Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Özgürlük yürüyüşü!

3 Mayıs 2014

Tür­ki­ye, Kur­tu­luş Sa­va­şı gün­le­ri ha­riç hiç­bir dö­nem­de bu ka­dar ka­ra gün­ler ya­şa­ma­mış­tı.
Hu­kuk­suz­luk, key­fi­lik, ya­sa­la­ra say­gı­sız­lık diz bo­yu…
Do­ku­nul­maz­lı­ğı olan mil­let­ve­kil­le­ri­nin bi­le bi­ber ga­zıy­la pe­ri­şan edil­di­ği bir ül­ke­de ya­sa­dan, hu­kuk­tan söz edi­le­bi­lir mi?
“Tür­ki­ye'de ar­tık ba­sın öz­gür­lü­ğü kal­ma­dı­”
Bu ifa­de, mer­ke­zi Was­hing­to­n'­da olan Free­dom Hou­se (Öz­gür­lük Evi) ad­lı ulus­la­ra­ra­sı dü­şün­ce ku­ru­lu­şu­nun ön­ce­ki gün açık­la­dı­ğı “Ba­sın Öz­gür­lü­ğü 2014” ra­po­run­da yer alı­yor.
Tür­ki­ye, dün­ya öz­gür­lük li­gin­de kü­me düş­müş du­rum­da!
Bu­gün, “3 Ma­yıs Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü­” gü­nü…
İs­tan­bu­l'­da önem­li bir yü­rü­yüş var! “Ga­ze­te­ci­le­re Öz­gür­lük Plat­for­mu­” ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­te, ba­sı­na ya­pı­lan bas­kı­lar pro­tes­to edi­le­cek.
Ba­sın Kon­se­yi Baş­ka­nı Pı­nar Tü­renç “Bü­tün mes­lek­taş­la­rı­mız­la bir­lik­te va­tan­daş­la­rı­mı­zı da bu yü­rü­yü­şe ka­tıl­ma­ya da­vet edi­yo­ruz.” çağ­rı­sı yap­tı.
Ga­ze­te­ci­ler bu­gün sa­at 11'de Ca­ğa­loğ­lu Mey­da­nı'n­da bir ara­ya ge­le­cek.
Yü­rü­yüş ön­ce­si “Sa­rı kur­de­le­” ve “Si­yah ban­t” da­ğı­tı­la­cak.
Yü­rü­yüş­çü­ler, “Sa­rı renk­li kur­de­le­le­ri­” gö­ğüs­le­ri­nin sol ta­ra­fı­na ta­ka­rak ga­ze­te­ci­li­ğin yü­rek­ten ya­pı­lan bir mes­lek ol­du­ğu­nu an­la­ta­cak, “Si­yah bant­la­rı­” ise ağız­la­rı­na ya­pış­tı­ra­rak ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne yö­ne­lik bas­kı­la­rı pro­tes­to ede­cek!
Ay­rı­ca, top­lu­lu­ğun önün­de öz­gür­lü­ğü ve ada­le­ti tem­sil eden bir ka­dın gös­te­ri­ci yü­rü­ye­cek!
Bi­zim ik­ti­dar men­sup­la­rı bu pro­tes­to­nun an­la­mı­nı kav­ra­ya­bi­le­cek­ler mi? Hiç san­mı­yo­rum ama di­le­rim an­lar­lar!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more