Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Kurdun kaptığı koyun!

22 Mayıs 2014

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan da ka­bul et­ti ve par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da de­di ki:
“Dic­le'nin ke­na­rın­da kur­dun kap­tı­ğı ko­yun, bu ül­ke­nin baş­ba­ka­nı ola­rak be­nim me­su­li­ye­tim al­tın­da­dır!”
Doğ­ru­dur. Ül­ke­nin her şe­yin­den baş­ba­kan so­rum­lu­dur. An­cak, Tay­yip Be­y'­in kul­lan­dı­ğı ifa­de ona ait de­ğil­dir.
Bu sö­zün pa­ten­ti 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l'­e ait­tir. De­mi­rel, baş­ba­kan­lık yap­tı­ğı dö­nem­ler­de:
“Fı­rat kı­yı­sın­da ço­ba­nın iki ko­yu­nundan biri kay­bol­sa so­rum­lu­su ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­dır.” der­di.
Tay­yip Bey bu sö­zü bi­raz de­ğiş­tir­di. Fı­rat neh­ri­ni Dic­le neh­ri yap­tı, cüm­le­ye bir de “kurt” ek­le­di.
Ney­se… An­la­mı ay­nı… An­cak, Tay­yip Bey bu söz­le­ri­ni uy­gu­lu­yor mu? İn­san­la­ra sev­gi ile yak­la­şıp, âdil, hak­ka­ni­yet­li dav­ran­ma ba­si­re­ti­ni gös­te­re­bi­li­yor mu? Her­ke­sin baş­ba­ka­nı ola­bi­li­yor mu?
Ha­yır, ola­mı­yor! Onun fıt­ra­tın­da bu yok!
De­mi­rel de, baş­ba­kan­lık yap­tı­ğı dö­nem­ler­de eleş­ti­ri­li­yor, ağır hü­cum­la­ra uğ­ru­yor­du.
Fa­kat o, ken­di­si­ne mu­ha­le­fet ya­pan­la­ra hoş­gö­rü ile ba­kı­yor, eleş­ti­ri­le­re si­nir­len­mi­yor, ül­ke­de­ki her­ke­si ku­cak­lı­yor­du.
Gös­te­ri yü­rü­yü­şü ya­pan­la­rın üzer­le­ri­ne po­lis pan­zer­le­ri sür­mü­yor, ya­zar­la­rı iş­ten at­tır­mı­yor, 12 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı ya­ka­la­tıp sor­gu­ya çek­tir­mi­yor, avu­kat­la­ra ke­lep­çe tak­tır­mı­yor­du!
De­mi­re­l'­in ün­lü bir lâ­fı var­dı, “Yol­lar yü­rü­mek­le aşın­maz!” di­yor, yü­rü­yen­le­rin üze­ri­ne po­li­si sal­mı­yor­du!
Tay­yip Bey, ger­çek­ten her­ke­sin baş­ba­ka­nı ol­mak is­ti­yor­sa bu kı­rı­cı üs­lû­bu­nu ve aşı­rı sert tu­tu­mu­nu de­ğiş­tir­me­li, âdil ol­ma­lı, in­san­la­rı böl­me­me­li, ül­ke­nin yal­nız yüz­de 43'ü­nü de­ğil, ta­ma­mı­nı ku­cak­la­ma­lı.
Çok şey mi is­ti­yo­ruz aca­ba?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more