Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Bir Atatürk daha gelmeyecek!..

15 Aralık 2015

Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk sa­vaş mey­dan­la­rın­dan gel­di…
İş­gal edil­miş Ana­do­lu top­rak­la­rı­nı Kur­tu­luş Sa­va­şı ile düş­man­lar­dan te­miz­le­di…
Ha­ya­tı sa­vaş mey­dan­la­rın­da ge­çen da­hi Ko­mu­tan, “Yurt­ta sulh, ci­han­da sul­h” di­ye­rek as­ker­li­ğe de sa­vaş­la­ra da nok­ta­yı koy­du…
Gün gel­di, Kur­tu­luş Sa­va­şı'n­da Yu­na­nis­ta­n'­a “Kü­çük As­ya fe­la­ke­ti­ni­” ya­şa­tan dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Ve­ni­ze­los, onu No­bel Ba­rış Ödü­lü'ne aday gös­ter­di…

* * *

İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'n­da Ata­tür­k'­ün en ya­kın si­lah ve si­ya­set ar­ka­da­şı İs­met İnö­nü, onun “Yurt­ta sulh, ci­han­da sul­h” il­ke­sin­den ha­re­ket ede­rek, Tür­ki­ye'yi sa­vaş dı­şın­da tuttu…
Tür­ki­ye, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'nın deh­şe­tin­den, ağır yı­kı­mın­dan İs­met Pa­şa'nın kıv­rak ze­ka­sı sa­ye­sin­de kur­tul­du…
Sa­vaş­tan son­ra ga­lip dev­let­ler­den Sov­yet­le­rin li­de­ri Sta­li­n'­in Bo­ğaz­la­r'ın yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da yap­tı­ğı ağır bas­kı­yı, yi­ne İs­met Pa­şa'nın in­ce ze­ka­sı ve stra­te­ji­si püs­kürt­tü…
“Yurt­ta sulh, ci­han­da sul­h”, Ata­türk ve İnö­nü'nün Tür­ki­ye'yi bir ba­rış ada­sı ha­li­ne ge­tir­me stra­te­ji­siy­di…

* * *

Şim­di bir de bun­la­rın “de­rin­lik­li stra­te­ji­si­” ile “kom­şu­lar­la sı­fır so­ru­n” il­ke­si­nin Tür­ki­ye'yi ne ha­le ge­tir­di­ği­ne ba­kı­nız!..
“A­rap Ba­ha­rı­” de­dik­le­ri dö­nem­de Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na bur­nu­nu so­kup “li­der ül­ke­” sev­da­sı­na ka­pı­lan­lar, ül­ke­yi kan gö­lü­ne bu­laş­tır­mış du­rum­da­lar…
Or­ta­do­ğu'da oyun ku­ru­cu ol­ma ha­ya­lin­de ya­şa­yan­lar, bı­ra­kın oyun fi­lan kur­ma­yı, böl­ge­de ar­tık is­ten­mi­yor­lar…
Arap so­kak­la­rı­na Türk Bay­rak­la­rı ası­lır­ken, şim­di ay­nı so­kak­lar­da Türk Bay­rak­la­rı ya­kı­lı­yor, mey­dan­lar­da Tür­ki­ye pro­tes­to edi­li­yor…
Böl­ge­de çı­kar iliş­ki­si­ne da­ya­lı bir-iki Arap şey­hin­den baş­ka dos­tu­muz kal­ma­dı; on­la­rın da Tür­ki­ye'yi ne za­man sır­tın­dan han­çer­le­ye­ce­ği bel­li de­ğil!..

