Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Sarraf’ın özel uçağıyla beleş VIP yolculuk baldan tatlıdır!..

14 Kasım 2014

Ta­rih, 2 Ağus­tos 2013…
Yak­la­şık 4.5 ay son­ra ya­pı­la­cak “Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­”nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si ola­rak gö­zal­tı­na alı­na­cak olan Rı­za Sar­ra­f'­ın özel uça­ğı, Bod­ru­m'­dan yo­la çı­kıp İs­tan­bu­l'­a gi­di­yor. Bu­ra­dan yol­cu­la­rı­nı alı­yor ve Du­ba­i'­ye ha­re­ket edi­yor. Dö­nüş­te ön­ce Ada­na'ya, son­ra da An­ka­ra'ya ini­yor. Uça­ğın o gün­kü uçuş­la­rı Bod­ru­m'­da son bu­lu­yor. İçe­ri­sin­de­ki yol­cu­la­ra ge­lin­ce… Dö­ne­min Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Mus­ta­fa Şe­nel, Beh­çet Kay­nar, Cev­det Ka­le­li, Adil Dir­lik­tu­tan, İb­ra­him As­lan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Yu­suf Açı­köz… Sar­raf bu yol­cu­luk­ta mi­sa­fir­le­ri için ya­pı­lan 52 bin do­lar­lık har­ca­ma­yı bir ke­na­ra not edi­yor.

* * *

Ta­rih, 25 Ekim 2013…
Ope­ras­yon gü­nü yak­la­şır­ken Rı­za Sar­ra­f'­ın uça­ğı bu kez, çok sa­yı­da AK­P'­li si­ya­set­çi­yi ağır­lı­yor. Za­fer Çağ­la­yan, Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, Muş Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Ça­kar, Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu, Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Sa­it Di­lek, iş ada­mı Se­lim Acar, Beh­çet Kay­nar ve Ka­ğan Çağ­la­ya­n'­ın ko­nuk ol­duk­la­rı uçak, İs­tan­bu­l'­dan kal­kıp An­ka­ra'ya, ora­dan da sı­ra­sıy­la Muş ve An­tal­ya'ya uğ­ra­dık­tan son­ra tek­rar ay­nı gü­zer­gah­tan ge­ri dö­nü­yor. Sar­ra­f'­ın not­la­rı­na gö­re bu yol­cu­lu­ğun ma­li­ye­ti de 40 bin do­lar.

* * *

Bu bil­gi­le­ri ka­mu­oyu­na açık­la­yan Gri Hat ad­lı ha­ber si­te­si­nin id­di­ası­na gö­re, es­ki Ba­kan Za­fer Çağ­la­yan, Sar­ra­f'­ın uça­ğı­na en çok bi­nen si­ya­set­çi!… Çağ­la­yan, Sar­ra­f'­ın uça­ğıy­la sa­de­ce 2013 yı­lın­da 16 kez se­ya­hat et­miş. Bun­la­rın en dik­kat çe­ki­ci ola­nı Mart 2013'te ya­pı­lan yol­cu­luk. Çün­kü o gün İs­tan­bu­l'­dan
Du­ba­i'­ye, ora­dan tek­rar İs­tan­bu­l'­a dö­nen uçak­ta ba­kan Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın ya­nı sı­ra Meh­met Sa­rı, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Mus­ta­fa Beh­çet Ka­nar, İb­ra­him Ars­lan, Ahad Saa­mad, Rı­za Sar­raf, Ah­met Ça­ğan Çağ­la­yan ve Ali Çe­len de yer al­mış.
Du­run da­ha bit­me­di…
4 Mar­t'­ta Tür­ki­ye'ye dö­nen uçak, he­men er­te­si gün Ce­nev-­re'ye ha­re­ket et­miş. Bu kez yol­cu­lar Ali Çe­len, Meh­met Sa­rı, Za­fer Çağ­la­yan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, İb­ra­him Ars­lan, ve Mus­ta­fa Beh­çet Kay­na­r'­dan oluş­muş. Du­ba­i se­fe­ri­nin mas­raf­la­rı da 49 bin do­lar ola­rak bir ke­na­ra not edil­miş.

