Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Dün-bugün

8 Kasım 2014

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı alan­lar­da, sa­lon­lar­da ka­ba­ra ka­ba­ra, hay­kı­ra hay­kı­ra cum­hu­ri­ye­ti ku­ran par­ti ku­ru­cu­la­rı­na, ku­ru­luş­tan de­mok­ra­si­ye ge­çiş ve de­mok­ra­si­yi kur­tar­ma yıl­la­rı­nı kap­sa­yan sü­re­ce, ana­mu­ha­le­fet par­ti­si­ne sal­dır­mak­ta, seç­men­le­ri­ne “se­lâ­m” tü­rün­den dav­ra­nış­la 27 Ma­yıs ola­yı­nı sö­mür­mek­te­dir. Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­yır­ma, ay­rım­cı­lık, par­ti­zan­lık, ge­ri­ye dö­nüş, bö­lün­me ve dış iliş­ki­ler ne­den­li eleş­ti­ri­le­re ku­lak­la­rı­nı tı­ka­mak­ta­dır.
Ne ol­du­ğu be­lir­siz, “yol ha­ri­ta­la­rı­”nı içe­ren ödün­ler çi­zel­ge­si­nin an­la­tıl­dı­ğı “Çö­züm sü­re­ci-açı­lı­m”­la ve­ri­len yi­tik­le­ri gör­mez­lik­ten gel­mek­te­dir. PKK te­rö­rü­nün Tür­ki­ye'mi­ze ver­di­ği öl­çül­mez za­ra­rın so­rum­lu­su­nu dev­let tem­sil­ci­si sa­ya­rak kar­şı­ya alıp gö­rüş­me­ler yap­mak, ce­za­lı ko­nu­mu­na tü­müy­le ay­kı­rı ola­nak­lar sağ­la­mak, onun mer­ha­me­ti­ne bı­ra­kır­ca­sı­na te­rör olay­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek, bü­yük bi­rer ya­nıl­gı­dır.
“Çö­züm sü­re­ci­ne za­rar gel­me­si­n” sığ dü­şün­ce­siy­le ar­ka­sı ke­sil­me­yen, gi­de­rek ar­tan te­rör sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı et­kin ön­lem­ler­den, suç­lu­la­rı ya­ka­la­yıp ya­sal yap­tı­rım­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rın­dan uzak kal­dık­ça ya­rar­lı so­nuç­lar alın­ma­sı ola­nak­sız­dır. Ne bi­çim çö­züm sü­re­ci­dir ki hep Tür­ki­ye adı­na ödün­ler ve­ril­mek­te, PKK sal­dır­mak­tan, adam ka­çır­mak­tan, po­lis ve as­ker öl­dür­mek­ten, ya­kıp yık­mak­tan vaz­geç­me­mek­te­dir. Çö­züm, iki ya­nın an­laş­ma­sı ve uyuş­ma­sıy­la olur. PKK ne­den sü­rek­li sal­dı­rı­yor? İs­tek­le­ri­nin, amaç­la­rı­nın ba­rış öte­si “Bü­yük Kür­dis­ta­n” ol­du­ğu­nu ik­ti­dar gö­zar­dı et­tik­çe, bu­na kar­şın yu­mu­şak ve ken­di­ne gö­re an­la­yış­lı dav­ran­dık­ça da­ha bü­yük olay­lar ya­şa­na­ca­ğı gö­rül­mek­te­dir. Şe­hit­ler yü­rek yak­mak­ta­dır.

