Reklamsız Sözcü

Telefonu dinlenen üniversite öğrencisi tazminat kazandı

Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 1 yıl boyunca telefonu dinlenen Gözde Topraklar, işin peşini bırakmadı

android-time 06:32 26 Aralık 2015
Telefonu dinlenen üniversite öğrencisi tazminat kazandı
Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 1 yıl boyunca telefonu dinlenen Gözde Topraklar, işin peşini bırakmadı

Can ÖZÇELİK

Fet­hul­lah­çı Te­rör Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan bir yıl bo­yun­ca Er­ge­ne­kon üye­si ol­du­ğu id­di­asıy­la hem din­le­nen hem de tek­nik ta­ki­be alı­nan Hu­kuk Fa­kül­te­si son sı­nıf öğ­ren­ci­si Göz­de Top­rak­lar aç­tı­ğı taz­mi­nat da­va­sı­nı ka­zan­dı. Mah­ke­me, Top­rak­la­r'­a 3 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat öden­me­si­ne hük­met­ti. Mah­ke­me­nin ver­di­ği ka­rar­la, te­le­fon­la­rı din­le­nen ve hak­kın­da ta­kip­siz­lik ve­ri­len her­ke­sin da­va aç­ma­sı­nın da önü açıl­dı.

FOTO: SÖZCÜ Kıbrıs'ta hukuk eğitimi alan Gözde Topraklar, davasının sonucunu aldı.

 

Ulus­la­ra­ra­sı Kıb­rıs Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­si Göz­de Top­rak­lar, te­rör ör­gü­tü üye­si id­di­asıy­la din­len­di­ği­ni mart ayın­da eli­ne ula­şan ya­zıy­la öğ­ren­di. İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'n­dan ge­len ya­zı­da Top­rak­la­r'­ın, iki yıl ön­ce Er­ge­ne­kon üye­si ola­rak top­lam 12 ay bo­yun­ca te­le­fo­nu­nun din­len­di­ği be­lir­til­di. Baş­sav­cı­lık, Top­rak­lar hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ği­ni ve din­le­me ta­pe­le­ri­nin im­ha edil­di­ği­ni bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne Top­rak­lar, An­tal­ya 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'n­de taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Sa­lı gü­nü ya­pı­lan du­ruş­ma­da da­va­cı üniversite öğrencisi Göz­de Top­ra­k'­ın avu­ka­tı, 10 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat is­te­di.

HERKESE ÖDEMEK GEREKECEK

Da­va­lı Ha­zi­ne avu­ka­tı ise “E­ğer da­va ka­bul edi­lir­se, şüp­he­li ola­rak te­le­fon­la­rı din­le­nip de son­ra hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­len her­ke­se taz­mi­nat öden­me­si du­ru­mu ha­sıl ola­cak­tı­r” de­di. Ka­ra­rı­nı açık­la­yan mah­ke­me, da­va­cı Göz­de Top­rak­la­r'­a, ya­sal fai­ziy­le bir­lik­te Ha­zi­ne'den 3 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat öden­me­si­ne hük­met­ti.

SÖZ­CÜ'ye ko­nu­şan Top­rak­lar, hak­kın­da ve­ri­len din­le­me ka­rar­la­rı­nın 54 kez uza­tıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Or­ta­da usul­süz bir din­le­me var. Bu­nun be­de­li 3 bin li­ra ola­rak be­lir­le­ne­mez. Bu mik­ta­rı tem­yiz ede­ce­ği­z” de­di.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more