* * *

Ta­rih 22 Mart 2013…
Ro­ta bu kez Suu­di Ara­bis­tan…
Za­fer Çağ­la­yan, İb­ra­him Ars­lan, Em­rah Sa­rı­yü­ce, Ah­met Çağ­la­yan, Küb­ra Ece, Gül Çağ­la­yan, şar­kı­cı Eb­ru Gün­deş ve eşi Rı­za Sar­ra­f'­ı ta­şı­yan uçak ön­ce Cid­de'ye, ora­dan da Me­di­ne'ye uç­muş. Um­re iba­de­ti ye­ri­ne ge­ti­ril­dik­ten son­ra Tür­ki­ye'ye dö­nül­müş. Gi­diş-dö­nüş Sar­ra­f'­a 43 bin do­la­ra mal ol­muş. Sar­raf, es­ki AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş'­ı da 23 Ma­yıs 2013 ta­ri­hin­de um­re­ye yol­la­mış. Ken­di­si­nin ka­tıl­ma­dı­ğı bu yol­cuk için Sar­raf 47 bin do­lar har­ca­mış.
Za­fer Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan ade­ta dol­muş gi­bi kul­la­nı­lan uçak­la İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r'­in oğ­lu Ba­rış Gü­ler de bir kez Bod­ru­m'­a uç­muş.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Dün­ya­nın en güç­lü ül­ke­si AB­D'­nin Baş­kan­la­rı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­kam uça­ğı olan Air For­ce One'da uçar­ken, yan­la­rı­na bir ya­kın­la­rı­nı al­dık­la­rın­da, o ki­şi­nin bi­let üc­re­ti­ni öde­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar. Bu­nun için ay­nı gü­zer­gah­ta se­fer ya­pan yol­cu uçak­la­rı­nın “first class-bi­rin­ci mev­ki­” bi­let üc­ret­le­ri baz alı­nı­yor.
Tüm ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de ba­kan­la­rın, si­ya­set­çi­le­rin, bü­rok­rat­la­rın ve ya­kın­la­rı­nın ba­zı işa­dam­la­rı­nın araç­la­rıy­la be­da­va se­ya­hat et­me­le­ri, be­leş ta­til yap­ma­la­rı “s­kan­da­l” ola­rak gö­rü­lü­yor ve o ki­şi­le­rin is­ti­fa­sıy­la so­nuç­la­nı­yor. Eğer bu işa­dam­la­rı dev­let­le iş ya­pı­yor­sa “be­leş se­ya­hat skan­da­lı­” hü­kü­met­le­ri bi­le dü­şü­re­bi­li­yor.
Bi­ze ge­lin­ce…
Da­ha ön­ce bu kö­şe­de yaz­mış­tım.
Za­fer Çağ­la­yan sa­de­ce Rı­za Sar­ra­f'­ın uça­ğı­nı kul­lan­ma­mış. Baş­ka işa­dam­la­rı­nın uçak­la­rıy­la da yol­cu­luk­lar yap­mış. Ta Ame­ri­ka'ya ka­dar git­miş.
Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker de öy­le…
Eker Tür­ki­ye'nin en bü­yük muz ih­ra­cat­çı­sı, Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p'­in özel uça­ğı­nı birçok kez kullanmış. Son­ra­dan askıya alınan mil­yar­lık ka­re­kod işi­ni pazarlık usulü Ta­rım Ba­kan­lı­ğı'n­dan kazandığı öne sü­rü­len Kut­lu­al­p'­in fir­ma­sın­da­ki yet­ki­li­ler yol­cu­luk id­di­ala­rı­nı doğ­ru­la­dı­lar.
Ancak hem Za­fer Çağ­la­yan, hem de Meh­di Eker, halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına, hiçbir suçlama yapmaksızın ken­di­le­ri­ne yö­nelt­ti­ğim şu sorulara cevap vermediler: “İ­şa­dam­la­rı­nın uçak­la­rıy­la kaç kez uç­tu­nuz? Bu uçuş­la­rın pa­ra­sı­nı öde­di­niz mi? Öde­me­le­rin res­mi bel­ge­si­ni gös­te­re­bi­lir mi­si­niz?”

* * * *

Ha­a yi­ne de hak­sız­lık yap­ma­ya­lım, Ta­rım Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­rin­den şöy­le bir ce­vap al­dım:
“He­le siz bir ya­zın, biz ona gö­re mah­ke­me­de ge­re­ken ce­va­bı ve­ri­riz!..”
Tam da bu dö­ne­me uy­gun dört dört­lük bir ce­vap (!) de­ğil mi?
İstifa edecek değil ya, işi gereği soru soran gazeteciden hesap soracak!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more