Gü­nü­müz

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı'nın sö­zü­nü et­ti­ği “Fit­ne to­hu­mu­” ödün­ler­le, gül su­nu­la­rak ön­le­ne­mez. Gü­nü­müz Cum­hur­baş­ka­nı'nın son gün­ler­de
“PK­K'­nın uzan­tı­sı par­ti­” de­di­ği, TBMM'­ne gi­ren-alı­nan ya­pı için­de­ki­le­re uy­gu­la­na­cak yap­tı­rım yok mu­dur? Te­rör ör­gü­tü­nün ce­za­lı ba­şı­na “Sa­yı­n” de­ni­le­rek onun ara­mız­dan al­dır­dı­ğı yurt­taş­la­rı­mı­za, ai­le­le­ri­ne, tüm ulu­su­mu­za ha­ka­ret edil­di­ği gö­rül­mü­yor mu? Han­gi kürt kö­ken­li­nin bi­ze gö­re yok­sun­lu­ğu, bi­zim on­la­ra gö­re faz­la­lı­ğı­mız var. “E­şit­siz­li­k” na­sıl ve ne­re­de? Ter­si ol­say­dı TBMM'­ne gi­re­bi­lir­ler miy­di? “P­ro­vo­kas­yo­n” de­ni­le­rek te­rö­rist­ler­le yan­daş­la­rı­nın sa­kın­ca­lı ey­lem­le­ri­ni ha­fif­let­mek, ik­ti­dar açı­lı­mı­nı ya­rar­lı gös­ter­mek teh­li­ke­li bir oyun­dur.
Tra­fik ka­za­la­rı, iş ka­za­la­rı, hu­kuk­suz yar­gı­la­ma­lar­da ölen­ler dı­şın­da Ge­zi olay­la­rın­da, Rey­han­lı'da, Ko­ba­ni ba­ha­ne­li taş­kın­lık­lar­da, ayak­lan­ma de­ne­me­le­riy­le Hak­kâ­ri Yük­se­ko­va'da, gü­ney­do­ğu il ve il­çe­le­riy­le öbür kent­le­ri­miz­de ölen­le­rin sa­yı­sı, ik­ti­da­rın kı­na­dı­ğı ve eleş­tir­di­ği ön­ce­ki olay­lar­da as­la ya­şan­ma­dı. Ne ya­zık ki ölüm­ler hal­kı­mı­zı uyar­mı­yor, ik­ti­da­rın piş­kin­li­ği sü­rü­yor.
So­ma olay­la­rın­da­ki 301, To­run ya­pı­sın­da­ki 10 iş­çi ya­nın­da ter­sa­ne­de­ki ölüm­ler, Ka­ra­ma­n'­da ocak­ta bo­ğu­lan 18 iş­çi, Yal­vaç yo­lun­da­ki tra­fik ka­za­sın­da ölen ka­dın iş­çi­ler, her gün ka­dın­la­ra yö­ne­lik sal­dı­rı­lar ner­den ne­re­ye gel­di­ği­mi­zin ka­nı­tı­dır. He­le po­lis kur­şun­la­rıy­la ölen­ler… Son oni­ki yı­lı öven­ler bun­la­rı na­sıl kar­şı­lı­yor, bun­la­ra na­sıl kat­la­nı­yor, bun­la­rı na­sıl sa­vu­nu­yor? Yurt­taş­la­rı­mı­zın uğ­ra­dı­ğı za­rar­lar­la şe­hit sa­yı­sı­na bak­mak ye­ter. Han­gi yüz­le hal­kın kar­şı­sı­na çı­kıp nu­tuk atı­yor­lar, şa­şı­lır.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı ya­pı­lan es­ki va­li­nin Ko­ba­ni ba­ha­ne edi­le­rek PKK'­lı­lar­la yan­daş­la­rı­nın yak­ma ve yık­ma olay­la­rıy­la ne­den ol­duk­la­rı ölüm­le­re iliş­kin ver­di­ği ra­kam­lar, 6/7 Ey­lûl olay­la­rı­nı kat be kat aş­mış­tır. Ye­ni Cum­hur­baş­ka­nı da es­ki Baş­ba­kan­lık gün­le­ri­ni arat­ma­ya­cak tu­tum­la esip gür­le­mek­te­dir. Ye­ni ko­nu­muy­la bağ­daş­ma­dı­ğı­nı bi­le bi­le (ken­di söy­le­di) par­ti­ci­lik yap­mak­tan uzak kal­ma­mak­ta­dır. Yan­sız­lık, si­ya­sal söy­lem­le­ri ve tu­tu­muy­la kâ­ğıt üze­rin­de kal­mış, an­dı an­la­mı­nı yi­tir­miş­tir.

Öv­gü­ye de­ğer

Olum­suz­luk­la­rın ya­rat­tı­ğı bu­ruk­lu­ğu olum­lu ça­ba­la­rın se­vin­ci azalt­mak­ta­dır. CHP Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li, emek­li Va­li Ali Hay­dar ÖNE­R'­in eli­mi­ze ge­çen “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Va­tan­daş­lık Hak­la­rı Bil­di­ri­si Tas­la­ğı­” ça­lış­ma­sı ile 3 Tem­muz 2014'te ya­yım­la­dı­ğı “12. Cum­hur­baş­ka­nı Se­çi­mi­” ba­sın açık­la­ma­sı, tüm il­gi­li­le­rin özen­le de­ğer­len­dir­me­si ge­re­ken içe­rik­ler ta­şı­mak­ta­dır. Yi­ne CHP Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ha­lûk Ah­met GÜ­MÜ­Ş'­ün “Ge­le­cek Tah­min­le­ri-De­ği­şen Güç Den­ge­le­ri-Tür­ki­ye- Or­ta­do­ğu­” ko­nu­lu kar­şı­laş­tır­ma­lı ça­lış­ma­sı önem­le in­ce­le­ne­cek de­ğer­li bir kay­nak­tır. Emek ürü­nü ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le adı ge­çen mil­let­ve­kil­le­ri­ni kut­lu­yo­ruz.
Ni­te­lik­li ya­pı­sı, ay­dın­lık alan­la­rı, seç­kin kad­ro­su, içi ve dı­şı Ata­tür­k'­ün re­sim­le­ri ve söz­le­riy­le be­ze­nen An­ka­ra ZA­FER KO­LE­Jİ'nin ku­ru­cu­la­rı­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de öv­güy­le kar­şı­lı­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın ar­ta­rak sür­me­si­ni di­li­yo­ruz.
05 Kasım günü Atatürk'ün çok anlamlı bir konuşmasıyla açtığı Ankara Hukuk Mektebi'nin 89. Yılı idi. Tüm ilgililerini kutluyor, ATATÜRK ve Mahmut Esat BOZKURT'u özlemle anıyoruz.

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more