Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

En değerli hazinemiz Cumhuriyetimiz

30 Ekim 2014

Tam ba­ğım­sız­lı­ğı, öz­gür­lü­ğü, ulu­sal ege­men­li­ği, uy­gar­lık ve çağ­daş­lı­ğı amaç­la­yan Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı, Mü­da­fa­a-i Hu­kuk ru­hu ve Ku­va-yı Mil­li­ye ate­şiy­le za­fer­le so­nuç­lan­dı­ran Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK ve ar­ka­daş­la­rı­nın Türk Ulu­su'na en bü­yük ar­ma­ğa­nı CUM­HU­Rİ­YE­T'­tir. Ölüm-ka­lım sa­va­şı yok­sun­luk­lar ve ayak­lan­ma­lar bas­tı­rı­la­rak “Ya is­tik­lâl ya ölüm!” inan­cıy­la ka­za­nıl­mış­tır. Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'nun en­ka­zı te­miz­len­miş, öne­ri­len pa­di­şah­lık ve ha­li­fe­lik ko­num­la­rı­nı eli­nin ter­siy­le iten Ata­tür­k'­ümüz lâ­ik cum­hu­ri­ye­ti ku­ra­rak son­su­za de­ğin ba­ğım­sız ya­şa­ma­sı için Türk Genç­li­ği'ne “en de­ğer­li ha­zi­ne­” ola­rak ema­net et­miş­tir. Dün bu kut­sal ya­pı­nın 91'inci yıl­dö­nü­mü­nü mut­lu­luk­la ama ge­ri­ci­lik sap­lan­tı­lı ki­mi­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu ay­kı­rı­lık­la­rın ya­rat­tı­ğı bu­ruk­luk­la kut­la­dık. Cum­hu­ri­ye­t'­in ku­ru­cu­su­nun büst ve hey­kel­le­ri­nin ya­kı­lıp yı­kıl­dı­ğı, il­ke­le­ri­nin yad­sın­dı­ğı, de­mok­ra­si kah­ra­ma­nı İnö­nü'ye sal­dı­rıl­dı­ğı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı'nın ka­çak ya­pı­la­ra ta­şın­dı­ğı, kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­rı sı­nıf­la­ra alın­dı­ğı, ni­kah ba­ğı­tı­nın ca­mi­ler­de ve imam­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­nın öne­ril­di­ği “devr-i Tay­yi­p”­te cum­hu­ri­ye­ti kut­la­mak öz­gün öne­mi olan bir şans­tır.
10. Yıl Mar­şı'n­da yan­sı­tı­lan atı­lım­la­rı, aşa­ma­la­rı an­la­mak is­te­me­yen de­ğer­bil­mez­le­rin iç ve dış si­ya­set­te ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı yük­le­mek is­te­dik­le­ri cum­hu­ri­yet öz­gür­lük­çü, dev­rim­ci, tam eşit­lik­çi bir yurt­taş­lar dü­ze­ni, ger­çek bir halk de­mok­ra­si­si­dir. Sal­ta­nat ve hi­lâ­fet öz­lem­ci­si ge­ri­ci­le­rin, bö­lü­cü ve yı­kı­cı­lar­la çı­kar­cı­la­rın em­per­ya­lizm uy­du­su ola­rak yok aç­tı­ğı olum­suz­luk­la­rın ka­ran­lı­ğı yi­ne cum­hu­ri­yet gü­ne­şi ile ko­vu­la­cak, yı­kı­la­cak­tır. Ata­tür­k'­ün di­liy­le “Er­dem, kim­se­siz erin kim­se­si, en bü­yük dev­ri­m” cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma ve sa­vun­ma an­dı­mı­zı yi­ne­ler­ken ku­ru­cu­la­rı yü­rek­ten sev­gi, say­gı ve bağ­lı­lık­la anı­yo­ruz. On­lar ka­dın- er­kek eşit­li­ği­ni, ye­ni ya­zı­yı ge­ti­ren öğ­ret­men­ler­dir. On­lar kul­luk­tan yurt­taş­lı­ğı, üm­met­ten ulu­su sağ­la­dı­lar. As­la unu­tul­maz­lar. Ata­tür­k'­ün Bü­yük Söy­le­vi'ni, Sam­sun, Kas­ta­mo­nu ve Bur­sa ko­nuş­ma­la­rı­nı, 10. Yıl Söy­le­vi'ni bi­lin­ci­mi­zin kay­nak­la­rı ola­rak be­nim­se­dik.
Okur­la­rı­mı­zın bay­ra­mı­nı kut­la­ya­rak kö­şe­mi­ze gön­de­ri­len bir şii­ri gön­de­re­ni­ne te­şek­kür ede­rek bil­gi­ye su­nu­yo­ruz:

SA­HİP ÇIK

-Ata­türk­çü Genç­li­ğe-

Te­mel de­ğer­le­ri­miz çö­kü­yor için için
ATA'­nın “Bü­yük Nut­ku­” ni­çin okun­maz, ni­çin
Bi­linç­li ha­re­ket et, “e­ma­net­çi­”si sen­sin,
Bu­gün çö­züm­le, ya­rın geç olur se­nin için.

“Yap­tık­la­rı­mı bir gün bi­ri­si yı­ka­r” de­di,
“E­ma­ne­ti­me sa­hip bir genç­lik çı­ka­r” de­di.
Son söz ola­rak “Muh­taç ol­du­ğun kud­ret se­nin
Da­ma­rın­da do­la­şan asîl kan­da va­r” de­di.

O ki Bü­yük Nut­ku'nu bi­ti­rir­ken son ke­re
Sa­na ema­net et­ti gö­ğü­sü­nü ge­re ge­re.
“Lâ­ik cum­hu­ri­ye­t”­le
“Dev­rim­le­r” de­di­ği
Ge­lin! Sa­hip çı­ka­lım biz bu ema­net­le­re.

Ye­ti­mî, söz­le­ri­ni da­ha faz­la uzat­ma,
Sen de “o genç­ler­den­si­n” su­çu kim­se­ye at­ma,
ATA'­nın ru­hu sen­den şi­kâ­yet­çi olu­yor,
Ema­ne­te sa­hip çık, ye­ter sır­tüs­tü yat­ma!.
Meh­met ALP­TE­KİN
(Ye­ti­mî)
Bu­gün­kü kö­şe­mi­zi Yü­ce ATA­TÜR­K'­ün şu an­lam­lı sö­züy­le ka­pa­tır­ken dü­şün­ce­si, inan­cı, vic­da­nı öz­gür, yük­sek ka­rak­ter­li cum­hu­ri­yet bek­çi­le­ri­ne gü­ve­ni­mi­zi yi­ne­li­yo­ruz:
“..az za­man­da yap­tı­ğı­mız iş­le­rin en bü­yü­ğü, te­me­li Türk kah­ra­man­lı­ğı ve yük­sek Türk kül­tü­rü olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'dir.”
Ger­çek­ten, top­lum­sal ba­rı­şın kay­na­ğı, da­ya­na­ğı ve gü­ven­ce­si olan öz­gür lâ­ik­lik ni­te­li­ğiy­le cum­hu­ri­ye­ti­miz, de­mok­ra­si­nin be­şi­ği, kan­la ka­za­nı­lan en in­san­cıl dü­zen­dir.

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more