* * *

Mu­sul, Ba­şi­ka'da­ki as­ke­ri bir­li­ği­mi­zin ege­men­lik hak­la­rı­nı ih­lal et­ti­ği­ni, “Türk as­ke­ri­nin iş­gal­ci gü­ç” ol­du­ğu­nu ve der­hal çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ira­k'­a kar­şı Tay­yip Bey üç gün ön­ce “Şu an­da as­ke­ri­mi­zi ge­ri çek­me gi­bi bir şey ola­ma­z” der­ken…
Üç gün son­ra, ya­ni dün 400 as­ke­ri­miz 25 tank ve 12 araç­lık kon­voy ha­lin­de Ba­şi­ka'dan ku­ze­ye doğ­ru çe­kil­me­ye baş­la­dı…
“Yurt­ta sulh, ci­han­da sul­h” stra­te­ji­si­nin ye­ri­ni alan “de­rin­lik­li stra­te­ji­” çev­re­miz­de sulh ha­lin­de ol­du­ğu­muz ül­ke bı­rak­ma­dı!..
Rus sa­vaş uça­ğı­nı dü­şü­re­rek, Su­ri­ye'de re­jim güç­le­ri­ne kar­şı sa­va­şan­la­ra des­tek ve­re­rek, sı­cak sa­va­şa da bu­laş­mış du­rum­da­yız…

* * *

Pe­ki, dı­şa­rı­da böy­ley­ken içe­ri­de sulh var mı?..
Ne ge­zer, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz, il­çe­le­ri­miz PKK te­rör ör­gü­tü­nün ateş çem­be­ri için­de…
Gü­ven­lik güç­le­ri il­ler­de, il­çe­ler­de ma­hal­le­le­re gi­re­mi­yor…
Di­yar­ba­kır mer­kez Sur, Nu­say­bin, Ciz­re, Si­lo­pi il­çe­le­ri sa­vaş mey­da­nı gi­bi…
Di­yar­ba­kı­r'­ın mer­ke­zi­ne jan­dar­ma gir­mek zo­run­da kal­dı; ya­ni as­ker so­ka­ğa in­di…
Şır­na­k'­ta iki, Mar­di­n'­de bir il­çe­de dün yi­ne so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı ilan edil­di…
Di­yar­ba­kı­r'­ın Sur İl­çe­si'n­de tek­rar tek­rar so­ka­ğa çık­ma ya­sak­la­rı ilan edi­li­yor, es­naf dük­ka­nı­nı aça­mı­yor…
Okul­lar ta­til edil­di, öğ­ret­men­ler böl­ge­yi terk edi­yor…
Ül­ke­nin bir bö­lü­mün­de dir­lik dü­zen­lik kal­ma­dı…
İk­ti­dar böl­ge­de kon­tro­lü ele ala­mı­yor, gü­ven­li­ği sağ­la­ya­mı­yor ve bu du­rum ay­lar­dır de­vam edi­yor…

* * *

Ne içe­ri­de ne de dı­şa­rı­da gü­ven­lik­ten söz ede­bi­li­yo­ruz…
Bü­tün bun­la­ra kar­şı­lık tek der­di­miz, baş­kan­lık ve çif­te re­fe­ran­dum!..
Sev­gi­li okur­lar;
Ar­tık ne Ata­türk ge­lip kur­ta­ra­bi­le­cek bi­zi, ne de İs­met Pa­şa'nın kes­kin ze­ka­sı var!..
Tür­ki­ye'nin Ba­tı böl­ge­le­rin­de ya­şa­yan­la­ra, Ni­şan­ta­şı, Bağ­dat Cad­de­si'n­de otu­ran­la­ra, lüks re­zi­dans­lar­da gün­le­ri­ni ge­çi­ren­le­re gö­re şim­di­lik ha­va hoş!..
Ama Tür­ki­ye çok kri­tik bir sü­reç­ten ge­çi­yor ve bu­nun her­ke­si et­ki­le­me­si ka­çı­nıl­maz!..
Al­lah Türk Mil­le­ti'ne en bü­yük iyi­li­ği Ata­türk gi­bi bir de­ha­yı gön­de­re­rek yap­tı…
Ve biz, tam bir mi­ras­ye­di ho­var­da­lı­ğı ve akıl­sız­lı­ğıy­la Ata­tür­k'­ün mi­ra­sı­nı tü­ket­mek üze­re­yiz…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more