Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Eroinle altın arasındaki ölümsüz aşktan kimler yararlandı?..

9 Mayıs 2014

12 Şu­bat 2007…
Ka­pı­ku­le…
Edir­ne po­li­si, hu­dut ka­pı­sın­da bir TI­R'­ı dur­du­rup ara­ma ya­pı­yor.
Özel eği­tim­li kö­pek­ler­le ya­pı­lan ara­ma­lar so­nu­cun­da TI­R'­ın “zu­la­” ta­bir edi­len giz­li böl­me­le­rin­de 202 ki­lo ero­in bu­lu­nu­yor.
Ope­ras­yo­nun ar­dın­dan Edir­ne'nin de­ne­yim­li ve ba­şa­rı­lı Em­ni­yet Mü­dü­rü Ha­ne­fi Av­cı so­ruş­tur­ma­yı de­rin­leş­tir­mek ama­cıy­la tek­nik ta­kip baş­la­tı­yor.
Mah­ke­me ka­ra­rıy­la sür­dü­rü­len din­le­me­ler­le İs­tan­bul Ka­pa­lı­çar­şı'da­ki bir dö­viz bü­ro­su­na ula­şı­lı­yor.
El­de edi­len bil­gi­ler, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı'na “H. Gru­bu De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru­” baş­lı­ğıy­la su­nu­lu­yor.
H. Ai­le­si ile 17 Ara­lı­k'­ta baş­la­tı­lan bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ki­lit is­mi olan Re­za Zar­rab ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­lar da bu sü­reç­te or­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor.
Bu­nun üze­ri­ne so­ruş­tur­ma, İran ve Ira­k'­tan gi­den ero­in pa­ra­la­rı­nın dö­viz ve al­tın­la ak­lan­dı­ğı, son­ra da al­tın ve si­lah ola­rak bu ül­ke­le­re so­kul­du­ğu id­di­ası üze­ri­ne yo­ğun­laş­tı­rı­lı­yor.
An­cak Ta­raf ga­ze­te­sin­de dün yer alan ha­be­re gö­re, tek­nik ta­kip sı­ra­sın­da, ca­ri açık ka­pat­ma uz­ma­nı (!) ve ha­yır­se­ver işa­da­mı Re­za Zar­ra­b'­ın ba­kan­lar ve ço­cuk­la­rıy­la iliş­ki­le­ri be­lir­le­nin­ce uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı ve bağ­lan­tı­la­rıy­la il­gi­li ope­ras­yon da­ha son­ra­ya bı­ra­kı­lı­yor.

* * * *

Ka­pı­ku­le ger­çe­ği­ni ilk kez CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu di­le ge­tir­di.
Ya­ni hü­kü­met ta­ra­fın­dan “dar­be­” ola­rak ni­te­le­nen Yol­suz­luk ve Rüş­vet Ope­ras­yo­nu'nun düğ­me­si­ne, 2013'te de­ğil, 2007 yı­lın­da, Ka­pı­ku­le'de 202 ki­lo ero­ine el ko­nu­la­rak ba­sıl­dı­ğı­nı öne sür­dü.
Böy­le­ce hü­kü­me­tin “dar­be­” id­di­ası­nı bü­yük öl­çü­de çü­rüt­tü.

* * * *

Bu bil­gi­le­ri sun­duk­tan son­ra ge­le­lim, ero­in­le al­tın ara­sın­da­ki ölüm­süz aş­ka…
Mer­hum Tur­gut Özal al­tın it­ha­la­tı­nı ser­best bı­ra­kın­ca­ya ka­dar ül­ke­mi­ze res­mi yol­lar­dan tek gram al­tın gir­mez­di!
Ama bu­na kar­şın Ka­pa­lı­çar­şı'da kül­çe kül­çe al­tın ra­hat­lık­la sa­tı­lır­dı.
Ma­li Po­li­s'­in ara­da bir yap­tı­ğı gös­ter­me­lik ope­ras­yon­lar­da da kül­çe­le­rin, Ana­do­lu'dan ge­ti­ri­len yas­tık al­tı al­tın­la­rın eri­til­me­siy­le el­de edil­di­ği söy­le­nir­di.
Oy­sa ger­çek hiç de an­la­tıl­dı­ğı gi­bi de­ğil­di.
O yıl­lar­da Tür­ki­ye üze­rin­den Ba­tı'ya gi­den ero­in­le­rin sa­tı­şıy­la sağ­la­nan ka­ra pa­ra­lar İs­viç­re'de al­tı­na çev­ri­li­yor, Zü­ri­h'­ten kal­kan uçak­lar­la da Bul­ga­ris­ta­n'­ın baş­ken­ti Sof­ya'ya gön­de­ri­li­yor­du.
Sof­ya'dan, he­le he­le Ka­pı­ku­le'den son­ra­sı ko­lay­dı.
Çün­kü İs­tan­bu­l'­a gi­den oto­büs­le­rin zu­la­la­rın­da­ki al­tın ve dö­viz­ler, yol bo­yun­ca ge­rek­li rüş­vet­ler ve­ri­le­rek, gü­ven­li bi­çim­de Ka­pa­lı­çar­şı'ya ula­şı­yor­du.
Bu tra­fi­ği ge­rek te­le­viz­yon prog­ram­la­rım­la, ge­rek­se Hür­ri­ye­t'­in ef­sa­ne­vi Ge­nel Yayın Yö­net­me­ni Çe­tin Eme­ç'­in unu­tul­maz des­te­ğiy­le ha­zır­la­dı­ğım bel­ge­sel gö­rün­tü ve ha­ber­ler­le göz­ler önü­ne ser­dim.
Özal da al­tın it­ha­la­tı­nı ser­best bı­rak­tı ve bu ya­sa dı­şı tra­fi­ği bü­yük
öl­çü­de dur­dur­du.

* * * *

Ero­in-al­tın- si­lah ka­çak­çı­lı­ğı id­di­ala­rı or­ta­ya atı­lın­ca­ya ka­dar Tür­ki­ye'nin İra­n'­dan al­dı­ğı do­ğal­ga­zın kar­şı­lı­ğı­nı Re­za Zar­rab ara­cı­lı­ğıy­la al­tın ola­rak öde­di­ği­ni… Al­tın ti­ca­re­ti­nin fi­nans­ma­nın­da Halk­ban­k'­ta blo­ke edi­len pa­ra­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor­duk.
Ama son ha­ber­ler­den an­la­şı­lı­yor ki bu ti­ca­re­te ero­in pa­ra­la­rı da ka­rış­mış!
İd­di­ala­ra ba­kı­lır­sa iş­le­rin bir bö­lü­mü ero­in, si­lah, al­tın ve dö­viz ka­çak­çı­lı­ğı­nın ka­ran­lık tra­fi­ğin­de hal­le­dil­miş!
Eğer sav­cı­lar ve po­lis­ler pa­si­fi­ze edil­me­se­ler­miş, sı­ra bu tra­fi­ğin ba­ron­la­rı­na ve bağ­lan­tı­la­rı­na ge­le­cek­miş!
O hal­de şim­di gö­rev, Mec­li­s'­te ku­ru­lan “Fez­le­ke Ko­mis­yo­nu­”nun mu­ha­lif üye­le­ri­ne dü­şü­yor.
On­la­rın, ero­in­le al­tın ara­sın­da­ki ölüm­süz aş­kı ve bu aşk­tan bes­le­nen ba­ron­la­rın ya­nı sı­ra, bağ­lan­tı­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more