Reklamsız Sözcü

Reza yüzünden mi koltuğunu kaybetti?

Ya­zı­cı­’nın, Zar­ra­b’­ın üze­ri­ne git­me­si “Ye­ni ka­bi­ne­de bu ne­den­le mi yer al­ma­dı?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­tir­di.

android-time 06:51 21 Temmuz 2015
Reza yüzünden mi koltuğunu kaybetti?
Ya­zı­cı­’nın, Zar­ra­b’­ın üze­ri­ne git­me­si “Ye­ni ka­bi­ne­de bu ne­den­le mi yer al­ma­dı?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­tir­di.


Asuman ARANCA-ANKARA

TAY­YİP Er­do­ğa­n'­ın Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­me­sin­den son­ra Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun kur­du­ğu ka­bi­ne­de yer ve­ril­me­yen Güm­rük ve Ti­ca­ret es­ki Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı'nın, 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan 23 gün son­ra Re­za Zar­ra­b'­ın şir­ket­le­ri­ni in­ce­le­me­si için mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ya­zı­cı'nın, Zar­ra­b'­ın üze­ri­ne git­me­si “Ye­ni ka­bi­ne­de bu ne­den­le mi yer al­ma­dı?” so­ru­su­nu akıl­la­ra ge­tir­di.

Güm­rük Mü­fet­ti­şi Meh­met Er­yıl­ma­z'­ın ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run “baş­lan­gı­ç” kıs­mın­da Güm­rük Ba­kan­lı­ğı'nın, 10 Ocak 2014'te mü­fet­tiş­li­ğe bir ya­zı ya­za­rak, “Ba­zı fir­ma­la­rın yap­tı­ğı al­tın it­ha­la­tı/ih­ra­ca­tı ve tran­si­ti­nin in­ce­len­me­si­ni­” is­te­di­ği be­lir­til­di. Zar­ra­b'­a ait 5 şir­ke­tin in­ce­len­di­ği ra­por­da, Tür­ki­ye'den al­tın­lar ih­raç edil­dik­ten son­ra ay­nı al­tın­la­rın ye­ni­den it­hal edil­di­ği, şir­ket­le­rin top­lam­da 89 kez yan­lış be­yan­na­me ver­di­ği, bu du­ru­mun dış ti­ca­ret ra­kam­la­rın­da da et­ki­li ol­du­ğu an­la­tıl­dı. 17 Ara­lık dos­ya­sın­da­ki sav­cı­lık ra­po­run­da da, Zar­ra­b'­ın sa­hi­bi ol­du­ğu Ro­yal Hol­din­g'­in bağ­lı ku­ru­luş­la­rın­dan Vol­gam isim­li şir­ke­tin ha­zır­la­dık­la­rı sah­te fa­tu­ra­lar­la ha­ya­li tran­sit gı­da ih­ra­ca­tı yap­tı­ğı, ay­rı­ca Çin ve Du­ba­i üze­rin­den al­tın ih­ra­ca­tı­na gi­riş­ti­ği be­lir­ti­le­rek, tüm bu iş­le­ri ya­par­ken de Za­fer Çağ­la­yan ile Sü­ley­man Ars­la­n'­a rüş­vet ver­di­ği öne sü­rül­müş­tü.

Son güncelleme: android-time 10:4421.07.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more