Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Skandal atama Skandal Yusuf

23 Mayıs 2014

Bü­rok­ra­si­de ol­ma­dık iş­ler olu­yor. Ya­sa, yö­net­me­lik din­le­yen yok. Has­ta­ne­ler­de dok­tor, So­ma'da ma­den­ci­ler dö­vü­lü­yor. Po­li­sin gaz bom­ba­sı, TO­MA'nın su­yu hal­kın üze­rin­den ek­sik edil­mi­yor. Ül­ke gi­de­rek bir “Po­lis Dev­le­ti­”ne dö­nü­şü­yor. Top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pan­la­rı ya “va­tan ha­ini­” ola­rak gö­rü­lüyor.
Ga­ze­te­ci­le­rin iş­le­rin­den atıl­ma­sı­na AKP hü­kü­me­tiy­le ta­nık ol­duk. Baş­ba­kan, te­le­viz­yon­lar­da, mi­ting mey­dan­la­rın­da ga­ze­te­ci­le­ri he­def gös­te­ri­yor. Omur­ga­lı gazeteci istenmiyor. Ken­di söy­le­dik­le­ri­ni “yo­k” sa­yıp, Yıl­maz Öz­di­l'­in bir söz­cü­ğü­nü çarp­tı­rıp, öne çı­ka­ra­rak he­def gös­te­ril­me­sin­de AK­P'­de bir ya­rış var. Öz­di­l'­i linç et­mek is­ti­yor­lar, he­def gös­te­ri­yor­lar. Geç­miş­te Tür­ki­ye'de bu­nun acı ör­nek­le­ri ya­şan­dı. Hâ­lâ bun­lar­dan ders çı­kar­ma­dı­nız mı?

Yoz­ga­t'­ı le­ke­le­yen adam

Baş­ba­kan­lık Mü­şa­vi­ri Yu­suf Yer­kel, Yoz­ga­t'­ın Bo­ğaz­lı­yan il­çe­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı. Hol­lan­da'da ça­lı­şan gur­bet­çi bir ai­le­nin oğ­lu. Hol­lan­da'da bu­lun­du­ğu dö­nem­de Baş­ba­ka­nın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n'­la ta­nış­mış. Bir­bir­le­ri­ni sos­yal med­ya­da da ta­kip edi­yor­lar. O ta­nı­şık­lık, Yer­ke­l'­i, Baş­ba­ka­n'­a en ya­kın isim­ler­den bi­ri­si ha­li­ne ge­tir­miş. Ma­şal­lah Yu­suf şim­di önü­ne ge­le­ne tek­me sal­lı­yor. İki po­li­sin kol­la­rı ara­sın­da yer­de ya­tan ma­den iş­çi­si Er­dal Koca­bı­yı­k'­a vu­ruş­lar­da aya­ğı­nı in­cit­miş. Kı­rıl­ma­dı­ğı­na şük­ret­sin…
Ye­re düş­müş, üs­te­lik iki po­li­sin ara­sın­da­ki Er­da­l'­a vur­mak için Al­la­h'­tan kork­ma­dın mı? Yu­su­f'­un bu ha­re­ket­le­ri, mem­le­ke­ti Yoz­ga­t'­ın Bo­ğaz­lı­yan il­çe­sin­de­ki hem­şe­ri­le­ri­ni de faz­la­sıy­la utan­dır­dı. Bo­ğaz­lı­ya­n'­ın De­ve­ci­pı­nar ka­sa­ba­sın­dan olan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği an­dan iti­ba­ren So­ma'da so­ğuk kan­lı tu­tu­muy­la dik­ka­ti çe­ker­ken, bir baş­ka Bo­ğaz­lı­yan­lı olan Yu­suf Yer­kel ise ye­re ya­tı­rıl­mış ma­den­ci­yi tek­me­le­me gö­rün­tü­le­riy­le hep ha­tır­la­na­cak­tır.

