Reklamsız Sözcü
VAHE KILIÇARSLAN

Nazlı Çelik haberde zirvede

26 Ekim 2014

Sev­gi­li oku­yu­cu­la­rım. Ya­zı­ma ha­ber mer­kez­le­ri ara­sın­da rey­ting­ler­de 1'in­ci­li­ğe otu­ran Star Ha­be­r'­le baş­la­mak is­ti­yo­rum. Tec­rü­be­li ve ba­şa­rı­lı ha­ber spi­ke­ri Naz­lı Çe­lik yö­ne­ti­min­de­ki Star Ha­ber Mer­ke­zi, geç­ti­ği­miz haf­ta da tüm ka­te­go­ri­ler­de 1'in­ci­lik­le ya­rı­şı ka­pat­tı. Naz­lı Çe­lik ger­çek­ten çok ba­şa­rı­lı iş­le­re im­za atı­yor. “Be­ni Af­fe­t” di­zi­si de çok  iz­le­nen bir di­zi. Kim­ler ta­ra­fın­dan iz­le­ni­yor; ço­gun­luk ola­rak ba­yan­lar ta­ra­fın­dan. Ki­min önün­de; Star Ana Ha­be­r'­in. Pe­ki ha­ber iz­le­yi­ci­si kim; (ma­les+20) ve­ya (Ma­les+45) ya­ni ge­nel ola­rak bel­li bir yaş üs­tü er­kek­ler da­ha faz­la sey­re­di­yor. Bu­ra­dan çı­ka­cak so­nuç ise Naz­lı, ha­ber iz­le­yi­ci­si ol­ma­yan bir kit­le­yi önü­ne ta­şı­yı­cı ola­rak alıp hem yap­tı­ğı özel ya­şam ha­ber­le­ri ile “Be­ni Af­fe­t” di­zi­si­nin iz­le­yi­ci­si­ne ha­ber sey­ret­ti­yor hem de ye­ni ek­ran ba­şı­na geç­miş iz­le­yi­ci­yi de Star Ha­ber Mer­ke­zi'ne çe­ki­yor. So­nuç; Naz­lı Çe­lik yö­ne­ti­min­de Star Ha­ber blok ha­lin­de tüm ka­te­go­ri­ler­de bi­rin­ci olu­yor. Val­la­hi bra­vo di­yo­ruz. Star TV ger­çek­ten bu yıl çok iyi gi­di­yor. Pa­zar­te­si, Re­ak­si­yon, Ka­ra­da­yı ile zir­ve­ye oy­nu­yor. Sa­lı'nın ye­ni bi­rin­ci­si Öz­can De­ni­z'­in baş­ro­lün­de oy­na­dı­ğı “Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n” çok iyi baş­la­dı ve 2'n­ci bö­lü­mün­de bi­rin­ci­lik kol­tu­ğu­na otur­du.

**********************************************************

Çar­şam­ba ak­şa­mı Gi­zem Ka­ra­ca'nın baş­ro­lün­de oy­na­dı­ğı “Gü­zel Köy­lü­” de her haf­ta bi­rin­ci. Per­şem­be ak­şa­mı Be­şik­ta­ş'ın dep­las­man­da ta­ri­hi Par­ti­zan za­fe­ri var­dı. Bu ma­çı da ya­yın­la­yan Star TV yi­ne blok ha­lin­de (to­tal), (ab) ve rek­lam­cı­la­rın çok baz al­dı­ğı (abc1-20) plus'ta bi­rin­ci­li­ği al­dı. Cu­ma ak­şa­mı “Med­ce­zi­r” kla­sik ola­rak zir­ve­de­ki ye­ri­ni alır­ken pa­zar gü­nü­nün bi­rin­ci­si­nin yi­ne Star TV'­de ya­yın­la­nan Si­nem Ko­ba­l'­ın baş­ro­lün­de­ki “Gö­nül İş­le­ri­” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak is­te­rim. Kı­sa­ca­sı Star TV cu­mar­te­si gü­nü ha­riç geç­ti­ği­miz haf­ta tüm gün­le­ri bi­rin­ci bi­tir­di. TV tu­ru­mu­za Fox TV ile de­vam edi­yo­ruz. Fox TV bu se­zon, yaz gün­le­rin­den baş­la­ya­rak bü­yük bir ata­ğa geç­ti. Ko­ca­mın Ai­le­si, Ka­ra­gül, Ki­raz Mev­si­mi, O Ha­yat Be­nim gi­bi di­zi­ler­le rey­ting lis­te­le­rin­de önem­li bir yer­leş­ke sağ­la­dı. Fox TV Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Şeb­nem Aş­kın, Tür­ki­ye'ye gel­di­ğin­de ül­ke­mi­zi ta­nı­ma­dı­ğı için çok ba­şa­rı­sız ol­du. He­men aka­bin­de Ko­ca­mın Ai­le­si ve öte­ki di­zi­ler­le baş­la­yan iv­me­si de­vam edi­yor. Bu kö­şe­miz­den eleş­tir­di­ği­miz Şeb­nem Aş­kın ve eki­bi ka­na­lın rey­ting­le­ri­ni iyi to­par­la­dı­lar.

****************************************************************

Ma­jör ka­nal­lar bu se­ne bü­yük re­ka­bet ya­şar­ken en bü­yük sı­kın­tı­yı Ka­nal D çe­ki­yor. Ka­nal D yö­ne­ti­ci­le­ri açık­ça bu tab­lo­yu bek­le­mi­yor­lar­dı. Ge­çen se­zon ço­cuk­lar­da (5-11) ve (12-19 ) yaş grup­la­rı­nın çok iz­le­di­ği Kü­çük Ağa ve An­ka­ra'nın Dik­me­ni tar­zın­da di­zi­ler ko­yup gü­nü kur­tar­dı­lar. Ama iş­le­rin böy­le yü­rü­me­di­ği bes­bel­li. İn­isi­ya­tif al­gı­sı çok önem­li. He­def kit­le­yi iyi gör­mek ve hiç­bir kit­le­yi de ih­mal et­me­mek bir sa­nat­tır. Yi­ne de Ka­nal D ge­çen yı­la gö­re çok rey­ting kay­bet­me­si­ne rağ­men ilk sı­ra­lar­da gö­zü­kü­yor. Be­nim de bu­gün prog­ra­mı­mın ilk bö­lü­mü sa­bah sa­at 11'de Star TV'­de ya­yın­la­na­cak. “Va­he ile Ev­de­ki Mut­lu­lu­k” adın­da­ki prog­ra­mım bil­di­ği­niz ev ye­ni­le­me for­ma­tı. 15 yıl­da 81 ili­miz­de 1150 evi üc­ret­siz ye­ni­le­dik. Şim­di bu for­ma­ta 2 for­mat da­ha ek­le­dik. Her haf­ta bir şeh­re gi­di­yor, ora­nın ta­ri­hi kül­tü­rel özel­lik­le­ri­ni ve yö­re­sel lez­zet­le­ri­ni ta­nı­tı­yor ve ay­rı­ca da dar ge­lir­li bir ai­le­nin de evi­ni ye­ni­li­yo­ruz. Bu­gün ilk du­ra­ğı­mız Dün­ya Mi­ras Ken­ti se­çi­len Saf­ran­bo­lu. Sev­gi ile ka­lın…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more