Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Dün iki ton arpayı güçlükle alıyordu, AKP döneminde milyarder oldu!…

14 Şubat 2014

Mer­hum Tur­gut Öza­l'­ın baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si'n­de (TMO) uzun sü­re yö­ne­ti­ci­lik yap­mış bir oku­rum an­la­tı­yor:
“Bir ak­şam Ofi­s'­ten çı­kar­ken önü­mü iki genç kes­ti. Son de­re­ce say­gı­lı, ga­ri­ban, hat­ta maz­lum gö­rü­nüş­lü, sa­kal­lı genç­ler­den bi­ri ‘E­fen­dim biz, bir iki ton ar­pa ve buğ­day al­mak is­ti­yo­ruz, ama gö­rev­li­ler zor­luk çı­ka­rı­yor­la­r' de­di. Ken­di­le­ri­ne ku­ru­mun hal­ka açık ol­du­ğu­nu, her­ke­sin bun­la­rı ala­bi­le­ce­ği­ni söy­le­dim. Genç­ler ‘A­ma yi­ne de en­gel­le­ri aşa­mı­yo­ruz!' de­yin­ce, içe­ri­ye ta­li­mat ve­re­rek iş­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­dım.
Bu genç­ler kim­ler­di bi­li­yor mu­su­nuz? Bu­gün yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­da ad­la­rı ge­çen, bir ara mal var­lı­ğı­na el ko­nu­lan Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve kar­de­şi!.. Uğur Bey, bir za­man­lar Ra­mi'de­ki Top­tan­cı­lar Ha­li'n­de ha­sır ta­bu­re­de otu­rup, gün­de bir­kaç çu­val pi­rinç vs. sat­tık­la­rın­da Al­la­h'­a şük­re­den­ler, bu ik­ti­dar dö­ne­min­de ina­nıl­maz ser­vet­le­rin sa­hi­bi ol­du­lar. Böy­le­si­ne zen­gin­lik, bu ka­dar kı­sa sü­re­de meş­ru yol­lar­dan el­de edi­le­mez!”

* * *

Es­ki TMO yet­ki­li­si­nin yaz­dık­la­rı­nı okur­ken, “De­mek ki bu ki­şi­ye bo­şu­na ‘Be­ce­rik­li Ab­dul­lah!' de­me­miş­le­r” di­ye dü­şün­düm.
Bi­li­yor­su­nuz Tiv­nik­li'nin adı, ilk ola­rak Türk Te­le­ko­m'­un sa­tı­şın­da Lüb­nan­lı Ha­ri­ri Ai­le­si'­ne ara­cı­lık yap­tı­ğı id­di­asıy­la gün­de­me gel­miş­ti. Dö­ne­min CHP Mec­lis Grup Baş­kan­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da bu bağ­lan­tı­yı or­ta­ya çı­kar­mak için peş pe­şe so­ru öner­ge­le­ri ver­miş­ti.
“Be­ce­rik­li­” Ab­dul­lah Tiv­nik­li, da­ha son­ra hem Türk Te­le­kom Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si, hem de Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ol­du. Bu sü­reç­te ken­di­si­nin ya­nı sı­ra, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Baş­ba­kan­lı­k'­tan ba­zı önem­li isim­le­rin de ban­ka yö­ne­ti­min­de gö­rev al­dık­la­rı gö­rül­dü.

* * *

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alın­ma­sı is­te­ni­len ve mal var­lı­ğı­na el ko­nu­lan Tiv­nik­li'nin bu­ra­da sa­ya­ma­ya­ca­ğım ka­dar çok şir­ket­te or­tak­lı­ğı ve AKP dö­ne­mi zen­gin­le­riy­le ti­ca­ri iliş­ki­le­ri bu­lu­nu­yor. Tü­mü­nü yaz­sam ba­şı­nız dö­ner!
Sav­cı de­ği­şik­li­ğin­den son­ra gö­zal­tı ve mal var­lı­ğı­na ted­bir ka­ra­rı kal­dı­rı­lan Tiv­nik­li'nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yap­tı­ğı Ku­veyt Türk Ban­ka­sı'n­dan, do­lay­lı or­ta­ğı ol­du­ğu ba­zı şir­ket­le­re Ban­ka­cı­lık Ya­sa­sı'na ay­kı­rı ola­rak kre­di ak­tar­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.
CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ra­y'­ın bu ko­nu­da Dev­let Ba­ka­nı Ali Ba­ba­ca­n'­a so­ru­lar yö­nelt­ti­ği öner­ge­si, Mec­li­s'­te ce­vap bek­li­yor.
Cezaevindeki Rıza Sarraf'ın da 87 milyar Euro'luk karaparayı aklarken, paravan şirketleriyle Kuveyt Türk Bankası'ndan transferler yaptığı iddia ediliyor.

* * *

Ne­re­den ne­re­ye!..
Bir iki ton ar­pa ala­bil­mek için sa­at­ler­ce Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si yet­ki­li­si­nin ka­pı­sın­da bek­le­yen sa­kal­lı, ga­ri­ban gö­rü­nüm­lü genç­ten, gü­nü­mü­zün mil­yar do­lar­la oy­na­yan Ab­dul­lah Tiv­nik­li'si­ne!..
Ne be­re­ket­li ar­pa­lık­mış bu top­rak­lar!..
Ye­ter ki ik­ti­dar­da AKP ve yan­daş gi­ri­şim­ci de Ab­dul­lah Tiv­nik­li gi­bi “be­ce­rik­li­” ol­sun!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more