Yu­su­f'­a ra­por ve­ren dok­tor

Yu­suf Yer­kel hı­zı­nı ala­ma­mış, yer­de ya­tan in­sa­na acı­ma­sız­ca tek­me sal­lar­ken aya­ğı­nı in­cit­miş, ken­di­si­ne da­va açı­lır en­di­şe­siy­le, üs­te çı­ka­bil­mek için An­ka­ra Ata­türk Has­ta­ne­si'n­de Dr. Ser­van Gök­ha­n'­dan 7 gün “iş gö­re­me­z” ra­po­ru al­mış­tı. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik de, ya­nıl­tıl­mış, Yu­suf Yer­ke­l'­e san­ki bi­ri­le­ri vur­muş da o yüz­den ra­por al­dı­ğı ha­va­sı­nı ver­miş­ti. Oy­sa, Yu­suf işi­ni bi­li­yor. Ra­po­ru al­dı­ğı gün­ler­de o yi­ne Baş­ba­ka­n'­ın ya­nın­day­dı. İşi­ni gö­re­me­yen, kor­ku­dan ko­nu­şa­ma­yan, yer­ler­de sü­rük­le­nen ise Er­dal Ko­ca­bı­yı­k'­tır. O da ba­şı­na bir şey­ler ge­le­bi­le­ce­ği, işi­ni kay­be­de­bi­le­ce­ği en­di­şe­siy­le da­va­cı ola­ma­dı, ko­nu­şa­ma­dı bi­le…
Yu­su­f'­a bu ra­po­ru Dr. Ser­van Gök­han na­sıl ve­ri­yor? Ta­li­mat­la mı? İş­te An­ka­ra Ta­bip Oda­sı bu ko­nu­yu araş­tı­ra­cak. Ta­bip Oda­sı Baş­ka­nı Dr. Çe­tin Ata­soy, hem has­ta­ne­den, hem de dok­tor­dan bu ko­nu­da bil­gi is­te­ne­ce­ği­ni söy­lü­yor. Yö­ne­tim Ku­ru­lu'nun gün­de­min­de bil­gi is­ten­me­si, bun­la­rın ulaş­ma­sı ve de­ğer­len­di­ril­me­sin­den son­ra so­ruş­tur­ma açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Her gün ‘So­ma'­lar ya­şa­nı­yor

Dok­tor sa­yı­sı 10 yıl­da 90 bin­den 130 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Ama, her yurt­ta­şın has­ta­ne­ye baş­vur­ma sa­yı­sı da yıl­da 3 iken, bu sa­yı 8'e yük­sel­di. So­ma'da bir ton kö­mü­rün ma­li­ye­ti­nin dü­şü­rül­me­siy­le övü­nü­lür­ken, sağ­lık ala­nın­da ise ma­li­ye­ti dü­şür­mek için bir çok tet­kik­ten vaz­ge­çil­mek zo­run­da ka­lın­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
Ma­den­ci­le­rin top­lu ölüm­le­ri bü­yük in­fi­al ya­ra­tı­yor. Ama has­ta­ne­ler­de he­men her gün bir çok te­tik­ler­den vaz­ge­çil­di­ği için has­ta­lar ha­yat­la­rı­nı kay­be­di­yor. Bir dok­tor, “Sağ­lık ala­nın­da he­men her gün ‘So­ma'lar ya­şa­nı­yo­r” di­yor. Dok­tor­lar­dan is­te­nen “da­ha çok ame­li­yat ya­p” olu­yor. Uy­gu­la­nan an­ket­te, dok­tor­lar, has­ta­la­rın yüz­de 94'ü­nün ha­ya­tı­nın risk al­tın­da ol­du­ğu or­ta­ya ko­nu­lu­yor.

Böy­le ata­ma mı olur?

Ma­den ocak­la­rı­nın sağ­lık­lı bir bi­çim­de de­net­le­ne­me­di­ğin­den ya­kı­nı­lı­yor. Ba­kın, Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri Ku­ru­mu (TKİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'n­de açık bu­lu­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ne Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı De­ne­tim Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı olan Mus­ta­fa Ha­cı Emi­noğ­lu­ atan­mış. 2 Ma­yıs 2014 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te'de bu­nu gö­rü­yo­ruz.
TKİ Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Ku­ru­m'­un tüm fa­ali­yet ve iş­lem­le­rin­de ka­rar ve­ri­ci ko­num­da. De­ne­tim Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı ise bu Ku­ru­m'­un ek­sik, yan­lış, ha­ta­lı iş­lem ve fa­ali­yet­le­ri­ni de­net­le­mek­le yü­küm­lü. Do­la­yı­sıy­la Mus­ta­fa Ha­cı Emi­noğ­lu ken­di­si­nin de im­za­sı­nın ol­du­ğu ka­rar­la­rı, fa­ali­yet­le­ri de­net­le­ye­cek. Bu an­lam­da, TKİ'­nin de­ne­tim­le­ri­nin la­yı­kıy­la ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na, ek­sik/ku­sur­lu fa­ali­yet ve iş­lem­le­rin üs­tü­nün ör­tü­le­ce­ği­ne yö­ne­lik en­di­şe­le­ri CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker de ta­şı­mış ola­cak ki, Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z'­a “Bu ne iş­tir ba­kan bey?” di­ye sor­du.
O ka­rar­na­me­de Ta­ner Yıl­dız ile Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın im­za­la­rı var. Me­rak et­me­yin, her şey­de ol­du­ğu gi­bi bu ata­ma­yı da hak­lı gös­te­re­cek ge­rek­çe bu­lur­lar. Son dö­nem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den genç­le­rin öl­dü­rü­lü­şü­nü bi­le hak­lı gös­ter­mi­yor­lar mı?

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more