eği­tim­de. Be­nim kız kar­de­şim ise dağ ba­şın­da. Ge­lip der­di­me der­man ol­sun­lar. ‘Kı­zım ne der­din va­r' di­ye sor­sun­lar. Kız kar­de­şi­mi ba­na ge­tir­sin­le­r” di­ye ses­le­ni­yor.
Ço­cuk­la­rın da­ğa gö­tü­rül­me­sin­den ala­bil­di­ği­ne mem­nun olan­lar da var. HDP'­li bir ka­dın mil­let­ve­ki­li­nin ço­cuk­la­rı ka­çı­rı­lan ai­le­le­re “Gu­rur du­yun ço­cuk­la­rı­nız da­ğa çı­kı­yo­r” de­di­ği ko­nu­şu­lu­yor. Ama o mil­let­ve­ki­li ger­çek­ten ço­cuk­la­rın da­ğa gö­tü­rül­me­sin­den gu­rur du­yu­yor­sa, kı­zı­nı da­ğa gön­der­me­li. An­ne­le­rin göz­ya­şı­nı, fer­yat­la­rı­nı he­nüz BDP ve HDP yet­ki­li­le­ri an­la­mış de­ğil.
PKK'­nın böl­ge­de­ki ale­ni bas­kı­cı ey­lem­le­ri ve to­ta­li­ter bir tu­tum ser­gi­ler ol­ma­sı kar­şı­sın­da PKK dı­şın­da­ki Kürt ör­güt­le­ri bi­le ses­le­ri­ni çı­ka­rır­ken, özel­lik­le ik­ti­da­rın, si­ya­si par­ti­le­rin, in­san hak­la­rı ör­güt­le­ri­nin, ka­dın ör­güt­le­ri­nin de­rin ses­siz­li­ği ise hay­li dik­kat çe­ki­ci…

Çö­züm sü­re­ci bu ol­ma­lı

Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri za­man za­man “çö­züm sü­re­ci­”n­den söz edi­yor. İna­nın, bu çö­zü­mün ne ol­du­ğu­nu ken­di­le­ri de bil­mi­yor. Te­rör ör­gü­tü PKK, bu sü­reç­ten ala­bil­di­ği­ne ya­rar­la­nı­yor. Böl­ge ta­ma­men te­rör ör­gü­tü­ne terk edil­miş gi­bi bir ha­va var.
Ba­tı il­le­ri­miz­de bir ço­cuk kay­bol­du­ğun­da hak­lı ola­rak or­ta­lık aya­ğa kal­kı­yor. Gü­ney­do­ğu'da ço­cuk­la­rın ka­çı­rıl­ma­sı sı­ra­dan bir olay­mış gi­bi kim­se­nin al­dır­dı­ğı yok. Hü­kü­met, olup bi­ten­le­re “çö­züm sü­re­ci­” de­yip se­yir­ci ka­lı­yor. Eğer “çö­züm sü­re­ci­” di­yor­sa­nız bir an ön­ce o ço­cuk­la­rın ser­best bı­ra­kı­lıp ai­le­le­ri­ne ve okul­la­rı­na dön­me­le­ri sağ­lan­ma­lı…

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more