Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Kılıçdaroğlu aradığı babayiğit savcıyı nihayet buldu!

1 Mayıs 2014

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 17 Ara­lı­k'­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan bu ya­na he­men her ko­nuş­ma­sın­da “Ba­ba­yi­ğit bir sav­cı arı­yo­ru­m” di­yor.
Mec­lis kür­sü­sün­den o “ba­ba­yi­ği­t” sav­cı­ya ses­le­ni­yor, mi­ting alan­la­rın­dan ay­nı çağ­rı­yı ya­pı­yor.
“Bu mem­le­ket­te eşi gö­rül­me­dik bü­yük­lük­te­ki yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­de­cek bir ba­ba­yi­ğit sav­cı yok mu?” di­ye hay­kı­rı­yor.
Ol­maz olur mu, ta­bi­i ki var!
Ni­te­kim o sav­cı or­ta­ya çık­tı!
İfa­de­ye ça­ğır­dı!
Ama ki­mi?
CHP li­de­ri­nin üze­ri­ne gi­dil­me­si­ni is­te­di­ği yol­suz­luk ve rüş­vet şüp­he­li­le­ri ye­ri­ne, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ken­di­si­ni!..

* * * *

Acı acı gül­dü­ğü­nü­zü… “Bu skan­dal, ül­ke­de yar­gı­nın sı­fır­lan­dı­ğı­nın res­men ila­nı­dı­r” de­di­ği­ni­zi bi­li­yo­rum.
Yer­den gö­ğe ka­dar hak­lı­sı­nız.
Bu olay hu­kuk ta­ri­hi­miz­de eşi gö­rül­me­dik bir skan­dal­dır.
Ana­ya­sa, ba­ba­ya­sa, hu­kuk, mu­kuk din­le­me­yen bir ik­ti­dar sav­cı­sı­nın, yar­gı­ya du­yu­lan son gü­ve­ni de bi­tir­me gi­ri­şi­mi­dir.
De­ne­yim­li ve say­gın bir hu­kuk ada­mı olan İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Ha­di Sa­li­hoğ­lu'nun “Çağ­rı seh­ven ol­muş­tur, ge­ri al­dık. Sav­cı Meh­met De­mi­r'­e de dos­ya­dan el çek­tir­di­k” açık­la­ma­sı­nın bi­le ört­bas ede­me­ye­ce­ği, kor­kunç bo­yut­la­rı olan bir re­za­let­tir.
Sav­cı­la­rın med­ya­ya ko­nuş­mak için üst ma­kam­lar­dan izin al­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ül­ke­miz­de, sık sık AK­P'­yi övü­cü açık­la­ma­lar ya­pan ve böy­le­ce ta­ra­fı­nı bel­li eden bir sav­cı­nın, yet­ki­si­ni ik­ti­da­ra ya­ran­mak için kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren çok va­him bir ge­liş­me­dir.
Kı­lıç­da­roğ­lu'na gön­der­di­ği “şüp­he­li-çağ­rı­” bel­ge­si tu­zun kok­ma­sı­nın tes­ci­li­dir.

* * * *

Tür­ki­ye es­ki­den “ga­rip ama ger­çe­k” olay­la­rın ül­ke­siy­di.
AK­P'­nin elin­de çağ at­la­yıp, “a­kıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren olay­la­rı­n” ül­ke­si ha­li­ne gel­di!
Bak­sa­nı­za yar­gı, yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nın üze­ri­ne gi­de­ce­ği yer­de, ba­ba­yi­ğit bir sav­cı ara­dı­ğı­nı söy­le­yen CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun üze­ri­ne gi­di­yor. Şüp­he­li ola­rak ifa­de­ye ça­ğı­rı­yor!
Pes doğ­ru­su!
Ye­min ede­rim söy­le­ye­cek söz bu­la­mı­yo­rum.
İyisi mi, ben si­ze meş­hur fık­ra­yı an­la­ta­yım:
Tür­ki­ye'nin Bern Bü­yü­kel­çi­li­ği'n­de kok­teyl ve­ri­li­yor. Bü­yü­kel­çi, da­ve­te ka­tı­lan AK­P'­li ba­kan­la­rı İs­viç­re­li mev­ki­daş­la­rıy­la ta­nış­tı­rı­yor. Sı­ra İs­viç­re De­niz­ci­lik Ba­ka­nı'na ge­lin­ce, bi­zim­ki­ler­den bi­ri atı­lı­yor: “Ne­e, De­niz­ci­lik Ba­ka­nı mı? İs­viç­re'de de­niz yok ki!..”
İs­viç­re De­niz­ci­lik Ba­ka­nı ise bu çı­kı­şı gü­le­rek ce­vap­lı­yor:
“A­ma siz­de de Ada­let Ba­kan­lı­ğı var!..”

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:

Ağır iktidar baskısına rağmen görevlerini hukukun üstünlüğüne inanarak ve adalet duygusunu yitirmeden yerine getirmeye çalışan tüm değerli savcı ve hakimleri tenzih ediyor, onlara teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum…

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more